Notater


Match 1 til 300 fra 5,438

      1 2 3 4 5 ... 19» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1

Hanne Marie havde


imidlertid, før hun indgik ægteskab, overladt den yderste del af grunden (Hovedgaden 108) til sin broder Niels Christian Pedersen (t. 1879), så han i 1909 kunne bygge sig et hus. Da grunden var meg
et smal, kom det til at ligge så tæt ved skellet til stejlepladsen, at Skovstyreisen i 1911 forlangte nogle cementtrin foran indgangsdøren fjernet. Huset blev i 1917 solgt til en bybo (Peiter Hansen), der kaldte det "Villa Grethe" efter datteren Grethe. Huset blev nedrevet i 1958 i forbindelse med reguleringen af Hovedgaden. 
Pedersen, Niels Christian (I2611)
 
2
Aalborg, Hellum, Skørping, Teglgaarden, , 1, FT-1787

Navn:                   Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:

Johan Henrich Glahn    36 Gift husbonde forpagter

Bodild Bøgh             32 Gift hans kone

Karen                         5 Ugift deres barn

Mette Magdalene                4 Ugift deres barn

Povel Nielsen Ræbild     25 Ugift tienestefolk staldkarl

Povel Nielsen Riise     31 Ugift tienestefolk Rygter ++

Knud Madsen               13 Ugift tienestefolk rygter

Mikel Jensen               13 Ugift tienestefolk faar hyrde

Anne Jacobsdatter      27 Ugift tienestefolk kiøkken pige

Karen Povelsdatter     32 Ugift tienestefolk malke pige

Inger Christensdatter     24 Ugift tienestefolk malke pige

Giertrud Madsdatter     17 Ugift tienestefolk barne pige

Nielsen, Poul (I3389)
 
3
Bryllupsdato ikke eksakt. Lars første kone, Nille, dør juli 1730, mens det første barn med Ellen bliver født i 1732. Bryllupet har formentlig været mellem disse 2 datoer. 
Familie F1156
 
4 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2775)
 
5
Dom. Trinitatis, Die 15. juni 1794
Hans Nielsen Gaardmand i Endrup og Hustru Karen Rasmusdatter, en Søn
Født den 7. juni 1794, døbt
Niels
Baaret af Cornelius Hansens Hustru Anna Nielsdatter i Tikiøb Sogn.
Faddere: Anna Kirstine Rasmusdatter i Endrup.
Faddere: Ole Sørensen Gaardmand i Endrup. Jens Nielsen ligesaa og Jens Rasmussen Huusmand i
Roland.
Moderen introduceret den 3. søndag efter Trinitatis, den 6. juli 1794 
Hansen, Niels (I3426)
 
6
Emile er født af Maria Louisa (kaldet Louise) de Croock i 1890. Faren er ukendt og fødslen er anmeldt af Louises mor.

Emile vokser op som plejebarn hos Louises bror Carolus Ludovicus de Croock og hans hustru Louise Maria Mollet. 
de Croock, Emile (I691)
 
7 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I2593)
 
8
Fødeår: Fra 1685 til 1705 
Anna Maria (I798)
 
9 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I927)
 
10
I 1785 da Lars er 51 år bliver han gift med sin anden kone, Kirsten Eriksdatter på 21 år.
To år efter bliver hun gravid med sit første barn, Ole og der går kun endnu et år inden næste barn kommer til verden, nemlig Erik i 1788 (Erik er 2* tip oldefar til Karin).
Det bliver dog et kort liv som Kirsten oplever, idet hun allerede dør i 1791 i en alder af kun 27 år. 
Olsen, Lars (I4551)
 
11
Jørgen Nielsen Larsen var gift med Johanne Marie, der i det nye hus gav husly til en luthersk missionsk søndagsskole. 
Familie F26
 
12 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I929)
 
13
Niels Pedersen byggede huset på


Vængevej 34 i 1908 og blev gift med Margrethe i 1910. Margrethe kom alvorligt til skade ved en togulykke Søndag den 20. Juni 1926 på Frederiksværkbanen mellem Skævinge og Harløse i nærheden af
Borup Holdeplads. Hun overlevede trods åbent kraniebrud, men havde siden en pulserende knogledefekt, altid skjult under et tørklæde; Desuden mistede hun smags- og lugtesans. Hun søgte om 7.000 kr. i erstatning, men fik afslag. Denne afgørelse oprørte den følgende sommer genboen rigsadvokat Vilhelm Topsøe-Jensen, der påtog sig at forfølge sagen. Så kom pengene omgående. Rigsadvokaten havde forøvrigt foreslået Niels Pedersen at forhøje erstatningskravet til 25.000, men det skul

le der nu ikke ændres ved. 
Olsen, Karen "Margrete" (I2681)
 
14
Omkring midten af 1700-aarene havde Dalby sogn i Tyrstrup herred 320 indbyggere og plovenes antal, hvorefter skatter og afgifter blev fastsat, beløb sig til 92h Heri indbefattet byerne "Dalbye, Tweedt, Reebeck, Bierregaard og den Kongelige Gaard Straarup, som har prægtig Leylighed til Qvæghold og Stutterie og har de bedste Kornmarke, af hvilke avles over 700 Tønder Korn".

Midt i Dalby by, lidt vesten for vejen, - om sommeren delvis skjult af nogle store lindetræer -, laa Hans Frandsens gamle gaard. Indhuset, der var af bindingsværk med murede tavl og straatag, laa solret, og gennem dets smaa blyindfattede ruder saa man mod syd udover en lille kaalgaard, den gamle næsten faldefærdige kirke og kirkegaarden ligge, mens den paa nordsiden liggende gaardsplads var begrænset mod øst og vest af to gamle smaa og lave straatækte "bulhuse". Baade Hans Frandsen og hans kone var ældre mennesker og arbejdet med gaardens drift var begyndt at volde dem besvær. Tilmed var den igennem mange aar med føje af alle bønder saa frygtede kvægpest, den saakaldte »store pestilentzialske Qvægsyge «, (= virussygdommen: den asiatiske kvægpest, nu ukendt i Europa) ogsaa kommen indenfor Dalby sogns grænser, hvorfor de, da de tilsyneladende ingen arvtager havde til gaarden, besluttede ved førstkommende lejlighed at ville sælge den.

Paa en tavle, der hænger i Dalby kirkes vaabenhus, findes følgende beskrivelse af kvægpestens optræden i Dalby:
"Anno 1745 den 8 July blev Straarup, Bieregaard og Rebech indsperret med Wagt formedelst den Smitsome Pæst, som overfaldt Hornqvæget og begynte først i Væstre by i Lalund sogn i Tønder Amt, i hvilken Egn da Pæsten hafde ødelagt de fleste Qvæg, sprang den til Bollerslef i Haderslef Amt, og derfra til Aittrup i Bierte Sogn, hvorfra den kom til ovennævnte 3 Steder.

Søndagen derpaa, den 11., blev der holt Prædiken for disse Indlukte Folk ved Præstholms Led: Iligemaade blev der 4 Søndager efter i rad Prædiket ved Golbech Led. Der blev i same Tid holt Bedestund hver Aften ved Rebechs Broe. Den 12te August blev Vagten igien ophævet, og var disse Stæder Ialt Indlukt i 5 Uger; i alt Døde 124 sko Enhver som læser dette, give Agt derpaa! Enhver betænke, At denne saavelsom anden Straf komer for Syndens Skyld: O Syndere! See dig i speil paa det umælende qvæg og betenk deris Taare og jammerlige suk, og lad det bevæge dig til en sand Omvendelse, at icke den Frome Gud slaae dig Haardere:
Gud give dig sin Naade dertil for Christi skyld! Amen.
Dalby Mølle d. l Martij 1746.
Opsat og Bekostet af Peder Borch."

Samtidig traf øvrighederne forøvrigt forskellige praktiske forholdsregler, der blev haandhævet i mange aar, for derved at forhindre kvægsygens videre udbredelse.

I tingbogen for 1758 ses det saaledes, at Jens Christophersen i Dalby den 22. september er blevet anklaget af Peter Madsen og Jens Jensen i Dalby for at have bragt 4 okser ud paa Dalby græsmark uden at have passerseddel og ved allemandstinget den 14. januar 1763 anføres Jens Christophersen til bøde, »fordi han ikke vedbørlig og tilstrækkelig nok har nedgravet sit bortdøde fæ, som han havde sat i foder hos sognefoged Krag i Vonsild«. Til gengæld havde Jens Christophersen i 1762 klaget over, »at han en søndag eftermiddag havde truffet Simon Madsens, Jørgen Jørgensens, Peder Hansens, Matthias Hansens og Lauritz Pedersens bæster paa sin ager i Bygager Hauge, og at de næsten havde opædt og ruineret den saaede byg, hvorfor han bad om, at der maatte udnævnes vurderingsmænd til at vurdere skaden. Peder Hierresen, Jep Frost og Jens Wyff af Vonsild blev udnævnt hertil De vurderede skaden til l trave havre. De anklagede svarede, at gærdet for Jens Christophersens hauge var ikke holdbart eller i stand, men der var bundhul derpaa, hvorfor de ikke havde kunnet gøre noget derfor, at deres kreaturer, som de ej kunne nægte jo at have været i haugen, var derind kommen.« Den 10. maj 1763 indsattes Jens Christophersen paa Dalby Anneksgaard forøvrigt til kvægopsynsmand i Dalby i stedet for hans nabo Hans Mogensen. 
Hansdatter, Kiersten (I4987)
 
15
Omkring midten af 1700-aarene havde Dalby sogn i Tyrstrup herred 320 indbyggere og plovenes antal, hvorefter skatter og afgifter blev fastsat, beløb sig til 92h Heri indbefattet byerne "Dalbye, Tweedt, Reebeck, Bierregaard og den Kongelige Gaard Straarup, som har prægtig Leylighed til Qvæghold og Stutterie og har de bedste Kornmarke, af hvilke avles over 700 Tønder Korn".

Midt i Dalby by, lidt vesten for vejen, - om sommeren delvis skjult af nogle store lindetræer -, laa Hans Frandsens gamle gaard. Indhuset, der var af bindingsværk med murede tavl og straatag, laa solret, og gennem dets smaa blyindfattede ruder saa man mod syd udover en lille kaalgaard, den gamle næsten faldefærdige kirke og kirkegaarden ligge, mens den paa nordsiden liggende gaardsplads var begrænset mod øst og vest af to gamle smaa og lave straatækte "bulhuse". Baade Hans Frandsen og hans kone var ældre mennesker og arbejdet med gaardens drift var begyndt at volde dem besvær. Tilmed var den igennem mange aar med føje af alle bønder saa frygtede kvægpest, den saakaldte »store pestilentzialske Qvægsyge «, (= virussygdommen: den asiatiske kvægpest, nu ukendt i Europa) ogsaa kommen indenfor Dalby sogns grænser, hvorfor de, da de tilsyneladende ingen arvtager havde til gaarden, besluttede ved førstkommende lejlighed at ville sælge den.

Paa en tavle, der hænger i Dalby kirkes vaabenhus, findes følgende beskrivelse af kvægpestens optræden i Dalby:
"Anno 1745 den 8 July blev Straarup, Bieregaard og Rebech indsperret med Wagt formedelst den Smitsome Pæst, som overfaldt Hornqvæget og begynte først i Væstre by i Lalund sogn i Tønder Amt, i hvilken Egn da Pæsten hafde ødelagt de fleste Qvæg, sprang den til Bollerslef i Haderslef Amt, og derfra til Aittrup i Bierte Sogn, hvorfra den kom til ovennævnte 3 Steder.

Søndagen derpaa, den 11., blev der holt Prædiken for disse Indlukte Folk ved Præstholms Led: Iligemaade blev der 4 Søndager efter i rad Prædiket ved Golbech Led. Der blev i same Tid holt Bedestund hver Aften ved Rebechs Broe. Den 12te August blev Vagten igien ophævet, og var disse Stæder Ialt Indlukt i 5 Uger; i alt Døde 124 sko Enhver som læser dette, give Agt derpaa! Enhver betænke, At denne saavelsom anden Straf komer for Syndens Skyld: O Syndere! See dig i speil paa det umælende qvæg og betenk deris Taare og jammerlige suk, og lad det bevæge dig til en sand Omvendelse, at icke den Frome Gud slaae dig Haardere:
Gud give dig sin Naade dertil for Christi skyld! Amen.
Dalby Mølle d. l Martij 1746.
Opsat og Bekostet af Peder Borch."

Samtidig traf øvrighederne forøvrigt forskellige praktiske forholdsregler, der blev haandhævet i mange aar, for derved at forhindre kvægsygens videre udbredelse.

