Notater


Match 1 til 50 fra 5,989

      1 2 3 4 5 ... 120» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1

Hanne Marie havde


imidlertid, før hun indgik ægteskab, overladt den yderste del af grunden (Hovedgaden 108) til sin broder Niels Christian Pedersen (t. 1879), så han i 1909 kunne bygge sig et hus. Da grunden var meg
et smal, kom det til at ligge så tæt ved skellet til stejlepladsen, at Skovstyreisen i 1911 forlangte nogle cementtrin foran indgangsdøren fjernet. Huset blev i 1917 solgt til en bybo (Peiter Hansen), der kaldte det "Villa Grethe" efter datteren Grethe. Huset blev nedrevet i 1958 i forbindelse med reguleringen af Hovedgaden. 
Pedersen, Niels Christian (I2611)
 
2
Aalborg, Hellum, Skørping, Teglgaarden, , 1, FT-1787

Navn:                   Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:

Johan Henrich Glahn    36 Gift husbonde forpagter

Bodild Bøgh             32 Gift hans kone

Karen                         5 Ugift deres barn

Mette Magdalene                4 Ugift deres barn

Povel Nielsen Ræbild     25 Ugift tienestefolk staldkarl

Povel Nielsen Riise     31 Ugift tienestefolk Rygter ++

Knud Madsen               13 Ugift tienestefolk rygter

Mikel Jensen               13 Ugift tienestefolk faar hyrde

Anne Jacobsdatter      27 Ugift tienestefolk kiøkken pige

Karen Povelsdatter     32 Ugift tienestefolk malke pige

Inger Christensdatter     24 Ugift tienestefolk malke pige

Giertrud Madsdatter     17 Ugift tienestefolk barne pige

Nielsen, Poul (I3389)
 
3
Bryllupsdato ikke eksakt. Lars første kone, Nille, dør juli 1730, mens det første barn med Ellen bliver født i 1732. Bryllupet har formentlig været mellem disse 2 datoer. 
Familie: Lars Hansen / Ellen Andersdatter (F1156)
 
4 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2775)
 
5
Dom. Trinitatis, Die 15. juni 1794
Hans Nielsen Gaardmand i Endrup og Hustru Karen Rasmusdatter, en Søn
Født den 7. juni 1794, døbt
Niels
Baaret af Cornelius Hansens Hustru Anna Nielsdatter i Tikiøb Sogn.
Faddere: Anna Kirstine Rasmusdatter i Endrup.
Faddere: Ole Sørensen Gaardmand i Endrup. Jens Nielsen ligesaa og Jens Rasmussen Huusmand i
Roland.
Moderen introduceret den 3. søndag efter Trinitatis, den 6. juli 1794 
Hansen, Niels (I3426)
 
6
Emile er født af Maria Louisa (kaldet Louise) de Croock i 1890. Faren er ukendt og fødslen er anmeldt af Louises mor.

Emile vokser op som plejebarn hos Louises bror Carolus Ludovicus de Croock og hans hustru Louise Maria Mollet. 
de Croock, Emile (I691)
 
7 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I2593)
 
8
Fødeår: Fra 1685 til 1705 
Anna Maria (I798)
 
9 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I927)
 
10
I 1785 da Lars er 51 år bliver han gift med sin anden kone, Kirsten Eriksdatter på 21 år.
To år efter bliver hun gravid med sit første barn, Ole og der går kun endnu et år inden næste barn kommer til verden, nemlig Erik i 1788 (Erik er 2* tip oldefar til Karin).
Det bliver dog et kort liv som Kirsten oplever, idet hun allerede dør i 1791 i en alder af kun 27 år. 
Olsen, Lars (I4551)
 
11
Jørgen Nielsen Larsen var gift med Johanne Marie, der i det nye hus gav husly til en luthersk missionsk søndagsskole. 
Familie: Jørgen Nielsen Larsen / Johanne Marie Jørgensen (F26)
 
12 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I929)
 