I tingbogen for 1758 ses det saaledes, at Jens Christophersen i Dalby den 22. september er blevet anklaget af Peter Madsen og Jens Jensen i Dalby for at have bragt 4 okser ud paa Dalby græsmark uden at have passerseddel og ved allemandstinget den 14. januar 1763 anføres Jens Christophersen til bøde, »fordi han ikke vedbørlig og tilstrækkelig nok har nedgravet sit bortdøde fæ, som han havde sat i foder hos sognefoged Krag i Vonsild«. Til gengæld havde Jens Christophersen i 1762 klaget over, »at han en søndag eftermiddag havde truffet Simon Madsens, Jørgen Jørgensens, Peder Hansens, Matthias Hansens og Lauritz Pedersens bæster paa sin ager i Bygager Hauge, og at de næsten havde opædt og ruineret den saaede byg, hvorfor han bad om, at der maatte udnævnes vurderingsmænd til at vurdere skaden. Peder Hierresen, Jep Frost og Jens Wyff af Vonsild blev udnævnt hertil De vurderede skaden til l trave havre. De anklagede svarede, at gærdet for Jens Christophersens hauge var ikke holdbart eller i stand, men der var bundhul derpaa, hvorfor de ikke havde kunnet gøre noget derfor, at deres kreaturer, som de ej kunne nægte jo at have været i haugen, var derind kommen.« Den 10. maj 1763 indsattes Jens Christophersen paa Dalby Anneksgaard forøvrigt til kvægopsynsmand i Dalby i stedet for hans nabo Hans Mogensen. 
Christophersen, Jens (I5321)
 
16
Selve vielsen bliver aldrig foretaget. Maren dør formentlig inden 
Familie F1155
 
17 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I3039)
 
18 [Verner Gudmandsen]
Jacob Larsen boede i huset Ved Stranden 13. Hans søn Jørgen Jacobsen, der også var fisker, havde allerede som 29-årig sin 80-årige fader på aftægt.
[Ved strandebn 13.dk]
1780: Fisker Jacob Larsen bygger det oprindelige hus med 5 fag - I brandtaksationsprotokollen under 1836 er yderligere nævnt et udhus på 3 fag, så husrummet nu i alt var på 8 fag. 
Larsen, Jacob (I1540)
 
19 Jacob Hansen. Enkemand, forhenværende arbejdsmand, invalidepensionist. Bopæl: Hvilehjemmet "Elim", Vamdrup By og Sogn, Andst Herred, Ribe Amt. - Født i Tornby Sogn, Hjørring Amt, den 13. november 1886. Søn af styrmand Hans Kristian Hansen og hustru Marie Sofie Jacobsen. - Afdøde ægtefælle: Hansine Hansen, født Roest. - Sidste fælles bopæl: Grønnegade 4, Vamdrup. Alder 78 år.
(Tak til Ole H. Damgaard for transskriptionen) 
Hansen, Jacob (I5194)
 
20 10/9 1915, Barn, Ugift, Skærum sogn Jensen, Gudrun Marie (I1575)
 
21 11, Ugift, Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt Jensen, Anders (I3026)
 
22 14  Ugift Deres börn  Kjøbenhavn Weikop, Christian Emil (I483)
 
23 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1572)
 
24 1ste ægteskab med "ane" Kirkebog 1701-1749. Skørping Sogn, Hellum, Aalborg Amt, ny opslag 111 1741: [Den 12a Trinit: 20/8] Same dag blev troloved Niels Jenss Riis og Kirsten Knudsdatt. af Schiørping, hvor da forlofere paa H:res side vare Wogn Sørens Søndergd. og Peder Toress: ibm: samt paa d:2sd. Wogn Nielss, af frær og Niels Christenss af Schiørping. Den 20 a Trin. blev Niels Jenss Riis og Kirsten Knudsdatt. af Schiørping samen wiede. 2det ægeskab. Kirkebogen 1750-1807. Skørping Sogn, Hellum, Aalborg Amt, opslag 189 Ao. 1760. Dom. 16ne p. Trinit: blef Trolovet Lars Simonsøn af Schiørping og Niels Riisis Enke Kiersten Knudsdatter ibid: Forloverne Søren Huus og Niels Andersøn Rebild af Schiørping. Dom. 23 p. Trinit: blev Lars Simonsøn og Kiersten Knudsdatter copuleret. .

Kirkebogen 1701-1749. Skørping Sogn, Hellum, Aalborg, opslag 60
Født 1716 :
Den 2 Søndag i Advent [6-12] har Knud Nielsen i Schiørping og hans Hustru Anne Nielsdatter Deres
Pige Barn til Daaben oc Kaldet * Kirsten *
Fadderne:
Mætte Andersdatter i Vestergaard bar barnet.
Jens Lauridsen i Sjørup. Margrethe Nielsdatter i østergaard,
[?] Lauridsen ibm. Benned Pedersdatter Sjørup.
Knud Jensen Drejer. Anne Pedersdatter, Svenids Kone,
Morten Svenningsen. 
Knudsdatter, Kirsten (I3387)
 
25 22, ugift, Tjenestekarl, Tibirke sogn, Fborg amt Pedersen, Hans (I2578)
 
26 25, Gift, Arbeidsmand Pedersen, Jens (I98)
 
27 28 Gift Gårdmand. Larsen, Jens (I1147)
 
28 28/2 1900 Barn Skærum Jensen, Valdemar "Ejnar" (I469)
 
29 28/2 1900 Ugift, søn, Skærum Jensen, Valdemar "Ejnar" (I469)
 
30 28/7 1917, Barn, Ugift, Skærum sogn Jensen, Ella Helene (I1577)
 
31 34  Gift Heelbefaren Matros i Marinen  Kjøbenhavn Krogh, Niels Herman (I2223)
 
32 35,Gift, Husfader, Fisker, Melby Sogn, Frederiksborg Amt Jørgensen, Lars (I89)
 
33 41, Gift, , Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt Larsdatter, Inger Marie (I99)
 
34 5, Ugift, Deres Børn, Jensen, Niels (I3024)
 
35 5/6-1893 Ugift Tjenestetyende, Skærum sogn Jensen, Emma Alfrida (I467)
 
36 51, Gift, Husfader. Arbejdsmand, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt Pedersen, Jens (I98)
 
37 68, Enke, , Husfaderens svigermor, Gilleleje Larsdatter, Laurine (I3027)
 
38 7 , -, deres Børn, Jacobsen, Peder (I1548)
 
39 7, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt Pedersen, Hans (I2597)
 
40 9, Ugift, deres Børn Eriksdatter, Kirsten (I1555)
 
41 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1576)
 
42 Afskrift Hjortkær KB fødsel
Kirstin filia Christoffer Arndkill ifo Tolnstede baptizatus die 8 Februari 1601


(Tak til Jonna og John Ahrenkiel for transskriptionen) 
Arnkiel, Kirsten Christoffersdatter (I5090)
 
43 Aftægtsmand, Enkemand, Født Lindal sogn Jensen, Jens Christian (I456)
 
44 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1945)
 
45 Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Maria Jacoba Matthys (1739-na 1804)  [grootmoeder moederszijde].
---
Ved fødselsregistreringen af ??Jacobus var følgende vidne til stede: Maria Jacoba Matthys (1739-efter 1804) [bedstemor på mors side]. 
Maenhout, Jacobus Bernardus (I5425)
 
46 Enke e. Gross Andersen, Anna "Kristine" Vilhelmine (I454)
 
47 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I676)
 
48 Han var et vidne ved dåb Corneel Roelof . Snebbaut, Corneel (I5680)
 
49 Hans Jensen af Bratten og Johanne Sørensdatter af Win????, Familie F611
 
50 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I934)
 
51 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I4574)
 
52 Janneken Corthals blev gift med Jan De Wulf , søn af Cornelius De Wulf og Catharina Muncke , den 19. oktober 1657 i Maldegem. Janneken Corthals døde lørdag den 10. september 1661 i Maldegem i en alder af 22 år.
Familie
Jan De Wulf °. 28. marts 1630, +. 7. maj 1662
Børn     
Cornelius De Wulf °. 14. oktober 1658, +. 7. juni 1665
Barbara De Wulf °. 13. marts 1661, +. v Dec 1661

--- Hollandsk (original sprog)
Janneken Corthals huwde Jan De Wulf, zoon van Cornelius De Wulf en Catharina Muncke, op 19 oktober 1657 te Maldegem. Janneken Corthals overleed op zaterdag, 10 september 1661 te Maldegem in de ouderdom van 22.
Familie
Jan De Wulf °. 28 Maa 1630, +. 7 Mei 1662
Kinderen     
Cornelius De Wulf °. 14 Okt 1658, +. 7 Jun 1665
Barbara De Wulf °. 13 Maa 1661, +. v Dec 1661 
Corthals, Janneken (I5684)
 
53 jvf FT1845 Andersen, Christen (I1501)
 
54 Jørgen Boysen forbrød sin part i gården Stubbumgård - til Kronen, på grund af mord.
Søsteren Anne Iversdatter og ægtefællen Jørgen Jørgensen Arnkiel fik i 1665 tilskødet Jørgen Boysens part. 
Iversen, Jørgen Boysen (I5106)
 
55 Kirkebogen 1750-1807. Skørping Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt, opslag 230 Født 1792: * Niels * Den 1 Januarii lod Knud Nielsen Riise og Hustru Anne Nielsdatter af Skjørping deres Søns Daab publicere . Fadderne vare Niels Bak , Anders Østergaard og Anders A? af Sklørping, samt Gregers Nielsens Datter Maren af Svilstrup, Kirsten Nielsdatter tjenende hos Niels Pottemager i Fjellerad bar Barnet. Knudsen, Niels (I1050)
 
56 Kirkebogen 1772-1813 Store Brøndum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt, opslag 16 Brøndum Præstegaard- 1794. Trolovede Niels Mortensen og Else Sørensdaatter d: 9de November. copulere 19de Dec: --

Aalborg, Hellum, Skørping, Skørping, , 21, FT-1801
Navn: Alder: Stilling i husstanden: Erhverv:
Niels Mortensen 37 Gift Mand Huusmand med jord
Else Sørensdatter 39 Gift Hans kone Husmoder ++
Margrethe Nielsdatter 11 Ugift Deres Datter
Søren Nielsen 4 Ugift Deres søn

Aalborg, Hellum, Gerding, Gierding Bye, , 1, FT-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Anders Jungersen 36 Gift huusfader, præst til Gierding og Blendstrup
Elisabeth Catrina Giødvad 34 Gift madmoder
Peder Jungersen 1 Ugift deres barn af første egteskab
Anders Giødvad Jungersen 1 Ugift deres barn af første egteskab
Hans Nielsøn 54 Ugift tienestefolk
Niels Mortensøn 23 Ugift Tienestefolk +
Søren Jensøn 26 Ugift tienestefolk
Jens Olesøn 14 Ugift tienestefolk
Godske Catrine Nøragger 17 Ugift tienestefolk
Maren Povlsdaatter 26 Ugift tienestefolk
Else Sørensdaatter 27 Ugift Tienestefolk ++
Ane Nielsdaatter 33 Ugift tienestefolk . 
Sørensdatter, Else (I1045)
 
57 Kronborg Amts Birketing:
Den 20.februar 1775 blev efter forhen skete tillysning ved Kronborg Amts Birketing foretaget skifte efter afgangne Bente Nielsdatter, Søren Larsens hustru i Annisse, til deling imellem enkemanden ogden afdødes efter ladte børn som herefter skal være navngivne såfremt noget for dem kan blive at arve. Skifte forrettede Hr. Regimentskriver Badstube med fuldmægtig Hans Langsted udi overværelse af Hr. Birkedommer Lottrup.
Ved forretningen mødte enkemanden selv på egne og børns vegne tillige med tilsynsværge Jørgen Larsen gårdmand i Annisse,så og var nærværende de 2 fogeder Peder Larsen og Christopher Petersen, begge af Annisse, som forhen havde registreret og vurderet boets indgæld og formue, hvilken forretning de nu herved fremlagde som blev læst er sålydende: Hvorefter boets indgæld og formue beløber sig ialt til den summa af 11 rdl. 1 m. 8 sk. hvilket var alt det de tilstedeværende vidste af at angive og som boet til bedste kunne beregnes altså anføres dets udgift og besværing nemlig:
1. Den afdødes begravelse af enkemanden bekostet og hvorfor han var i gæld med.
2. Hvor imod enkemanden påstod vederlag 2 rdl. 4 m. til sin egen efter loven med lige derimod 2 rdl. 4 m.
3. Bortskyldig gæld:
1. Kirsten Hartvigsdatter i Annisse fordrede som blev tilstået 3 rdl. 2 m.
2. Jørgen Frits i Finderups Smed ligeledes 4 rdl. 2 m.
3. Morten Larsen ligeså 6 rdl. 4 m.

Skifteomkostninger:
Tillysning 1 m. 6 sk., stemplet papir 4 m. 8 sk. skifteforvalteren 5 m., birkedommerne 1 m. 8 sk., fuldmægtigen 1 m. 8 sk., Fogederne 1 m. 8 sk. = 2 rdl. 3 m. 6 sk. Summa udgift = 22 rdl. 1 m.6 sk.
Som altså overstiger boets indgæld og formue, følgelig bliver ej noget at arve, og som ej videre forefaldte at erindre, men enkemanden lovede skifteret ten at betale gælden og han tillige med øvrige tilstedeværende lovede at holde skiftereten kravsløs og uden alt ansvar, så er det skifte således sluttet og tilendebragt.
Datum ut supra, på Skifteforvalterens vegne enkemandens navn, Langsted, Søren Larsen.Til vitterlighed Peder Larsen Christpoher Petersen, begge i Annisse. 
Nielsdatter, Bente (I2532)
 
58 Kvinde, 13, 1821, Ugift, deres børn Larsdatter, Margrethe (I2969)
 
59 M, 19-09-1884, barn Weikop, Nikolai Karl Jørgen Vilhelm (I500)
 
60 M, 23-03-1887, barn Weikop, Poul Sofus Ludvig (I513)
 
61 Petronella Grijp blev gift igen i Sint-Laureins den 5/6/1695 med Jan Van Wettere, som var fadder til Judocus ældste barn i 1718. Grijp, Petronella (I5570)
 
62 Ugift, Søn, Teglværksinspektør  Pedersen, Hans Peter Anders Emil (I1857)
 
63 ---
--- Dansk (maskinoversat)
---
Charles Ryckaert og Maria Zoetaert var Eeklos af hjertet og forblev det indtil deres død, selv efter at de flyttede til St. Jan-in-Eremo efter fødslen af deres yngste barn Carolus i 1651, hvor de tilsyneladende stadig opdrættede et stykke tid og døde.

Charles forblev således enkemand efter sin kone Maria Zoetaerts død, og den 21. september 1669 lavede han et testamente, hvori han udtrykte ønsket om at blive begravet i kirken Eeklo, hvor hans forældre ifølge hans ord også blev begravet. Hans begravelse måtte finde sted med den højeste ceremoni, og efter begravelsen skulle to sække hvedemel, bagt i brød, distribueres til de fattige i Eeklo.