13
Niels Pedersen byggede huset på


Vængevej 34 i 1908 og blev gift med Margrethe i 1910. Margrethe kom alvorligt til skade ved en togulykke Søndag den 20. Juni 1926 på Frederiksværkbanen mellem Skævinge og Harløse i nærheden af
Borup Holdeplads. Hun overlevede trods åbent kraniebrud, men havde siden en pulserende knogledefekt, altid skjult under et tørklæde; Desuden mistede hun smags- og lugtesans. Hun søgte om 7.000 kr. i erstatning, men fik afslag. Denne afgørelse oprørte den følgende sommer genboen rigsadvokat Vilhelm Topsøe-Jensen, der påtog sig at forfølge sagen. Så kom pengene omgående. Rigsadvokaten havde forøvrigt foreslået Niels Pedersen at forhøje erstatningskravet til 25.000, men det skul

le der nu ikke ændres ved. 
Olsen, Karen Margrete (Margrete) (I2681)
 
14
Omkring midten af 1700-aarene havde Dalby sogn i Tyrstrup herred 320 indbyggere og plovenes antal, hvorefter skatter og afgifter blev fastsat, beløb sig til 92h Heri indbefattet byerne "Dalbye, Tweedt, Reebeck, Bierregaard og den Kongelige Gaard Straarup, som har prægtig Leylighed til Qvæghold og Stutterie og har de bedste Kornmarke, af hvilke avles over 700 Tønder Korn".

Midt i Dalby by, lidt vesten for vejen, - om sommeren delvis skjult af nogle store lindetræer -, laa Hans Frandsens gamle gaard. Indhuset, der var af bindingsværk med murede tavl og straatag, laa solret, og gennem dets smaa blyindfattede ruder saa man mod syd udover en lille kaalgaard, den gamle næsten faldefærdige kirke og kirkegaarden ligge, mens den paa nordsiden liggende gaardsplads var begrænset mod øst og vest af to gamle smaa og lave straatækte "bulhuse". Baade Hans Frandsen og hans kone var ældre mennesker og arbejdet med gaardens drift var begyndt at volde dem besvær. Tilmed var den igennem mange aar med føje af alle bønder saa frygtede kvægpest, den saakaldte »store pestilentzialske Qvægsyge «, (= virussygdommen: den asiatiske kvægpest, nu ukendt i Europa) ogsaa kommen indenfor Dalby sogns grænser, hvorfor de, da de tilsyneladende ingen arvtager havde til gaarden, besluttede ved førstkommende lejlighed at ville sælge den.

Paa en tavle, der hænger i Dalby kirkes vaabenhus, findes følgende beskrivelse af kvægpestens optræden i Dalby:
"Anno 1745 den 8 July blev Straarup, Bieregaard og Rebech indsperret med Wagt formedelst den Smitsome Pæst, som overfaldt Hornqvæget og begynte først i Væstre by i Lalund sogn i Tønder Amt, i hvilken Egn da Pæsten hafde ødelagt de fleste Qvæg, sprang den til Bollerslef i Haderslef Amt, og derfra til Aittrup i Bierte Sogn, hvorfra den kom til ovennævnte 3 Steder.

Søndagen derpaa, den 11., blev der holt Prædiken for disse Indlukte Folk ved Præstholms Led: Iligemaade blev der 4 Søndager efter i rad Prædiket ved Golbech Led. Der blev i same Tid holt Bedestund hver Aften ved Rebechs Broe. Den 12te August blev Vagten igien ophævet, og var disse Stæder Ialt Indlukt i 5 Uger; i alt Døde 124 sko Enhver som læser dette, give Agt derpaa! Enhver betænke, At denne saavelsom anden Straf komer for Syndens Skyld: O Syndere! See dig i speil paa det umælende qvæg og betenk deris Taare og jammerlige suk, og lad det bevæge dig til en sand Omvendelse, at icke den Frome Gud slaae dig Haardere:
Gud give dig sin Naade dertil for Christi skyld! Amen.
Dalby Mølle d. l Martij 1746.
Opsat og Bekostet af Peder Borch."

Samtidig traf øvrighederne forøvrigt forskellige praktiske forholdsregler, der blev haandhævet i mange aar, for derved at forhindre kvægsygens videre udbredelse.

I tingbogen for 1758 ses det saaledes, at Jens Christophersen i Dalby den 22. september er blevet anklaget af Peter Madsen og Jens Jensen i Dalby for at have bragt 4 okser ud paa Dalby græsmark uden at have passerseddel og ved allemandstinget den 14. januar 1763 anføres Jens Christophersen til bøde, »fordi han ikke vedbørlig og tilstrækkelig nok har nedgravet sit bortdøde fæ, som han havde sat i foder hos sognefoged Krag i Vonsild«. Til gengæld havde Jens Christophersen i 1762 klaget over, »at han en søndag eftermiddag havde truffet Simon Madsens, Jørgen Jørgensens, Peder Hansens, Matthias Hansens og Lauritz Pedersens bæster paa sin ager i Bygager Hauge, og at de næsten havde opædt og ruineret den saaede byg, hvorfor han bad om, at der maatte udnævnes vurderingsmænd til at vurdere skaden. Peder Hierresen, Jep Frost og Jens Wyff af Vonsild blev udnævnt hertil De vurderede skaden til l trave havre. De anklagede svarede, at gærdet for Jens Christophersens hauge var ikke holdbart eller i stand, men der var bundhul derpaa, hvorfor de ikke havde kunnet gøre noget derfor, at deres kreaturer, som de ej kunne nægte jo at have været i haugen, var derind kommen.« Den 10. maj 1763 indsattes Jens Christophersen paa Dalby Anneksgaard forøvrigt til kvægopsynsmand i Dalby i stedet for hans nabo Hans Mogensen. 
Hansdatter, Kiersten (I4987)
 
15
Omkring midten af 1700-aarene havde Dalby sogn i Tyrstrup herred 320 indbyggere og plovenes antal, hvorefter skatter og afgifter blev fastsat, beløb sig til 92h Heri indbefattet byerne "Dalbye, Tweedt, Reebeck, Bierregaard og den Kongelige Gaard Straarup, som har prægtig Leylighed til Qvæghold og Stutterie og har de bedste Kornmarke, af hvilke avles over 700 Tønder Korn".

Midt i Dalby by, lidt vesten for vejen, - om sommeren delvis skjult af nogle store lindetræer -, laa Hans Frandsens gamle gaard. Indhuset, der var af bindingsværk med murede tavl og straatag, laa solret, og gennem dets smaa blyindfattede ruder saa man mod syd udover en lille kaalgaard, den gamle næsten faldefærdige kirke og kirkegaarden ligge, mens den paa nordsiden liggende gaardsplads var begrænset mod øst og vest af to gamle smaa og lave straatækte "bulhuse". Baade Hans Frandsen og hans kone var ældre mennesker og arbejdet med gaardens drift var begyndt at volde dem besvær. Tilmed var den igennem mange aar med føje af alle bønder saa frygtede kvægpest, den saakaldte »store pestilentzialske Qvægsyge «, (= virussygdommen: den asiatiske kvægpest, nu ukendt i Europa) ogsaa kommen indenfor Dalby sogns grænser, hvorfor de, da de tilsyneladende ingen arvtager havde til gaarden, besluttede ved førstkommende lejlighed at ville sælge den.

Paa en tavle, der hænger i Dalby kirkes vaabenhus, findes følgende beskrivelse af kvægpestens optræden i Dalby:
"Anno 1745 den 8 July blev Straarup, Bieregaard og Rebech indsperret med Wagt formedelst den Smitsome Pæst, som overfaldt Hornqvæget og begynte først i Væstre by i Lalund sogn i Tønder Amt, i hvilken Egn da Pæsten hafde ødelagt de fleste Qvæg, sprang den til Bollerslef i Haderslef Amt, og derfra til Aittrup i Bierte Sogn, hvorfra den kom til ovennævnte 3 Steder.

Søndagen derpaa, den 11., blev der holt Prædiken for disse Indlukte Folk ved Præstholms Led: Iligemaade blev der 4 Søndager efter i rad Prædiket ved Golbech Led. Der blev i same Tid holt Bedestund hver Aften ved Rebechs Broe. Den 12te August blev Vagten igien ophævet, og var disse Stæder Ialt Indlukt i 5 Uger; i alt Døde 124 sko Enhver som læser dette, give Agt derpaa! Enhver betænke, At denne saavelsom anden Straf komer for Syndens Skyld: O Syndere! See dig i speil paa det umælende qvæg og betenk deris Taare og jammerlige suk, og lad det bevæge dig til en sand Omvendelse, at icke den Frome Gud slaae dig Haardere:
Gud give dig sin Naade dertil for Christi skyld! Amen.
Dalby Mølle d. l Martij 1746.
Opsat og Bekostet af Peder Borch."