Charles Ryckaert var en meget velhavende landmand. I henhold til tilstanden af ejendom, der blev udarbejdet efter hans død, ejede han sammen med sin kone følgende ejendomme, hvoraf de fleste stammede fra hans forældres arv:

1)       3 med 166 stænger jord, der ligger i Kaprijk i Rijnakker-distriktet, langs Moerstraat, ved siden af ??Hospitalet i Lille og kirken Aardenbug.
2)      2 meter jord i Eeklo i Waai ved Waaistraatje, Vincentiusstraatje og ejendommen til Lazarij eller Armenschole i Gent; det store gode.
3)      3 storbyområder og skov i Sint-Laureins, sydøst for kirken og dweersweg i Feyenwatering.
4)      3 mødte land, "forældreløs gården, som beboeren nu bor, ved coope af Jan Bruynsteen og Tanneken de meulenaere hans huskone, der ligger inden for håndværket af Maldeghem i prochie St.-Jans i Eremo,
øst for St. -Jansstraete, suyd de meersstraete og stokken der nu er tilbage på St. Jan-kercken ".
5)      189 jordstænger, kaldet Catteellenstucxken i St.-Jan-in-Eremo, øst for reservegaden, syd og vest ejeren, købte i 1651.
6)      3 med 73 jordstænger i Eeklo, øst Adriaan Ryckaerts hjem, syd for vandløbet og nord for Waaistraat.
7)      En masse jord på 320 stænger, der stadig er i fælles ejerskab med sin bror Judocus, øst for Lazarij i Gent, Groot Goed og nord for vandløbet, købt i 1641
8)      3 storbyområder inden for Kaprijk, nord for kirken og Rijselhofstraatje, erhvervet den 8. december 1637.
9)      200 stænger jord og søer i Balgerhoeksche meerschen med sydsiden ved det store vandløb og nord ved det lille vandløb, købt den 7. september 1642.
10)      Halvdelen af ??800 stænger jord i Waaistraat i Eeklo, syd for vandløbet.
11)      3 jord og skov i Sint-Laureins.
12)      6 med 150 stænger jord i Eeklo i Oostveldstraat, tæt på vandløbet.
13)      2 med 118 jordstænger i Sint-Laureins ved Moerstraat og 's Heerenjansleetstraete.

Endvidere bemærkes:

1)      4 lander inden for Eeklo, der kommer fra arven fra Maria Zoetaerts forældre.

Vi har set, at nogle ejendomme blev købt under Charles og Maries ægteskab og derfor ikke blev arvet.

For de interesserede er her en liste over børnefadrene til børnene:

Petronella: Petrus Plasschaert og Judoca Baerts
Adriaen: Adrianus Ryckaert og Francisca Plasschaert
Judocus: Judocus Ryckaert og Judocus Soetaert
Franciscus: Joannes Vyt og Martina Spruyte
Francisca: Martina Spruyte
Petrus: sekstonen i stedet for Petrus Soetaert og Elysabeth Coorebyter i stedet for Anna Soetaert
Joannes: Christophorus Roeges og Joannes Ryckaert
Elisabeth: Paulus Soetaert og Elysabeth De Coorebyter
Joanna: Joannes Van Ooteghem Jr. og Adriana Ryckaert
Charles: Cornelius Ryckaert og Catharina Soetaert

---
--- Hollandsk (original)
---
Charles Ryckaert en Maria Zoetaert waren keurbroeder en keurzuster van Eeklo en zijn dat gebleven tot aan hun overlijden, ook nadat zij na de geboorte van hun jongste kind Carolus in 1651 naar St.-Jan-in-Eremo zijn gaan wonen, waar ze kennelijk nog een tijdje hebben geboerd en gestorven zijn.

Charles bleef dus weduwnaar na het overlijden van zijn echtgenote Maria Zoetaert en op 21 september 1669 maakte hij een testament, waarin hij de wens uitsprak van in de kerk van Eeklo begraven te worden, waar, volgens zijn zeggen, ook zijn ouders begraven lagen.  Zijn uitvaart moest met de hoogste ceremonie gebeuren en na de uitvaartdienst moesten twee zakken tarwemeel, in broden gebakken, aan de armen van Eeklo uitgedeeld worden.


Charles Ryckaert was een zeer rijke landbouwer.  Volgens de staat van goed die na zijn overlijden werd opgemaakt, bezat hij, samen met zijn echtgenote de volgende eigendommen, die voor het grootste deel uit de erfenis van zijn ouders voortkwamen:

1)       3 gemet 166 roeden land, gelegen te Kaprijke in de wijk Rijnakker, langsheen de Moerstraat, palend aan het Hospital van Rijsel en de kerk van Aardenbug.
2)      2 gemet land binnen Eeklo in de Waai aan het Waaistraatje, het Vincentiusstraatje, en het goed van de Lazarij of de Armenschole van Gent; het Groot Goed dus.
3)      3 gemet land en bos binnen Sint-Laureins, zuidoost van de kerk en de dweersweg in de Feyenwatering.
4)      3 gemet land, "weesende d'hofstede daer van den besitter nu tegenwoordigh is wonende, by coope van Jan Bruynsteen ende Tanneken de meulenaere sijn huysvrouwe, ligghende binnen den ambachte van Maldeghem inde prochie van St.-Jans in Eremo,
oost de St.-Jansstraete, suyd de meersstraete ende 't stick daer nu ter tyt op staet de kercke van St.-Jan".
5)      189 roeden land, genaamd het Catteellenstucxken in St.-Jan-in-Eremo, oost de reserveerstraet, zuid en west de bezitter, gekocht in 1651.
6)      3 gemet 73 roeden land in Eeklo, oost de hofstede van Adriaan Ryckaert, zuid de watergang en noord van de Waaistraat.
7)      Een partij land van 320 roeden, nog in onverdeeldheid met zijn broer Judocus, oost van de Lazarij van Gent, het Groot Goed en noord de watergang, gekocht in 1641
8)      3 gemet land binnen Kaprijke, noord van de kerk en het Rijselhofstraatje, verworven op 8 december 1637.
9)      200 roeden land en meers in de Balgerhoeksche meerschen, komende met de zuidkant aan de grote watergang en noord aan de kleine watergang, gekocht op 7 september 1642.
10)      De helft van 800 roeden land in de Waaistraat te Eeklo, zuid de watergang.
11)      3 gemet land en bos te Sint-Laureins.
12)      6 gemet 150 roeden land te Eeklo in de Oostveldstraat, dichtbij de watergang.
13)      2 gemet 118 roeden land te Sint-Laureins aan de Moerstraat en de 's Heerenjansleetstraete.
Als maternele goederen noteerden wij :

1)      4 gemet land binnen Eeklo, komende uit de successie van de ouders van Maria Zoetaert.
We hebben gezien dat sommige eigendommen werden aangekocht tijdens het huwelijk van Charles en Marie en dus niet door erfenis werden verworven.
RAG. Ambacht Maldegem n° 34, st.v.goed sterfhuis van Maria Zoetaert, dd. 21/10/1666.

Voor de geïnteresseerden volgt hier nu een lijst van de peters en meters van de kinderen:

Petronella: Petrus Plasschaert en Judoca Baerts
Adriaen: Adrianus Ryckaert en Francisca Plasschaert
Judocus: Judocus Ryckaert en Judocus Soetaert
Franciscus: Joannes Vyt en Martina Spruyte
Francisca: Martina Spruyte
Petrus: de koster ipv Petrus Soetaert en Elysabeth Coorebyter ipv Anna Soetaert
Joannes: Christophorus Roeges en Joannes Ryckaert
Elisabeth: Paulus Soetaert en Elysabeth De Coorebyter
Joanna: Joannes Van Ooteghem jr. en Adriana Ryckaert
Charles: Cornelius Ryckaert en Catharina Soetaert 
Familie F1851
 
64 ---
--- Dansk (maskinoversat)
---
Da der ikke findes optegnelser , hverken efter Adriaan's død eller i Franciscas skifte, fordi deres børn allerede var myndige på det tidspunkt, kender vi ikke deres ejendele nøjagtigt. Vi kan dog med sikkerhed antage, at de må have været meget velhavende landmænd, for at kunne klare den omfattende udnyttelse af en lejekontrakt som Groot Goed var en. På den anden side var Adriaan gift med en datter fra en landbrugsfamilie, og i 1596, da han havde overtaget lejemålet af retten i sin svigerfar, havde han på egen regning en byggede et hus og mere end sandsynligt fik han senere også de andre servicebygninger opført, som derfor altid var en del af hans arbejdskapital, som, som vi vil se senere, blev overtaget af hans søn Adriaan.

Vi ved fra boets tilstand, der blev sammensat i 1666 i Maria Zoetaerts dødshus, der var død i St.-Jan-in-Eremo samme år, at hendes mand Charles Ryckaert, som var søn af Adriaan og Francisca Plasschaert, arvet en masse ejendom fra sine forældre, det vil sige faderlig ejendom. De andre børn ejede også fædrevarer, såsom Judocus Ryckaert, som var gift med Elisabeth De Coorebyter, og som vi vender tilbage til senere.

Vi ved fra de "juridiske passager", dette er de juridiske transaktioner, der blev udført i lyset af loven fra Eeklo, at Francisca Plasschaert efter hendes mands Adriaan Ryckaerts død, normalt med samtykke fra sine voksne børn, fordi arven da stadig forblev opdelt, erhvervet vigtige ejendomme. Da de registre, hvor de juridiske passager i Eeklo kun er bevaret fra 1616, og Adriaan allerede var død på det tidspunkt, kan vi med sikkerhed sige, at parret var mellem året for deres ægteskab, cirka 1580 og 1612, det år, hvor Adriaan sandsynligvis døde, blev ejendomme stadig erhvervet.

Den 15. oktober 1627 købte Francisca Plasschaert fra arvingerne til Pieter Staes 6 med 174 stænger jord i Waai i Eeklo tæt på Groot Goed lejede gård, hvor hun boede. Den 24. maj 1628 købte hun yderligere 4 med 220 stænger jord tæt på den forrige fra samme ejer. Van Hendrick De Croock, gift med Petronella Dherckers, købte Francisca den 28. april 1629, 2 mødte jord ved siden af ??gården, hvor hun boede. Den 28. maj 1631 købte hun 550 stænger jord fra Pieter Dherckers i Eeklo i Heynakker, øst for Peperstraat og støder op til Leigracht og Groot Goed. Endelig købte hun den 21. februar 1617 adskillige ejendomme fra Martin De Rave og hans kone Janneken Blomme til en værdi af 56 pund, som hun selv fremførte de penge, der var genstand for et pant fra køberne. (SAE nr. 822, side 70, at Adriaan Ryckaert og hans kone Francisca Plasschaert var velhavende landmænd.
Familietræet til Ryckaert-familien blev således dannet af tre hovedopgaver, der var baseret på de tre sønner af Adriaan RYCKAERT og Francisca PLASSCHAERT.
- Gren A. Efterkommerne af Adriaan Ryckaert (IVa) fra hans første ægteskab med Passchijne De Wispelaere og fra hans andet ægteskabsforhold med Judoca Baert.
-Gren B. Efterkommerne af Charles Ryckaert (IVb) og Maria Zoetaert.
-Gren C. Efterkommerne af Judocus Ryckaert (IVc) og Elisabeth De Coorebyter.

---
--- Hollandsk Original
---
Aangezien er geen staat van goed werd opgemaakt, noch na het overlijden van Adriaan, noch in het sterfhuis van Francisca, om reden dat hun kinderen toen reeds meerderjarig waren, kennen wij hun bezittingen niet precies. Wij mogen echter gerust aannemen dat zij zeer welstellende landbouwers moeten geweest zijn, want een ongegoede kon een uitgestrekte uitbating van een pachthof zoals het Groot Goed er een was, zeker niet aan. Adriaan was ten andere gehuwd met een dochter uit een bezittende boerenfamilie en in 1596, wanneer hij de pacht van het hof van zijn schoonvader had overgenomen, had hij op het goed, op eigen kosten, een woning laten bouwen en meer dan waarschijnlijk heeft hij nadien ook al de andere dienstgebouwen laten oprichten die daardoor altijd deel hebben uitgemaakt van zijn bedrijfskapitaal, dat, zoals wij later zullen zien, door zijn zoon Adriaan werd overgenomen.

Wij weten door de staat van goed, opgemaakt in 1666 in het sterfhuis van Maria Zoetaert, die in hetzelfde jaar te St.-Jan-in-Eremo was overleden, dat haar man Charles Ryckaert, die een zoon was van Adriaan en Francisca Plasschaert, heel wat eigendommen van zijn ouders had geërfd, paternele goederen dus. Ook de andere kinderen bezaten paternele goederen, zo o.a. Judocus Ryckaert, die gehuwd was met Elisabeth De Coorebyter en waarop wij later nog terugkomen.

Wij weten uit de "wettelijke passeringen", dit zijn de wettelijke transacties die ten overstaan van de wet van Eeklo werden verleden, dat Francisca Plasschaert, na het overlijden van haar man Adriaan Ryckaert, meestal met toestemming van haar meerderjarige kinderen, omdat de erfenis dan nog onverdeeld was gebleven, nog belangrijke eigendommen heeft aangekocht. Aangezien de registers, waarin de wettelijke passeringen te Eeklo slechts vanaf 1616 bewaard zijn gebleven en Adriaan toen reeds gestorven was, mogen wij gerust stellen, dat het echtpaar tussen het jaar van hun huwelijk, plus-minus 1580 en 1612, het jaar waarin Adriaan vermoedelijk is overleden, er nog eigendommen werden verworven.

Op 15 oktober 1627 kocht Francisca Plasschaert van de erven van Pieter Staes, 6 gemet 174 roeden land in de Waai te Eeklo dichtbij het pachthof het Groot Goed waar zij woonde. Van dezelfde eigenaar kocht zij op 24 mei 1628 nog 4 gemet 220 roeden land dichtbij het voorgaande gelegen. Van Hendrick De Croock, gehuwd met Petronella Dherckers, kocht Francisca op 28 april 1629, 2 gemet land, naast de hoeve waarop zij woonde. Op 28 mei 1631 kocht zij van Pieter Dherckers, 550 roeden land te Eeklo in de Heynakker, oostwaarts van de Peperstraat en palende aan de Leigracht en het Groot Goed. Ten slotte kocht zij op 21 februari 1617 van Martin De Rave en zijn vrouw Janneken Blomme, verscheidene eigendommen, ter waarde van 56 pond groten, waarvoor zijzelf het geld voorschoot mits een hypotheekneming van de kopers. (SAE n° 822, blz 70, 199 en 491) Het lijdt dus geen twijfel dat Adriaan Ryckaert en zijn echtgenote Francisca Plasschaert, gefortuneerde landbouwers waren.
De stamboom van de familie Ryckaert werd dus gevormd door drie hoofdstaken, uitgaande van de drie zonen van Adriaan RYCKAERT en Francisca PLASSCHAERT:
- TAK A. De nakomelingen van Adriaan Ryckaert (IVa) uit zijn eerste huwelijk met Passchijne De Wispelaere en uit zijn tweede echtver-bintenis met Judoca Baert.