Samtidig traf øvrighederne forøvrigt forskellige praktiske forholdsregler, der blev haandhævet i mange aar, for derved at forhindre kvægsygens videre udbredelse.

I tingbogen for 1758 ses det saaledes, at Jens Christophersen i Dalby den 22. september er blevet anklaget af Peter Madsen og Jens Jensen i Dalby for at have bragt 4 okser ud paa Dalby græsmark uden at have passerseddel og ved allemandstinget den 14. januar 1763 anføres Jens Christophersen til bøde, »fordi han ikke vedbørlig og tilstrækkelig nok har nedgravet sit bortdøde fæ, som han havde sat i foder hos sognefoged Krag i Vonsild«. Til gengæld havde Jens Christophersen i 1762 klaget over, »at han en søndag eftermiddag havde truffet Simon Madsens, Jørgen Jørgensens, Peder Hansens, Matthias Hansens og Lauritz Pedersens bæster paa sin ager i Bygager Hauge, og at de næsten havde opædt og ruineret den saaede byg, hvorfor han bad om, at der maatte udnævnes vurderingsmænd til at vurdere skaden. Peder Hierresen, Jep Frost og Jens Wyff af Vonsild blev udnævnt hertil De vurderede skaden til l trave havre. De anklagede svarede, at gærdet for Jens Christophersens hauge var ikke holdbart eller i stand, men der var bundhul derpaa, hvorfor de ikke havde kunnet gøre noget derfor, at deres kreaturer, som de ej kunne nægte jo at have været i haugen, var derind kommen.« Den 10. maj 1763 indsattes Jens Christophersen paa Dalby Anneksgaard forøvrigt til kvægopsynsmand i Dalby i stedet for hans nabo Hans Mogensen. 
Christophersen, Jens (I5321)
 
16
Selve vielsen bliver aldrig foretaget. Maren dør formentlig inden 
Familie: Jens Børgesen / Maren Larsdatter (F1155)
 
17 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I3039)
 
18 [Verner Gudmandsen]
Jacob Larsen boede i huset Ved Stranden 13. Hans søn Jørgen Jacobsen, der også var fisker, havde allerede som 29-årig sin 80-årige fader på aftægt.
[Ved strandebn 13.dk]
1780: Fisker Jacob Larsen bygger det oprindelige hus med 5 fag - I brandtaksationsprotokollen under 1836 er yderligere nævnt et udhus på 3 fag, så husrummet nu i alt var på 8 fag. 
Larsen, Jacob (I1540)
 
19 Jacob Hansen. Enkemand, forhenværende arbejdsmand, invalidepensionist. Bopæl: Hvilehjemmet "Elim", Vamdrup By og Sogn, Andst Herred, Ribe Amt. - Født i Tornby Sogn, Hjørring Amt, den 13. november 1886. Søn af styrmand Hans Kristian Hansen og hustru Marie Sofie Jacobsen. - Afdøde ægtefælle: Hansine Hansen, født Roest. - Sidste fælles bopæl: Grønnegade 4, Vamdrup. Alder 78 år.
(Tak til Ole H. Damgaard for transskriptionen) 
Hansen, Jacob (I5194)
 
20 10/9 1915, Barn, Ugift, Skærum sogn Jensen, Gudrun Marie (I1575)
 
21 11, Ugift, Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt Jensen, Anders (I3026)
 
22 14  Ugift Deres börn  Kjøbenhavn Weikop, Christian Emil (I483)
 
23 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1572)
 
24 1ste ægteskab med "ane" Kirkebog 1701-1749. Skørping Sogn, Hellum, Aalborg Amt, ny opslag 111 1741: [Den 12a Trinit: 20/8] Same dag blev troloved Niels Jenss Riis og Kirsten Knudsdatt. af Schiørping, hvor da forlofere paa H:res side vare Wogn Sørens Søndergd. og Peder Toress: ibm: samt paa d:2sd. Wogn Nielss, af frær og Niels Christenss af Schiørping. Den 20 a Trin. blev Niels Jenss Riis og Kirsten Knudsdatt. af Schiørping samen wiede. 2det ægeskab. Kirkebogen 1750-1807. Skørping Sogn, Hellum, Aalborg Amt, opslag 189 Ao. 1760. Dom. 16ne p. Trinit: blef Trolovet Lars Simonsøn af Schiørping og Niels Riisis Enke Kiersten Knudsdatter ibid: Forloverne Søren Huus og Niels Andersøn Rebild af Schiørping. Dom. 23 p. Trinit: blev Lars Simonsøn og Kiersten Knudsdatter copuleret. .

Kirkebogen 1701-1749. Skørping Sogn, Hellum, Aalborg, opslag 60
Født 1716 :
Den 2 Søndag i Advent [6-12] har Knud Nielsen i Schiørping og hans Hustru Anne Nielsdatter Deres
Pige Barn til Daaben oc Kaldet * Kirsten *
Fadderne:
Mætte Andersdatter i Vestergaard bar barnet.
Jens Lauridsen i Sjørup. Margrethe Nielsdatter i østergaard,
[?] Lauridsen ibm. Benned Pedersdatter Sjørup.
Knud Jensen Drejer. Anne Pedersdatter, Svenids Kone,
Morten Svenningsen. 
Knudsdatter, Kirsten (I3387)
 
25 22, ugift, Tjenestekarl, Tibirke sogn, Fborg amt Pedersen, Hans (I2578)
 
26 25, Gift, Arbeidsmand Pedersen, Jens (I98)
 
27 28 Gift Gårdmand. Larsen, Jens (I1147)
 
28 28/2 1900 Barn Skærum Jensen, Valdemar Ejnar (Ejnar) (I469)
 
29 28/2 1900 Ugift, søn, Skærum Jensen, Valdemar Ejnar (Ejnar) (I469)
 
30 28/7 1917, Barn, Ugift, Skærum sogn Jensen, Ella Helene (I1577)
 
31 34  Gift Heelbefaren Matros i Marinen  Kjøbenhavn Krogh, Niels Herman (I2223)
 
32 35,Gift, Husfader, Fisker, Melby Sogn, Frederiksborg Amt Jørgensen, Lars (I89)
 
33 41, Gift, , Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt Larsdatter, Inger Marie (I99)
 
34 5, Ugift, Deres Børn, Jensen, Niels (I3024)
 
35 5/6-1893 Ugift Tjenestetyende, Skærum sogn Jensen, Emma Alfrida (I467)
 
36 51, Gift, Husfader. Arbejdsmand, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt Pedersen, Jens (I98)
 
37 68, Enke, , Husfaderens svigermor, Gilleleje Larsdatter, Laurine (I3027)
 
38 7 , -, deres Børn, Jacobsen, Peder (I1548)
 
39 7, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt Pedersen, Hans (I2597)
 
40 9, Ugift, deres Børn Eriksdatter, Kirsten (I1555)
 
41 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1576)
 
42 Afskrift Hjortkær KB fødsel
Kirstin filia Christoffer Arndkill ifo Tolnstede baptizatus die 8 Februari 1601


(Tak til Jonna og John Ahrenkiel for transskriptionen) 
Arnkiel, Kirsten Christoffersdatter (I5090)
 
43 Aftægtsmand, Enkemand, Født Lindal sogn Jensen, Jens Christian (I456)
 
44 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1945)
 
45 Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Maria Jacoba Matthys (1739-na 1804)  [grootmoeder moederszijde].
---
Ved fødselsregistreringen af ??Jacobus var følgende vidne til stede: Maria Jacoba Matthys (1739-efter 1804) [bedstemor på mors side]. 
Maenhout, Jacobus Bernardus (I5425)
 
46 Der er 65 år imellem far/datter og mere ens 50 år mellem mor/datter Larsdatter, Anne (I1056)
 
47 Enke e. Gross Andersen, Anna Kristine Vilhelmine (Kristine) (I454)
 
48 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I676)
 
49 Han var et vidne ved dåb Corneel Roelof . Snebbaut, Corneel (I5680)
 
50 Hans Jensen af Bratten og Johanne Sørensdatter af Win????, Familie: Hans Jensen / Johanne Sørensdatter (F611)
 

      1 2 3 4 5 ... 120» Næste»