- TAK B. De nazaten van Charles Ryckaert (IVb) en Maria Zoetaert.

- TAK C. De nakomelingen van Judocus Ryckaert (IVc) en Elisabeth De Coorebyter. 
Ryckaert, Adriaan Junior (I5593)
 
65 ---
--- Dansk (maskinoversat)
---
Da der ikke findes optegnelser , hverken efter Adriaan's død eller i Franciscas skifte, fordi deres børn allerede var myndige på det tidspunkt, kender vi ikke deres ejendele nøjagtigt. Vi kan dog med sikkerhed antage, at de må have været meget velhavende landmænd, for at kunne klare den omfattende udnyttelse af en lejekontrakt som Groot Goed var en. På den anden side var Adriaan gift med en datter fra en landbrugsfamilie, og i 1596, da han havde overtaget lejemålet af retten i sin svigerfar, havde han på egen regning en byggede et hus og mere end sandsynligt fik han senere også de andre servicebygninger opført, som derfor altid var en del af hans arbejdskapital, som, som vi vil se senere, blev overtaget af hans søn Adriaan.

Vi ved fra boets tilstand, der blev sammensat i 1666 i Maria Zoetaerts dødshus, der var død i St.-Jan-in-Eremo samme år, at hendes mand Charles Ryckaert, som var søn af Adriaan og Francisca Plasschaert, arvet en masse ejendom fra sine forældre, det vil sige faderlig ejendom. De andre børn ejede også fædrevarer, såsom Judocus Ryckaert, som var gift med Elisabeth De Coorebyter, og som vi vender tilbage til senere.

Vi ved fra de "juridiske passager", dette er de juridiske transaktioner, der blev udført i lyset af loven fra Eeklo, at Francisca Plasschaert efter hendes mands Adriaan Ryckaerts død, normalt med samtykke fra sine voksne børn, fordi arven da stadig forblev opdelt, erhvervet vigtige ejendomme. Da de registre, hvor de juridiske passager i Eeklo kun er bevaret fra 1616, og Adriaan allerede var død på det tidspunkt, kan vi med sikkerhed sige, at parret var mellem året for deres ægteskab, cirka 1580 og 1612, det år, hvor Adriaan sandsynligvis døde, blev ejendomme stadig erhvervet.

Den 15. oktober 1627 købte Francisca Plasschaert fra arvingerne til Pieter Staes 6 med 174 stænger jord i Waai i Eeklo tæt på Groot Goed lejede gård, hvor hun boede. Den 24. maj 1628 købte hun yderligere 4 med 220 stænger jord tæt på den forrige fra samme ejer. Van Hendrick De Croock, gift med Petronella Dherckers, købte Francisca den 28. april 1629, 2 mødte jord ved siden af ??gården, hvor hun boede. Den 28. maj 1631 købte hun 550 stænger jord fra Pieter Dherckers i Eeklo i Heynakker, øst for Peperstraat og støder op til Leigracht og Groot Goed. Endelig købte hun den 21. februar 1617 adskillige ejendomme fra Martin De Rave og hans kone Janneken Blomme til en værdi af 56 pund, som hun selv fremførte de penge, der var genstand for et pant fra køberne. (SAE nr. 822, side 70, at Adriaan Ryckaert og hans kone Francisca Plasschaert var velhavende landmænd.
Familietræet til Ryckaert-familien blev således dannet af tre hovedopgaver, der var baseret på de tre sønner af Adriaan RYCKAERT og Francisca PLASSCHAERT.
- Gren A. Efterkommerne af Adriaan Ryckaert (IVa) fra hans første ægteskab med Passchijne De Wispelaere og fra hans andet ægteskabsforhold med Judoca Baert.
-Gren B. Efterkommerne af Charles Ryckaert (IVb) og Maria Zoetaert.
-Gren C. Efterkommerne af Judocus Ryckaert (IVc) og Elisabeth De Coorebyter.

---
--- Hollandsk Original
---
Aangezien er geen staat van goed werd opgemaakt, noch na het overlijden van Adriaan, noch in het sterfhuis van Francisca, om reden dat hun kinderen toen reeds meerderjarig waren, kennen wij hun bezittingen niet precies. Wij mogen echter gerust aannemen dat zij zeer welstellende landbouwers moeten geweest zijn, want een ongegoede kon een uitgestrekte uitbating van een pachthof zoals het Groot Goed er een was, zeker niet aan. Adriaan was ten andere gehuwd met een dochter uit een bezittende boerenfamilie en in 1596, wanneer hij de pacht van het hof van zijn schoonvader had overgenomen, had hij op het goed, op eigen kosten, een woning laten bouwen en meer dan waarschijnlijk heeft hij nadien ook al de andere dienstgebouwen laten oprichten die daardoor altijd deel hebben uitgemaakt van zijn bedrijfskapitaal, dat, zoals wij later zullen zien, door zijn zoon Adriaan werd overgenomen.

Wij weten door de staat van goed, opgemaakt in 1666 in het sterfhuis van Maria Zoetaert, die in hetzelfde jaar te St.-Jan-in-Eremo was overleden, dat haar man Charles Ryckaert, die een zoon was van Adriaan en Francisca Plasschaert, heel wat eigendommen van zijn ouders had geërfd, paternele goederen dus. Ook de andere kinderen bezaten paternele goederen, zo o.a. Judocus Ryckaert, die gehuwd was met Elisabeth De Coorebyter en waarop wij later nog terugkomen.

Wij weten uit de "wettelijke passeringen", dit zijn de wettelijke transacties die ten overstaan van de wet van Eeklo werden verleden, dat Francisca Plasschaert, na het overlijden van haar man Adriaan Ryckaert, meestal met toestemming van haar meerderjarige kinderen, omdat de erfenis dan nog onverdeeld was gebleven, nog belangrijke eigendommen heeft aangekocht. Aangezien de registers, waarin de wettelijke passeringen te Eeklo slechts vanaf 1616 bewaard zijn gebleven en Adriaan toen reeds gestorven was, mogen wij gerust stellen, dat het echtpaar tussen het jaar van hun huwelijk, plus-minus 1580 en 1612, het jaar waarin Adriaan vermoedelijk is overleden, er nog eigendommen werden verworven.

Op 15 oktober 1627 kocht Francisca Plasschaert van de erven van Pieter Staes, 6 gemet 174 roeden land in de Waai te Eeklo dichtbij het pachthof het Groot Goed waar zij woonde. Van dezelfde eigenaar kocht zij op 24 mei 1628 nog 4 gemet 220 roeden land dichtbij het voorgaande gelegen. Van Hendrick De Croock, gehuwd met Petronella Dherckers, kocht Francisca op 28 april 1629, 2 gemet land, naast de hoeve waarop zij woonde. Op 28 mei 1631 kocht zij van Pieter Dherckers, 550 roeden land te Eeklo in de Heynakker, oostwaarts van de Peperstraat en palende aan de Leigracht en het Groot Goed. Ten slotte kocht zij op 21 februari 1617 van Martin De Rave en zijn vrouw Janneken Blomme, verscheidene eigendommen, ter waarde van 56 pond groten, waarvoor zijzelf het geld voorschoot mits een hypotheekneming van de kopers. (SAE n° 822, blz 70, 199 en 491) Het lijdt dus geen twijfel dat Adriaan Ryckaert en zijn echtgenote Francisca Plasschaert, gefortuneerde landbouwers waren.
De stamboom van de familie Ryckaert werd dus gevormd door drie hoofdstaken, uitgaande van de drie zonen van Adriaan RYCKAERT en Francisca PLASSCHAERT:
- TAK A. De nakomelingen van Adriaan Ryckaert (IVa) uit zijn eerste huwelijk met Passchijne De Wispelaere en uit zijn tweede echtver-bintenis met Judoca Baert.

- TAK B. De nazaten van Charles Ryckaert (IVb) en Maria Zoetaert.

- TAK C. De nakomelingen van Judocus Ryckaert (IVc) en Elisabeth De Coorebyter. 
Plasschaert, Francisca (I5594)
 
66 ---
--- Dansk (maskinoversat)
---
Da der ikke findes optegnelser , hverken efter Adriaan's død eller i Franciscas skifte, fordi deres børn allerede var myndige på det tidspunkt, kender vi ikke deres ejendele nøjagtigt. Vi kan dog med sikkerhed antage, at de må have været meget velhavende landmænd, for at kunne klare den omfattende udnyttelse af en lejekontrakt som Groot Goed var en. På den anden side var Adriaan gift med en datter fra en landbrugsfamilie, og i 1596, da han havde overtaget lejemålet af retten i sin svigerfar, havde han på egen regning en byggede et hus og mere end sandsynligt fik han senere også de andre servicebygninger opført, som derfor altid var en del af hans arbejdskapital, som, som vi vil se senere, blev overtaget af hans søn Adriaan.

Vi ved fra boets tilstand, der blev sammensat i 1666 i Maria Zoetaerts dødshus, der var død i St.-Jan-in-Eremo samme år, at hendes mand Charles Ryckaert, som var søn af Adriaan og Francisca Plasschaert, arvet en masse ejendom fra sine forældre, det vil sige faderlig ejendom. De andre børn ejede også fædrevarer, såsom Judocus Ryckaert, som var gift med Elisabeth De Coorebyter, og som vi vender tilbage til senere.

Vi ved fra de "juridiske passager", dette er de juridiske transaktioner, der blev udført i lyset af loven fra Eeklo, at Francisca Plasschaert efter hendes mands Adriaan Ryckaerts død, normalt med samtykke fra sine voksne børn, fordi arven da stadig forblev opdelt, erhvervet vigtige ejendomme. Da de registre, hvor de juridiske passager i Eeklo kun er bevaret fra 1616, og Adriaan allerede var død på det tidspunkt, kan vi med sikkerhed sige, at parret var mellem året for deres ægteskab, cirka 1580 og 1612, det år, hvor Adriaan sandsynligvis døde, blev ejendomme stadig erhvervet.

Den 15. oktober 1627 købte Francisca Plasschaert fra arvingerne til Pieter Staes 6 med 174 stænger jord i Waai i Eeklo tæt på Groot Goed lejede gård, hvor hun boede. Den 24. maj 1628 købte hun yderligere 4 med 220 stænger jord tæt på den forrige fra samme ejer. Van Hendrick De Croock, gift med Petronella Dherckers, købte Francisca den 28. april 1629, 2 mødte jord ved siden af ??gården, hvor hun boede. Den 28. maj 1631 købte hun 550 stænger jord fra Pieter Dherckers i Eeklo i Heynakker, øst for Peperstraat og støder op til Leigracht og Groot Goed. Endelig købte hun den 21. februar 1617 adskillige ejendomme fra Martin De Rave og hans kone Janneken Blomme til en værdi af 56 pund, som hun selv fremførte de penge, der var genstand for et pant fra køberne. (SAE nr. 822, side 70, at Adriaan Ryckaert og hans kone Francisca Plasschaert var velhavende landmænd.
Familietræet til Ryckaert-familien blev således dannet af tre hovedopgaver, der var baseret på de tre sønner af Adriaan RYCKAERT og Francisca PLASSCHAERT.
- Gren A. Efterkommerne af Adriaan Ryckaert (IVa) fra hans første ægteskab med Passchijne De Wispelaere og fra hans andet ægteskabsforhold med Judoca Baert.
-Gren B. Efterkommerne af Charles Ryckaert (IVb) og Maria Zoetaert.
-Gren C. Efterkommerne af Judocus Ryckaert (IVc) og Elisabeth De Coorebyter.

---
--- Hollandsk Original
---
Aangezien er geen staat van goed werd opgemaakt, noch na het overlijden van Adriaan, noch in het sterfhuis van Francisca, om reden dat hun kinderen toen reeds meerderjarig waren, kennen wij hun bezittingen niet precies. Wij mogen echter gerust aannemen dat zij zeer welstellende landbouwers moeten geweest zijn, want een ongegoede kon een uitgestrekte uitbating van een pachthof zoals het Groot Goed er een was, zeker niet aan. Adriaan was ten andere gehuwd met een dochter uit een bezittende boerenfamilie en in 1596, wanneer hij de pacht van het hof van zijn schoonvader had overgenomen, had hij op het goed, op eigen kosten, een woning laten bouwen en meer dan waarschijnlijk heeft hij nadien ook al de andere dienstgebouwen laten oprichten die daardoor altijd deel hebben uitgemaakt van zijn bedrijfskapitaal, dat, zoals wij later zullen zien, door zijn zoon Adriaan werd overgenomen.

Wij weten door de staat van goed, opgemaakt in 1666 in het sterfhuis van Maria Zoetaert, die in hetzelfde jaar te St.-Jan-in-Eremo was overleden, dat haar man Charles Ryckaert, die een zoon was van Adriaan en Francisca Plasschaert, heel wat eigendommen van zijn ouders had geërfd, paternele goederen dus. Ook de andere kinderen bezaten paternele goederen, zo o.a. Judocus Ryckaert, die gehuwd was met Elisabeth De Coorebyter en waarop wij later nog terugkomen.

Wij weten uit de "wettelijke passeringen", dit zijn de wettelijke transacties die ten overstaan van de wet van Eeklo werden verleden, dat Francisca Plasschaert, na het overlijden van haar man Adriaan Ryckaert, meestal met toestemming van haar meerderjarige kinderen, omdat de erfenis dan nog onverdeeld was gebleven, nog belangrijke eigendommen heeft aangekocht. Aangezien de registers, waarin de wettelijke passeringen te Eeklo slechts vanaf 1616 bewaard zijn gebleven en Adriaan toen reeds gestorven was, mogen wij gerust stellen, dat het echtpaar tussen het jaar van hun huwelijk, plus-minus 1580 en 1612, het jaar waarin Adriaan vermoedelijk is overleden, er nog eigendommen werden verworven.

Op 15 oktober 1627 kocht Francisca Plasschaert van de erven van Pieter Staes, 6 gemet 174 roeden land in de Waai te Eeklo dichtbij het pachthof het Groot Goed waar zij woonde. Van dezelfde eigenaar kocht zij op 24 mei 1628 nog 4 gemet 220 roeden land dichtbij het voorgaande gelegen. Van Hendrick De Croock, gehuwd met Petronella Dherckers, kocht Francisca op 28 april 1629, 2 gemet land, naast de hoeve waarop zij woonde. Op 28 mei 1631 kocht zij van Pieter Dherckers, 550 roeden land te Eeklo in de Heynakker, oostwaarts van de Peperstraat en palende aan de Leigracht en het Groot Goed. Ten slotte kocht zij op 21 februari 1617 van Martin De Rave en zijn vrouw Janneken Blomme, verscheidene eigendommen, ter waarde van 56 pond groten, waarvoor zijzelf het geld voorschoot mits een hypotheekneming van de kopers. (SAE n° 822, blz 70, 199 en 491) Het lijdt dus geen twijfel dat Adriaan Ryckaert en zijn echtgenote Francisca Plasschaert, gefortuneerde landbouwers waren.
De stamboom van de familie Ryckaert werd dus gevormd door drie hoofdstaken, uitgaande van de drie zonen van Adriaan RYCKAERT en Francisca PLASSCHAERT:
- TAK A. De nakomelingen van Adriaan Ryckaert (IVa) uit zijn eerste huwelijk met Passchijne De Wispelaere en uit zijn tweede echtver-bintenis met Judoca Baert.

- TAK B. De nazaten van Charles Ryckaert (IVb) en Maria Zoetaert.

- TAK C. De nakomelingen van Judocus Ryckaert (IVc) en Elisabeth De Coorebyter. 
Ryckaert, Adriaan (I5595)
 
67 ---
Vidne til:
- fødselsregistrering Joanna Roegiers (født 1727) [bedstemor]
- fødselsregistrering Joanna Maria Roegiers (1730-1777) [bedstemor] 
Bauwens, Joanna (Janneken) (I5842)
 
68 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I842)
 
69 !MAR:  Thomas Hopkins md. Emilie Rasmussen Biorn on Dec. 30, 1899, in Paris,
Bear Lake, ID (Bear Lake Co. Court House, Paris, ID, Book 2, p. 83).  Emilie's husband Andrew Biorn had left her to live with his polygamous 2nd wife after polygamy ended.  She did not realize that she needed a formal divorce.  When she found out, she and Andrew were divorced legally 24 Apr 1900 (Malad City, ID, Court House).  Then she and Thomas Hopkins remarried on 2 June 1900 (Bear Lake Co. Court House, Paris, ID, Records).                  NOTE added by G. Paul Biorn appears that Emelia used the name Rasmussen when married to Thomas Hopkins which would be correct under the patranimical system also noted different spelling of first name.
!CONF: Tikob parish register (FHL#300936) confirmed 2 Jul 1855, born 10 Apr1854, dobt 25 Jun 1854, living in Horserod Ovd., parents in Hellebek Vang.
!BIR: Hellevbaek parish register (FHL#48671) page 32.

!MIG: Emigration Index, FHL Film #025-693.  "RASMUSSEN Emilie K, (22) from Copenhagen Conference 1876.  June 28, sailed from Liverpool, England.  On Ship Idaho, and arrived in New York July 10.  Company continued Journey by rail in charge of Capt. Nile G. Flygare and arrived in Ogden, Utah July 18, 1876.  An Account of crossing of Ship Idaho in Journal by George Farrell- 156 # 3, says, "Ship Idaho left Liverpool Wednesday 28, June 1876.  Landed in New York, Monday July 10, 1876 at 8 A.M. Docked at pier 46."
!RESEARCH:  Jacklynn Nelson, A.G., January 1992, Family History Library, SLC, Utah, and Teresa Tebbs Dewey, g-granddaughter.
!NAME:  Also known as Emily Christina Nielsen, other variations.

!DEA:  Check death date--FGR from Eldia Fern Wood Quigley Baldwin, granddaughter, shows death as 23 Feb 1915.


Emelia KIRSTINA RASMUSSEN NIELSEN

Emelia was born on the 10th of April, 1854, in Holmene, Denmark or Thikob, Predricksborg, Denmark.  She was the fourth child of Rasmus Nielsen and Maren Hansen. Emelia was converted to the L.D.S. Church, and was baptized on the 27th of July, 1873. She came to the United States on the Perpetual Emigration Fund, leaving Denmark on the 23rd of June, 1876.  She traveled to Liverpool, England.
On the 28th of June, 1876, she sailed on the ship Idaho, arriving in New York on the 10th of July, 1876.  She continued by rail to Ogden, Utah, arriving on the 18th of July, 1876.
Emelia married Andrew A. Biorn in 1876. They received their endowments on the 30th of January 1879.
They lived in Logan, Utah, where their first two children were born. Josephine Emelia was born on the 22nd of November, 1877, and Andrew Adolph was born on the 24th of June, 1879. The little family then moved to Mink Creek, Idaho.  Seven more children were born to them. Mother had a very hard life, as father took a second wife in 1881. When polygamy was stopped, my father left mother for the second wife, who lived in Mink Creek. Mother lived in Wooley Valley, where I was born.  She would walk three miles, carrying me to Foxes Ranch, wash clothes all day and walk home at night.  Sometimes there was only a slice of bread for each of us, and one for the dog.
Mother finally moved to Soda Springs, Idaho.  I was about three years old. Mother cleaned and washed clothes wherever she could find work.  The older boys helped out, too.  The girls worked away fromhome. Mother was very religious, and always paid an honest tithing. In those days, they often paid in kind -- a dozen eggs, or chickens, or wheat.  If someone bought a quart of milk, they received a quart and a half, --- and always thirteen eggs for a dozen.  Mother was always willing to help anyone in need.
On the 30th of December, 1899, mother married Thomas George Hopkins.  He had been very good to us.  He helped out with hay for the cattle, when we first moved to Soda Springs. Mother was sick for eleven months, before she died, on the 23rd of February, 1916.  It was my privilege to care for her, with the help of the rest of the family.  We were all married, but * was closer to home than the rest.Mother's home was always open to her many friends, who came to visit. Three of mother's children celebrated their Golden Wedding's --
Joe and Agnes --13 October 1948

Paul and Mary -- 21 April 1956

Wood and Helen - 26 November 1963

Written by Helen Biorn Skinner 
Rasmussen, Emilie Kirstine (I2568)
 
70 ??
20, Ugift, Fattiglem, Tikøb Sogn

(Er dette korrekt? Dette er den eneste Lars Peter Jensen i Tikøb sogn i 1880, menalder stemmer dog ikke. Der er jo heller ingen som siger at han skal bo i Tikøb) 
Jensen, Lars Peter (I450)
 
71 ?? Død i Sengeløse sogn jvf. kilde på Myheritage.com. Jvf Enra død i Ishøj. Begge er dog enige om dødsdatoen Nielsen, Lars (I2425)
 
72 ?? Line 442: (New PAF RIN=47)
    1 BURI

    2 PLAC Smithfield City Cem, Smithfield, Cache, UT

Line 442 from GEDCOM File not recognizable or too long:

  BURI PLAC Smithfield City Cem, Smithfield, Cache, UTLine 442 from GEDCOM File not recognizable or too long:

  BURI PLAC Smithfield City Cem, Smithfield, Cache, UT 
Hansdatter, Maren (I2554)
 
73 ...hvor Erik og Ester de første år boede på første sal hos skomager Eskild Olsen,
Hovedgaden 80, mens vaskehuset hos Anders Christiansen, Hulvej 14, blev bygget om til beboelse 
Familie F799
 
74 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I2737)
 
75 "Den 21. aug. 1812 mødte i præstegården ungkarl Ole Hansen Fladholt, og begærede tillysning af prædikestolen for at indlade sig i ægteskab med enkekone Mette Jensdatter af Øster Skærum.
Tvende mænd navnlig Niels Pedersen og Christen Christensen begge af Slustrup var nærværende og underskrev følgende forsikring: at ægteskabet er besluttet med begges fælles samtykke, og at inteti hensigt til slægtskab kan hindre deres ægteforbindelse, derfor indestar vi som forlovere.
Niels Pedersen Christen Christensen".

Det skal tilføjes, at det fremgår af det skøde, hvorved Ole Hansen den 6. aug. 1812 købte Søndergård af Mette Jensdatter, at sognefoged Niels Pedersen var lavværge for Mette Jensdatter. 
Familie F614
 
76 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I4120)
 
77 "Det er så yndigt at følges ad…", en sang vi normalt synger ved bryllup, men som den 11. maj 2016 også blev sunget ved en dobbelt bisættelse i kapellet i Helsingør.

Ægteparret Rudolf Heisel Hov Thomsen og Lissa Thomsen døde ikke ved en ulykke, men af alderdom. Og de fulgtes ad - sagde farvel til denne verden med kun et døgns mellemrum på nær 20 minutter.

De havde begge opholdt sig på rehabiliteringscenteret Poppelgården i Snekkersten med værelse på samme gang. "Mor går ned til far på hans værelse for at tage afsked kort tid før, hun selv dør. Han følger hende aftenen efter," fortæller datteren Anne-Marie Heisel Thomsen.

Det blev en smuk og enkel bisættelse, hvor de blev hentet af den samme bil, stod ved siden af hinanden i kapellet og blev kremeret samtidig. Det hele afspejlede det liv, de havde levet, hvor de var sammen om alting, næsten aldrig gjorde noget uden hinanden og altid gik hånd i hånd. "Det er så yndigt at følges ad…", fik en ny dimension.

Historien om Rudolf og Lissa Thomsen er efter aftale med familien fortalt af bedemand Mette Pedersen, Begravelse Danmark. 
Thomsen, Rudolf Heisel Hov (I4122)
 
78 "Død inden 1684 og efterlod 5 børn" (Rødder på Hedeboegnen. Af Johanne Rask
Larsen og Henning Bonde. 1990. pag.155)
Nævnt i skiftet efter faderen, 29 Aug 1684 som død
Dødsdato usikker: Død 1/9 Maj/Jun 1680?
Begravelsesdato usikker: 9 Maj/Jun 1680?
Begr 11 Maj 1680? (Anders B. Christophersen [abchristophersen@hotmail.com]. 
Sørensdatter, Kirsten (I170)
 
79 "Elsken Skræders".
Elsken Pedersdatter (Christensdatter)? (Ib Woidemann, Ørnekærs Vænge 112.
Død "Kiøge Krug. Hundige, Kildebrønde"? (Mogens Christoffersen).
Død "Dübendorf, Wil kirke"? (Ib Woidemann, Ørnekærs Vænge 112). 
Pedersdatter, Else (I250)
 
80 "en enke Anne Elisabeth Kock, 79 år og "født på Valgaard i Heils Sogn af Peder Nissen og Elisabeth Peders"

(Tak til Ole H. Damgaard for transskriptionen) 
Pedersdatter, Anna Elisabeth (I5019)
 
81 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I820)
 
82 "Fra Atterup" (Gamle landevejskroer ... 1936. p.236). Albrechtsen, Hans (I155)
 
83 "Jep (Pedersen) Skræder" (Ib Woidemann, Ørnekærs Vænge 112, 2635 Ishøj).

Skulle være søn af Peder Andersen iflg. Lilly Cortsen. 
Pedersen, Jep (I242)
 
84 "Med stor sandsynlighed ... søn af Oluf Nielsen og ..." (Rødder på Hedeboeg-
nen. Af Johanne Rask Larsen og Henning Bonde. 1990. Side 184)
Gården hed "Lundemosegård".
Skifte: Bidstrup Gods, 2 Dec 1690.
Andre kilder angiver FØDT 1610 og 1604.
Født "Ventrup, Greve S"?
Født 1604? Viet 1633? (Claus Lellinge. E-mail: clelling@sca.csc.com).


---------------
kilde: http://dk-rock.dk/slaegt/2600.html
I 1629 og 1630 er han nævnt som Niels Venterup (landsby i Greve).
Fæstede i 1629 en gård i den del af Mosede, som lå i Greve Sogn (resten tilhørte Karlslunde). Gården havde matr. nr. 2a og benævnes "Lundemosegård". Den var fæstegård under Bistrup Gods og havde i 1688 et hartkorn på 7 tdr. 5 sk. 1 frk. 2 alb. Gården var slægtsgård fra 1629 til 1908, i hvilken periode den blev drevet af 7 generationer. Det var Niels Olufsens søn Niels Nielsen, som overtog den efter faderen.
Var ved sin død temmelig forgældet, idet der skyldtes landgilde for alle årene 1673 til 1690 (348 slettedaler), samt en del gæld.
Formuen var 97 dlr. 9 sk., og gælden 444 dlr. 3 mk. 4 sk., d.v.s. at underskudet var 347 rdr. 2 mk. 11 sk. - en enorm gæld, ser svarede til ca. 60 kører, eller ca. 360.000 kr. i 1990-valuta.

UDSKRIFT AF SKIFTEPROTOKOL FOR BIDSTRUP GODS.754 B

Anno 1690 Dend 2 Decembr, Er udj den Hellig Trefoldigheds Naun, Efter Lovlig Tilliusning til Bidstrup Birchetinge holdet Rigtig Skifte og Dehling efter Sal: afgangne Niels Olsen, som tilforn Boede, og nu d. 24 Septembr Nest afvigte døde her i Mosede, Imellem hans efterladte Egte Hustrue Kirsten Jensdater med sin Laugværge, Peder Raphaelsen i Mosede, paa den Eene, og deres sammenhafde Egte Børn, Nemblig
1. Jens Nielsen
2. Olle Nielsen og
3. Niels Nielsens alle i bemte Mosede,
4. Olle Andersen der i Kalslunde paa hans Moder Mette Nielsdaters Veigne,
5. Ludtze Nielsdater med sin Egtemand og rette Laugværge Niels Hansen i Thune,
6. Birgitte Nielsdatter med sin Egtemand og rette Laugværge Mogens Espensen i Thune,
7. Margrethe Nielsd
ater med sin Egtemand og rette Laugværge Jep Eskildsen i Kappeløf,8. Peder Andersen i Kappeløf paa Hans Stifbørn, som var Sal: Laurs Nielsens Børn i Kappeløf Nemblig Kirsten Laursdaters Peder
Laursen og Jens Laursen deres Vaignes9. Sidtzel Nielsdater udj Mosede, med sin Laugværge bemte Peder Raphaelsen i Mosede, paa dend anden Side.
 
  

Paa Herskabets Magistratens og Rettens Veignes
varOluf værinde deris Ridefogits velfornemme Hr. Klaus Sihlot paa Bidstrupgaard, medsin Tiener Herman Jørgensen, med sig havende tvende Vorderings Mend, Nemblig Peder Ibsen og Niels Villumbsen begge
i Mosede, og da blef Boens Middel og Formue Registerit go Vurderet, og befandtis saaledes som efterfølger, Nemblig:
 
Herefter følger registrering af aktiver og passiver.
 
   Summa Anden Bor
tschyldig Gield Penge 34.2Summa Summarum Paa Ald Forschrefne Landgielde, Kongl: Skatter,Gaardfæld, og Ald Anden Bortschyldig Gield Penge 444.3.4Lignet og Lagt da Befindes At Landgilden, Kongl: Sk
atter,Gaardfæld og Anden Bortschyldig Gield, Overgaar Boens MiddelPenge 347.2.11
 
Efter at dette var forrettede, blef Enchen med hindes Laugværge, sambt de tilstede værende Arfvinger til
spurt, om de viste nogen meere som udj Sterboed kunde have noget meere at fordre, End som alle rede indførdt er, hvor til de sambtlig Svarede, at de ej viste nogen, som udj Sterboed noget meere kunde
hafve at fordre end som allerede indførdt er. Efter ovenschrne afligne, befindes at gielden saa meget overgaar Boens formue, at Herschabet iche kand naae half deris betaling, hvorfor iche heller nog
et til de andre Giellinger Kand udgiøres, langt mindre Arfvingerne til dehling. Og blef Enchen tilspurdt, om hun agtede frembdehlis at blifve ved Gaarden, hvor til hun med hindes Laugværge Svarede,
at hun formedelst Alderdom og Svaghed iche lengere ved Gaarden vil forblifve, mend var ydmygst begierindis, at den Gunstige Øfrighed ville forunde hindes Søn Niels Nielsen Gaarden paa det hun des fr
iere kunde hafve adgang til at hafve hindes lifs ophold ved Steden.Landgielden for dette Indeværende 1690de Aar, Kongel: Mays: Skatter, og Gaardfeld andrager tilsammen penge 76 Rd 14 Sk, som først o
g Forlods af Boed schal udtages, hvorfor udleg er lefveret til Niels Nielsen af Boens Middel, som hand Landgielden derfor til Herskabet i Kiøbenhavn hafver at levere udj god ydeferdigt biug, og Skatt
erne i rette tider at lefvere paa Bidstrupgaard, de øfrige 50 Tdr. hafver har paa Gaardsens Biugning forsvarligen at andvende, som hand agter at forsvare. Blifver saa igien naar fschne 76 Rd 14 Sk fr
a Boens Fundne Summa afdrages Penge 20 Rd 3 Mk 11 Sk, som Niels Nielsen hafver til Hans Gunstige Øfrighed at svare og betale som hand og saa lofver at vil efter haanden betale som hand det af Sted ko
mme.Ellers lofver Niels Nielsen at hand efter haanden schal see til, om hand kand fornøye nogen af de andre Creditorer, for deris Fordring. Saa og efter denne dag at svare Landgielden i rette tider t
il Herskabet, Kongel: Mays: Skatter og svare end hver lige og ret.Hvor med dette Skifte saaledes Venligen og Vel er til Ende bragt, og Een hver paa sin Side er Fornøyede, som vj med Vores Egne Hænde
rs underschrift bekræfter. Datum Sterboed ut Supra.
 
Paa Veledle og Velbr: Herskabets Veigne, Enckens Laugvergeudj min Gunstige Hosbonds Loulig Forfald. Peder PRS RaphaelsenHerman Jørgensen
 
 
Jens INS Nielsen Olle ONS Nielsen Niels NNS Niels:
 
Mogens MES Espensen Jep IES Eschildsen
 
Vorderings Mændene: Peder PIS Ibsen, Niels NVS Villumbsen 
Olufsen, Niels (I163)
 
85 "Niels Væffer" (Ib Woidemann, Ørnekærs Vænge 112, 2635 Ishøj. Tlf. 43739918).

Niels Væffer.. 
Niels (I235)
 
86 "Tora Væffer" (Ib Woidemann, Ørnekærs Vænge 112, 2635 Ishøj. Tlf. 43739918).

Tora Væffer. 
Tora (I236)
 
87 (Dette er historien om hvordan Dalagergaard kommer ind i Kirsten Munchs slægt)
Den 8. ejer af Dalagergaard er Jens Christensen
Jens optræder første gang i amtets regnskaber i 1671, idet han sammen med Hans Olufsen paa den anden halvdel af helgaarden skal erlægge 16 rdl 12 mark i "Dienstgeld".
At gaarden ikke er helt restitueret efter krigen, og at der ikke er kommet helt orden paa økonomien, synes at fremgaa af amtsregnskabernes restanceregistre, der for 1672 viser, at han skylder et halvt svin og 32 mark, og at han for 1674 /7 5 skylder 2 høner.
Men det synes ogsaa at fremgaa, at han er en driftig mand som faderen med eksport af he s te, idet toldregnskaberne for Haderslev viser:
17.08.1678 11 heste 5 mark 6 sk.
21.03.1679 13 heste 6 mark 6 sk.
21.08.16 7 9 1 hest 6 sk.
21.08.1679 8 stude 4 mark
06.07.1685 2 heste 1 mark
15.3.1688 2 heste 1 mark
05.07.1688 2 heste 1 mark

Det ser altsaa ud til, at han over aarene har været i stand til at genopbygge sin gaard, siden han som ca. 21-aarig overtog den.
Hvad der har været af tid til ægteskab, vides ikke, men den kendte del af hans ægteskabelige karriere er u s andsynlig kort: den 30.12.1704 vies han til Elsabe Hansdatter. Han dør et par dage efter og begraves 4.1.1705. Trolovelsen f remgaar ikke af kirkebogen for Sdr. Bjert , saa hun maa komme ude fra, og det er ikke utænkeligt, at hun kommer fra Haderslev-kanten - han er jo kommet en del i Haderslev takket været sine hestedrifter - og hendes næste ægtefælle er derfra. Ved vielsen maa han have været ca. 55 aar gammel, og hun var 35 aar yngre.
Men de maa have kendt hinanden særdeles godt før vielsen, for den 30.7.1705 føder enken hans søn, som dog dør et halvt aar senere.
Iflg. Stoleregisteret for Sdr. Bjert kirke i 1680 havde mændene paa "Dalagergaard " 2 pladser paa 6. række i kirkens sønder side begyndende mod prædikestolen, mens kvinderne havde 2 pladser paa ll. række i kirkens nørre side fra alteret.
Efter Jens Christensens død i januar 1705 overtager den 20-aarige Else Hansdatter styret af gaarden, men kun i 2 aar, idet hun 24.2.1707 bliver trolovet med den 4 aar ældre Jacob Lassen fra Haderslev.
Den 9. ejer af Dalagergaard er Jacob Lassen
7.6.1707 vies Jacob Lassen til Jens 's 22-aarige enke, Else Hansdatter. Hvem og hvad han er, ved man ikke , men det er i betragtning af hans handlemaade ikke utænkeligt, at han har beskæftiget sig med kreaturhandel og her har øjnet en mulighed for at skabe sig en blomstrende fremtid.
Naar denne mulighed antydes, skyldes det, at det af toldregnskaberne for Toldsted ved Aabenraa fremgaar, at han med udgangspunkt i Hadersleveksporterer 30 "Ochsen" den 11.4.1708 - altsaa ca. 3/4 aar efter, at han har overtaget "Dalagergaard", hvilket vil sige, at grundlaget for denne studehandel maa være lagt i forvejen af Jens Christensen.
Iflg. Magazin Korn Register af 1709 skal han aflevere 6 skæpper havre og 6 skæpper andet korn, og iflg. jordebogen af 1716 staar han som besidder af gaarden. Gaarden er beskrevet af Landkommissionen , der blev nedsat til at beskrive gaardene i Haderslev Amt 1708-10:
Jacob Lassen, ½ gaard, 3 otting, 3/4 plov. Bonden har endnu ikke skøde, er ellers anno 1707 kommet dertil.
Bygningerne bestaar af 14 fag stuehus og 42 fag lade.
Udsæd af: rug 5 tdr. 5 skp. , byg 7 tdr. 4 skp., havre 3 tdr. 3 skp. og boghvede 4Y2 skp. Af havren er medregnet 2 tdr. paa Skartved Mark.
Høindvinding: 30 læs
Græsning i Kokobbelet 15 stk. kvæg
I Strandskoven 15 stk. kvæg
Paa fælles agre 3 stk. kvæg
Paa Lundsmark 3 stk. Kvæg
Paa Nordre Mark 1/3 stk. kvæg
Har for tiden: 8 køer, 6 stude, 11 stk. ungkræ, 6 aarskalve, 7 faar, 5 heste og 4 føl.
Skoven er i god stand.
Ejeren har fra et landbo el i Bjert, hvor der boer 2 (pensions- )folk aarligt 8 rdl. - her er ogsaa en kro.
Landgilde og tjeneste 12 rdl. 44 s k. 3 øre
Contribution 18 rdl. 24 s k.
Magasin Kornpenge 2 rdl. 1 s k.
Restanter privat gæld:
Hans Riis for en tjenestekarl 28 rdl.
Til sin forgænger Jens Christensens mor 300 rdl.
Endnu gives der her aftægt saa længe hun forbliver hos ham. Men maa hun ønske at bo andet sted, skal han paa livstid give hende 24 rdl. aarlig.
Tiende: rug 3 traver, byg 4 traver 12 neg, havre 5 traver 16 neg og boghvede 12 neg.
Præsten og degnen gebyr for 3 otting og endvidere for ½ gaard.
Ovennævnte Jens Christensens mor, Maren Jepsdatter, dør i juli 1712.
Kun 40 aar gammel dør Jacob Lassen i april 1721 og begraves 1.5. I ægteskabet med enken Elsabe Hansdatter fødes ialt 7 børn, hvoraf dog kun de 3 naar vok s en alder:
1. Hans Jacobsen (1711 - 1782), der senere overtager fødegaarden og bliver gift med Elsa
Nisdatter fra Frørup sogn
2. Anna Margreth Jacobsdatter (1715- ? ), hvis skæbne er ukendt
3. Marie Lisbeth Jacobsdatter (1719 - 1753) , der bliver gift med Ancher Rasmussen Taarning paa nabogaarden "Kjellerup"
Som enke for anden gang overtager Elsabe Hansdatter driften af gaarden, men i 1723 bliver hun gift for tredie gang, nu med den 33-aarige Nis Rasmussen Taarning , der var født paa nabogaarden "Kjellerup".
Den 10. ejer af Dalagergaard er Nis Rasmussen Taarning
Nis Rasmussen Taarning var født 1690 paa "Kjellerup" som søn af gaardmand Rasmus Nissen Taarning og hustru, Johanne Jensdatter (fra "Binderupgaard"). 33 aar gammel troloves han 7.10.1723 med den 5 aar ældre enke, Elsabe Hansdatter, paa "Dalagergaard", og 11.11. bliver de viet - sandsynligvis paa betingelse af, at sønnen Hans Jacobsen ved myndighedsalders indtræden kan overtage sin fødegaard.
Af Skyld- og Panteprotokollen for Tyrstrup Herred fremgaar det allerede under 23.7.1722, at der efter ansøgning af herredsfoged Schumacher i henhold til contract paa Nis Rasmussens gaard tillægges hans stifbørn: sønnen Hans Jacobsen 1000 mark og døtrene Anna Margrethe og Maria Elisabeth hver 500 mark. Saa det vider, at inden en lovformelig trolovelse kan iværksættes, er der mange juridiske problemer der lige skal løses og falde paa plads (Den nævnte Marie Elisabeth bliver for øvrigt senere gift med Nis yngre broder).
8.1.1730 udlaaner Nis Rasmussen i Binderup 96 rdl. til Claus Hansen Tinglef i Vonsild mod pant i den Hans Nissen Tinglef tilhørende gaard i Vonsild. Dette bekræftes iøvrigt 12.2.1731.
I 1748 er Nis omtalt i Brøderegisteret, men det er efter han er fratraadt styret af "Dalagergaard": "Nis Rasmussen er ej mødt efter Stevnings Indhold at anføre .... udi den imellem hannem og Hans Hansen senior i Stenderup værende stridige Gældssag", hvor han maa bøde 4 sk.
(Hans Hansen sen. er gift med hans yngre søster, Karen Rasmusdatter Taarning).
Det vides ikke med sikkerhed, hvornaar det egentlige styre af gaarden overgaar til Hans Jacobsen. Det kan være, da dennes moder dør i juni 1731, eller da Hans bliver gift i 1733. Men allerede før 1728 har Nis af sin fader faaet overdraget den gaard i Binderup, som havde tilhørt Balzer Pedersen og derefter dennes svigersøn, Hans Christensen, der ikke kunne klare deres økonomiske forpligtelser, og hvor Rasmus Taarning derefter havde overtaget gaarden.
I ægteskabet med Elsabe fødes et barn:
1. Inger Christine Nisdatter Taarning (1726- ?), der bliver gift med skovfoged Erich Erichsen i "Stangmoseled"
---
Tak for Ole Henrik Toftegaard for ovenstående. Hvis man vil vide mere om ejerne på Dalagergaard henvises til Oles bog 'Gårdene i landsbyen Binderup'.
Ejere af Dalagergaard er jvf. Ole:
1. Eschel Juel nævnt 1513
2. Simon Juel nævnt 1542
3 . Peder Juel nævnt 1564
4. Hans Tøgesen nævnt 1596
5. Hans Sørensen nævnt 161 7
6. Christen Trueisen nævnt 1632
7. Tomas Kielsen nævnt 1669
8. Jens Christensen (1650 - 1 7 05), ejer 16 7 1 - 1 7 05
9. Jacob Lassen (1681-1721), ejer 1 7 0 7 - 1721
10 . Nis Rasmussen Taarning (1690-1762), ejer 1 7 23 - 1733
11. Hans Jacobsen (1711-1782), ejer 1 7 33 - 1781
12. Hans Fallsen (1755 - 1823), ejer 1 7 81 - 1823
13. Hans Hansen Jacobsen (1782-1871), ejer 1823 - 1828
14. Jørgen Pedersen Lollik (1 7 93-1864), ejer 1828 - 1864
15. Gyde Marie Uldall (1803-1871), ejer 1864 - 18 7 1
16. Peter Hansen Petersen (1847-1885), ejer 18 7 1 - 1885
1 7 . Anne Kirstine Rudbeck (1847 - 1919), ejer 1885 - 1919
18. Theodor Høhling (184 7- 1900), ejer 1889 - 1900
19. Johan Peter Ziska (1891-1941), ejer 1920 - 1941
20. Ellen Agerschou Pedersen (1905-197 7 ), ejer 1941 - 1972
21. Peter Andreas Rann (1909-1979), 1943 - 1972
22. Jørgen Erik Ziska (1938 - ), ejer fra 1972 
Hansdatter, Elsabe (I4810)
 
88 (Dette er historien om hvordan Dalagergaard kommer ind i Kirsten Munchs slægt)
Den 8. ejer af Dalagergaard er Jens Christensen
Jens optræder første gang i amtets regnskaber i 1671, idet han sammen med Hans Olufsen paa den anden halvdel af helgaarden skal erlægge 16 rdl 12 mark i "Dienstgeld".
At gaarden ikke er helt restitueret efter krigen, og at der ikke er kommet helt orden paa økonomien, synes at fremgaa af amtsregnskabernes restanceregistre, der for 1672 viser, at han skylder et halvt svin og 32 mark, og at han for 1674 /7 5 skylder 2 høner.
Men det synes ogsaa at fremgaa, at han er en driftig mand som faderen med eksport af he s te, idet toldregnskaberne for Haderslev viser:
17.08.1678 11 heste 5 mark 6 sk.
21.03.1679 13 heste 6 mark 6 sk.
21.08.16 7 9 1 hest 6 sk.
21.08.1679 8 stude 4 mark
06.07.1685 2 heste 1 mark
15.3.1688 2 heste 1 mark
05.07.1688 2 heste 1 mark

Det ser altsaa ud til, at han over aarene har været i stand til at genopbygge sin gaard, siden han som ca. 21-aarig overtog den.
Hvad der har været af tid til ægteskab, vides ikke, men den kendte del af hans ægteskabelige karriere er u s andsynlig kort: den 30.12.1704 vies han til Elsabe Hansdatter. Han dør et par dage efter og begraves 4.1.1705. Trolovelsen f remgaar ikke af kirkebogen for Sdr. Bjert , saa hun maa komme ude fra, og det er ikke utænkeligt, at hun kommer fra Haderslev-kanten - han er jo kommet en del i Haderslev takket været sine hestedrifter - og hendes næste ægtefælle er derfra. Ved vielsen maa han have været ca. 55 aar gammel, og hun var 35 aar yngre.
Men de maa have kendt hinanden særdeles godt før vielsen, for den 30.7.1705 føder enken hans søn, som dog dør et halvt aar senere.
Iflg. Stoleregisteret for Sdr. Bjert kirke i 1680 havde mændene paa "Dalagergaard " 2 pladser paa 6. række i kirkens sønder side begyndende mod prædikestolen, mens kvinderne havde 2 pladser paa ll. række i kirkens nørre side fra alteret.
Efter Jens Christensens død i januar 1705 overtager den 20-aarige Else Hansdatter styret af gaarden, men kun i 2 aar, idet hun 24.2.1707 bliver trolovet med den 4 aar ældre Jacob Lassen fra Haderslev.
Den 9. ejer af Dalagergaard er Jacob Lassen
7.6.1707 vies Jacob Lassen til Jens 's 22-aarige enke, Else Hansdatter. Hvem og hvad han er, ved man ikke , men det er i betragtning af hans handlemaade ikke utænkeligt, at han har beskæftiget sig med kreaturhandel og her har øjnet en mulighed for at skabe sig en blomstrende fremtid.
Naar denne mulighed antydes, skyldes det, at det af toldregnskaberne for Toldsted ved Aabenraa fremgaar, at han med udgangspunkt i Hadersleveksporterer 30 "Ochsen" den 11.4.1708 - altsaa ca. 3/4 aar efter, at han har overtaget "Dalagergaard", hvilket vil sige, at grundlaget for denne studehandel maa være lagt i forvejen af Jens Christensen.
Iflg. Magazin Korn Register af 1709 skal han aflevere 6 skæpper havre og 6 skæpper andet korn, og iflg. jordebogen af 1716 staar han som besidder af gaarden. Gaarden er beskrevet af Landkommissionen , der blev nedsat til at beskrive gaardene i Haderslev Amt 1708-10:
Jacob Lassen, ½ gaard, 3 otting, 3/4 plov. Bonden har endnu ikke skøde, er ellers anno 1707 kommet dertil.
Bygningerne bestaar af 14 fag stuehus og 42 fag lade.
Udsæd af: rug 5 tdr. 5 skp. , byg 7 tdr. 4 skp., havre 3 tdr. 3 skp. og boghvede 4Y2 skp. Af havren er medregnet 2 tdr. paa Skartved Mark.
Høindvinding: 30 læs
Græsning i Kokobbelet 15 stk. kvæg
I Strandskoven 15 stk. kvæg
Paa fælles agre 3 stk. kvæg
Paa Lundsmark 3 stk. Kvæg
Paa Nordre Mark 1/3 stk. kvæg
Har for tiden: 8 køer, 6 stude, 11 stk. ungkræ, 6 aarskalve, 7 faar, 5 heste og 4 føl.
Skoven er i god stand.
Ejeren har fra et landbo el i Bjert, hvor der boer 2 (pensions- )folk aarligt 8 rdl. - her er ogsaa en kro.
Landgilde og tjeneste 12 rdl. 44 s k. 3 øre
Contribution 18 rdl. 24 s k.
Magasin Kornpenge 2 rdl. 1 s k.
Restanter privat gæld:
Hans Riis for en tjenestekarl 28 rdl.
Til sin forgænger Jens Christensens mor 300 rdl.
Endnu gives der her aftægt saa længe hun forbliver hos ham. Men maa hun ønske at bo andet sted, skal han paa livstid give hende 24 rdl. aarlig.
Tiende: rug 3 traver, byg 4 traver 12 neg, havre 5 traver 16 neg og boghvede 12 neg.
Præsten og degnen gebyr for 3 otting og endvidere for ½ gaard.
Ovennævnte Jens Christensens mor, Maren Jepsdatter, dør i juli 1712.
Kun 40 aar gammel dør Jacob Lassen i april 1721 og begraves 1.5. I ægteskabet med enken Elsabe Hansdatter fødes ialt 7 børn, hvoraf dog kun de 3 naar vok s en alder:
1. Hans Jacobsen (1711 - 1782), der senere overtager fødegaarden og bliver gift med Elsa
Nisdatter fra Frørup sogn
2. Anna Margreth Jacobsdatter (1715- ? ), hvis skæbne er ukendt
3. Marie Lisbeth Jacobsdatter (1719 - 1753) , der bliver gift med Ancher Rasmussen Taarning paa nabogaarden "Kjellerup"
Som enke for anden gang overtager Elsabe Hansdatter driften af gaarden, men i 1723 bliver hun gift for tredie gang, nu med den 33-aarige Nis Rasmussen Taarning , der var født paa nabogaarden "Kjellerup".
Den 10. ejer af Dalagergaard er Nis Rasmussen Taarning
Nis Rasmussen Taarning var født 1690 paa "Kjellerup" som søn af gaardmand Rasmus Nissen Taarning og hustru, Johanne Jensdatter (fra "Binderupgaard"). 33 aar gammel troloves han 7.10.1723 med den 5 aar ældre enke, Elsabe Hansdatter, paa "Dalagergaard", og 11.11. bliver de viet - sandsynligvis paa betingelse af, at sønnen Hans Jacobsen ved myndighedsalders indtræden kan overtage sin fødegaard.
Af Skyld- og Panteprotokollen for Tyrstrup Herred fremgaar det allerede under 23.7.1722, at der efter ansøgning af herredsfoged Schumacher i henhold til contract paa Nis Rasmussens gaard tillægges hans stifbørn: sønnen Hans Jacobsen 1000 mark og døtrene Anna Margrethe og Maria Elisabeth hver 500 mark. Saa det vider, at inden en lovformelig trolovelse kan iværksættes, er der mange juridiske problemer der lige skal løses og falde paa plads (Den nævnte Marie Elisabeth bliver for øvrigt senere gift med Nis yngre broder).
8.1.1730 udlaaner Nis Rasmussen i Binderup 96 rdl. til Claus Hansen Tinglef i Vonsild mod pant i den Hans Nissen Tinglef tilhørende gaard i Vonsild. Dette bekræftes iøvrigt 12.2.1731.
I 1748 er Nis omtalt i Brøderegisteret, men det er efter han er fratraadt styret af "Dalagergaard": "Nis Rasmussen er ej mødt efter Stevnings Indhold at anføre .... udi den imellem hannem og Hans Hansen senior i Stenderup værende stridige Gældssag", hvor han maa bøde 4 sk.
(Hans Hansen sen. er gift med hans yngre søster, Karen Rasmusdatter Taarning).
Det vides ikke med sikkerhed, hvornaar det egentlige styre af gaarden overgaar til Hans Jacobsen. Det kan være, da dennes moder dør i juni 1731, eller da Hans bliver gift i 1733. Men allerede før 1728 har Nis af sin fader faaet overdraget den gaard i Binderup, som havde tilhørt Balzer Pedersen og derefter dennes svigersøn, Hans Christensen, der ikke kunne klare deres økonomiske forpligtelser, og hvor Rasmus Taarning derefter havde overtaget gaarden.
I ægteskabet med Elsabe fødes et barn:
1. Inger Christine Nisdatter Taarning (1726- ?), der bliver gift med skovfoged Erich Erichsen i "Stangmoseled"
---
Tak for Ole Henrik Toftegaard for ovenstående. Hvis man vil vide mere om ejerne på Dalagergaard henvises til Oles bog 'Gårdene i landsbyen Binderup'.
Ejere af Dalagergaard er jvf. Ole:
1. Eschel Juel nævnt 1513
2. Simon Juel nævnt 1542
3 . Peder Juel nævnt 1564
4. Hans Tøgesen nævnt 1596
5. Hans Sørensen nævnt 161 7
6. Christen Trueisen nævnt 1632
7. Tomas Kielsen nævnt 1669
8. Jens Christensen (1650 - 1 7 05), ejer 16 7 1 - 1 7 05
9. Jacob Lassen (1681-1721), ejer 1 7 0 7 - 1721
10 . Nis Rasmussen Taarning (1690-1762), ejer 1 7 23 - 1733
11. Hans Jacobsen (1711-1782), ejer 1 7 33 - 1781
12. Hans Fallsen (1755 - 1823), ejer 1 7 81 - 1823
13. Hans Hansen Jacobsen (1782-1871), ejer 1823 - 1828
14. Jørgen Pedersen Lollik (1 7 93-1864), ejer 1828 - 1864
15. Gyde Marie Uldall (1803-1871), ejer 1864 - 18 7 1
16. Peter Hansen Petersen (1847-1885), ejer 18 7 1 - 1885
1 7 . Anne Kirstine Rudbeck (1847 - 1919), ejer 1885 - 1919
18. Theodor Høhling (184 7- 1900), ejer 1889 - 1900
19. Johan Peter Ziska (1891-1941), ejer 1920 - 1941
20. Ellen Agerschou Pedersen (1905-197 7 ), ejer 1941 - 1972
21. Peter Andreas Rann (1909-1979), 1943 - 1972
22. Jørgen Erik Ziska (1938 - ), ejer fra 1972 
Lassen, Jacob (I4811)
 
89 (Dette er historien om hvordan Dalagergaard kommer ind i Kirsten Munchs slægt)
Den 8. ejer af Dalagergaard er Jens Christensen
Jens optræder første gang i amtets regnskaber i 1671, idet han sammen med Hans Olufsen paa den anden halvdel af helgaarden skal erlægge 16 rdl 12 mark i "Dienstgeld".
At gaarden ikke er helt restitueret efter krigen, og at der ikke er kommet helt orden paa økonomien, synes at fremgaa af amtsregnskabernes restanceregistre, der for 1672 viser, at han skylder et halvt svin og 32 mark, og at han for 1674 /7 5 skylder 2 høner.
Men det synes ogsaa at fremgaa, at han er en driftig mand som faderen med eksport af he s te, idet toldregnskaberne for Haderslev viser:
17.08.1678 11 heste 5 mark 6 sk.
21.03.1679 13 heste 6 mark 6 sk.
21.08.16 7 9 1 hest 6 sk.
21.08.1679 8 stude 4 mark
06.07.1685 2 heste 1 mark
15.3.1688 2 heste 1 mark
05.07.1688 2 heste 1 mark

Det ser altsaa ud til, at han over aarene har været i stand til at genopbygge sin gaard, siden han som ca. 21-aarig overtog den.
Hvad der har været af tid til ægteskab, vides ikke, men den kendte del af hans ægteskabelige karriere er u s andsynlig kort: den 30.12.1704 vies han til Elsabe Hansdatter. Han dør et par dage efter og begraves 4.1.1705. Trolovelsen f remgaar ikke af kirkebogen for Sdr. Bjert , saa hun maa komme ude fra, og det er ikke utænkeligt, at hun kommer fra Haderslev-kanten - han er jo kommet en del i Haderslev takket været sine hestedrifter - og hendes næste ægtefælle er derfra. Ved vielsen maa han have været ca. 55 aar gammel, og hun var 35 aar yngre.
Men de maa have kendt hinanden særdeles godt før vielsen, for den 30.7.1705 føder enken hans søn, som dog dør et halvt aar senere.
Iflg. Stoleregisteret for Sdr. Bjert kirke i 1680 havde mændene paa "Dalagergaard " 2 pladser paa 6. række i kirkens sønder side begyndende mod prædikestolen, mens kvinderne havde 2 pladser paa ll. række i kirkens nørre side fra alteret.
Efter Jens Christensens død i januar 1705 overtager den 20-aarige Else Hansdatter styret af gaarden, men kun i 2 aar, idet hun 24.2.1707 bliver trolovet med den 4 aar ældre Jacob Lassen fra Haderslev.
Den 9. ejer af Dalagergaard er Jacob Lassen
7.6.1707 vies Jacob Lassen til Jens 's 22-aarige enke, Else Hansdatter. Hvem og hvad han er, ved man ikke , men det er i betragtning af hans handlemaade ikke utænkeligt, at han har beskæftiget sig med kreaturhandel og her har øjnet en mulighed for at skabe sig en blomstrende fremtid.
Naar denne mulighed antydes, skyldes det, at det af toldregnskaberne for Toldsted ved Aabenraa fremgaar, at han med udgangspunkt i Hadersleveksporterer 30 "Ochsen" den 11.4.1708 - altsaa ca. 3/4 aar efter, at han har overtaget "Dalagergaard", hvilket vil sige, at grundlaget for denne studehandel maa være lagt i forvejen af Jens Christensen.
Iflg. Magazin Korn Register af 1709 skal han aflevere 6 skæpper havre og 6 skæpper andet korn, og iflg. jordebogen af 1716 staar han som besidder af gaarden. Gaarden er beskrevet af Landkommissionen , der blev nedsat til at beskrive gaardene i Haderslev Amt 1708-10:
Jacob Lassen, ½ gaard, 3 otting, 3/4 plov. Bonden har endnu ikke skøde, er ellers anno 1707 kommet dertil.
Bygningerne bestaar af 14 fag stuehus og 42 fag lade.
Udsæd af: rug 5 tdr. 5 skp. , byg 7 tdr. 4 skp., havre 3 tdr. 3 skp. og boghvede 4Y2 skp. Af havren er medregnet 2 tdr. paa Skartved Mark.
Høindvinding: 30 læs
Græsning i Kokobbelet 15 stk. kvæg
I Strandskoven 15 stk. kvæg
Paa fælles agre 3 stk. kvæg
Paa Lundsmark 3 stk. Kvæg
Paa Nordre Mark 1/3 stk. kvæg
Har for tiden: 8 køer, 6 stude, 11 stk. ungkræ, 6 aarskalve, 7 faar, 5 heste og 4 føl.
Skoven er i god stand.
Ejeren har fra et landbo el i Bjert, hvor der boer 2 (pensions- )folk aarligt 8 rdl. - her er ogsaa en kro.
Landgilde og tjeneste 12 rdl. 44 s k. 3 øre
Contribution 18 rdl. 24 s k.
Magasin Kornpenge 2 rdl. 1 s k.
Restanter privat gæld:
Hans Riis for en tjenestekarl 28 rdl.
Til sin forgænger Jens Christensens mor 300 rdl.
Endnu gives der her aftægt saa længe hun forbliver hos ham. Men maa hun ønske at bo andet sted, skal han paa livstid give hende 24 rdl. aarlig.
Tiende: rug 3 traver, byg 4 traver 12 neg, havre 5 traver 16 neg og boghvede 12 neg.
Præsten og degnen gebyr for 3 otting og endvidere for ½ gaard.
Ovennævnte Jens Christensens mor, Maren Jepsdatter, dør i juli 1712.
Kun 40 aar gammel dør Jacob Lassen i april 1721 og begraves 1.5. I ægteskabet med enken Elsabe Hansdatter fødes ialt 7 børn, hvoraf dog kun de 3 naar vok s en alder:
1. Hans Jacobsen (1711 - 1782), der senere overtager fødegaarden og bliver gift med Elsa
Nisdatter fra Frørup sogn
2. Anna Margreth Jacobsdatter (1715- ? ), hvis skæbne er ukendt
3. Marie Lisbeth Jacobsdatter (1719 - 1753) , der bliver gift med Ancher Rasmussen Taarning paa nabogaarden "Kjellerup"
Som enke for anden gang overtager Elsabe Hansdatter driften af gaarden, men i 1723 bliver hun gift for tredie gang, nu med den 33-aarige Nis Rasmussen Taarning , der var født paa nabogaarden "Kjellerup".
Den 10. ejer af Dalagergaard er Nis Rasmussen Taarning
Nis Rasmussen Taarning var født 1690 paa "Kjellerup" som søn af gaardmand Rasmus Nissen Taarning og hustru, Johanne Jensdatter (fra "Binderupgaard"). 33 aar gammel troloves han 7.10.1723 med den 5 aar ældre enke, Elsabe Hansdatter, paa "Dalagergaard", og 11.11. bliver de viet - sandsynligvis paa betingelse af, at sønnen Hans Jacobsen ved myndighedsalders indtræden kan overtage sin fødegaard.
Af Skyld- og Panteprotokollen for Tyrstrup Herred fremgaar det allerede under 23.7.1722, at der efter ansøgning af herredsfoged Schumacher i henhold til contract paa Nis Rasmussens gaard tillægges hans stifbørn: sønnen Hans Jacobsen 1000 mark og døtrene Anna Margrethe og Maria Elisabeth hver 500 mark. Saa det vider, at inden en lovformelig trolovelse kan iværksættes, er der mange juridiske problemer der lige skal løses og falde paa plads (Den nævnte Marie Elisabeth bliver for øvrigt senere gift med Nis yngre broder).
8.1.1730 udlaaner Nis Rasmussen i Binderup 96 rdl. til Claus Hansen Tinglef i Vonsild mod pant i den Hans Nissen Tinglef tilhørende gaard i Vonsild. Dette bekræftes iøvrigt 12.2.1731.
I 1748 er Nis omtalt i Brøderegisteret, men det er efter han er fratraadt styret af "Dalagergaard": "Nis Rasmussen er ej mødt efter Stevnings Indhold at anføre .... udi den imellem hannem og Hans Hansen senior i Stenderup værende stridige Gældssag", hvor han maa bøde 4 sk.
(Hans Hansen sen. er gift med hans yngre søster, Karen Rasmusdatter Taarning).
Det vides ikke med sikkerhed, hvornaar det egentlige styre af gaarden overgaar til Hans Jacobsen. Det kan være, da dennes moder dør i juni 1731, eller da Hans bliver gift i 1733. Men allerede før 1728 har Nis af sin fader faaet overdraget den gaard i Binderup, som havde tilhørt Balzer Pedersen og derefter dennes svigersøn, Hans Christensen, der ikke kunne klare deres økonomiske forpligtelser, og hvor Rasmus Taarning derefter havde overtaget gaarden.
I ægteskabet med Elsabe fødes et barn:
1. Inger Christine Nisdatter Taarning (1726- ?), der bliver gift med skovfoged Erich Erichsen i "Stangmoseled"
---
Tak for Ole Henrik Toftegaard for ovenstående. Hvis man vil vide mere om ejerne på Dalagergaard henvises til Oles bog 'Gårdene i landsbyen Binderup'.
Ejere af Dalagergaard er jvf. Ole:
1. Eschel Juel nævnt 1513
2. Simon Juel nævnt 1542
3 . Peder Juel nævnt 1564
4. Hans Tøgesen nævnt 1596
5. Hans Sørensen nævnt 161 7
6. Christen Trueisen nævnt 1632
7. Tomas Kielsen nævnt 1669
8. Jens Christensen (1650 - 1 7 05), ejer 16 7 1 - 1 7 05
9. Jacob Lassen (1681-1721), ejer 1 7 0 7 - 1721
10 . Nis Rasmussen Taarning (1690-1762), ejer 1 7 23 - 1733
11. Hans Jacobsen (1711-1782), ejer 1 7 33 - 1781
12. Hans Fallsen (1755 - 1823), ejer 1 7 81 - 1823
13. Hans Hansen Jacobsen (1782-1871), ejer 1823 - 1828
14. Jørgen Pedersen Lollik (1 7 93-1864), ejer 1828 - 1864
15. Gyde Marie Uldall (1803-1871), ejer 1864 - 18 7 1
16. Peter Hansen Petersen (1847-1885), ejer 18 7 1 - 1885
1 7 . Anne Kirstine Rudbeck (1847 - 1919), ejer 1885 - 1919
18. Theodor Høhling (184 7- 1900), ejer 1889 - 1900
19. Johan Peter Ziska (1891-1941), ejer 1920 - 1941
20. Ellen Agerschou Pedersen (1905-197 7 ), ejer 1941 - 1972
21. Peter Andreas Rann (1909-1979), 1943 - 1972
22. Jørgen Erik Ziska (1938 - ), ejer fra 1972 
Christensen, Jens (I5197)
 
90 (Dette er historien om hvordan Dalagergaard kommer ind i Kirsten Munchs slægt)
Den 8. ejer af Dalagergaard er Jens Christensen
Jens optræder første gang i amtets regnskaber i 1671, idet han sammen med Hans Olufsen paa den anden halvdel af helgaarden skal erlægge 16 rdl 12 mark i "Dienstgeld".
At gaarden ikke er helt restitueret efter krigen, og at der ikke er kommet helt orden paa økonomien, synes at fremgaa af amtsregnskabernes restanceregistre, der for 1672 viser, at han skylder et halvt svin og 32 mark, og at han for 1674 /7 5 skylder 2 høner.
Men det synes ogsaa at fremgaa, at han er en driftig mand som faderen med eksport af he s te, idet toldregnskaberne for Haderslev viser:
17.08.1678 11 heste 5 mark 6 sk.
21.03.1679 13 heste 6 mark 6 sk.
21.08.16 7 9 1 hest 6 sk.
21.08.1679 8 stude 4 mark
06.07.1685 2 heste 1 mark
15.3.1688 2 heste 1 mark
05.07.1688 2 heste 1 mark

Det ser altsaa ud til, at han over aarene har været i stand til at genopbygge sin gaard, siden han som ca. 21-aarig overtog den.
Hvad der har været af tid til ægteskab, vides ikke, men den kendte del af hans ægteskabelige karriere er u s andsynlig kort: den 30.12.1704 vies han til Elsabe Hansdatter. Han dør et par dage efter og begraves 4.1.1705. Trolovelsen f remgaar ikke af kirkebogen for Sdr. Bjert , saa hun maa komme ude fra, og det er ikke utænkeligt, at hun kommer fra Haderslev-kanten - han er jo kommet en del i Haderslev takket været sine hestedrifter - og hendes næste ægtefælle er derfra. Ved vielsen maa han have været ca. 55 aar gammel, og hun var 35 aar yngre.
Men de maa have kendt hinanden særdeles godt før vielsen, for den 30.7.1705 føder enken hans søn, som dog dør et halvt aar senere.
Iflg. Stoleregisteret for Sdr. Bjert kirke i 1680 havde mændene paa "Dalagergaard " 2 pladser paa 6. række i kirkens sønder side begyndende mod prædikestolen, mens kvinderne havde 2 pladser paa ll. række i kirkens nørre side fra alteret.
Efter Jens Christensens død i januar 1705 overtager den 20-aarige Else Hansdatter styret af gaarden, men kun i 2 aar, idet hun 24.2.1707 bliver trolovet med den 4 aar ældre Jacob Lassen fra Haderslev.
Den 9. ejer af Dalagergaard er Jacob Lassen
7.6.1707 vies Jacob Lassen til Jens 's 22-aarige enke, Else Hansdatter. Hvem og hvad han er, ved man ikke , men det er i betragtning af hans handlemaade ikke utænkeligt, at han har beskæftiget sig med kreaturhandel og her har øjnet en mulighed for at skabe sig en blomstrende fremtid.
Naar denne mulighed antydes, skyldes det, at det af toldregnskaberne for Toldsted ved Aabenraa fremgaar, at han med udgangspunkt i Hadersleveksporterer 30 "Ochsen" den 11.4.1708 - altsaa ca. 3/4 aar efter, at han har overtaget "Dalagergaard", hvilket vil sige, at grundlaget for denne studehandel maa være lagt i forvejen af Jens Christensen.
Iflg. Magazin Korn Register af 1709 skal han aflevere 6 skæpper havre og 6 skæpper andet korn, og iflg. jordebogen af 1716 staar han som besidder af gaarden. Gaarden er beskrevet af Landkommissionen , der blev nedsat til at beskrive gaardene i Haderslev Amt 1708-10:
Jacob Lassen, ½ gaard, 3 otting, 3/4 plov. Bonden har endnu ikke skøde, er ellers anno 1707 kommet dertil.
Bygningerne bestaar af 14 fag stuehus og 42 fag lade.
Udsæd af: rug 5 tdr. 5 skp. , byg 7 tdr. 4 skp., havre 3 tdr. 3 skp. og boghvede 4Y2 skp. Af havren er medregnet 2 tdr. paa Skartved Mark.
Høindvinding: 30 læs
Græsning i Kokobbelet 15 stk. kvæg
I Strandskoven 15 stk. kvæg
Paa fælles agre 3 stk. kvæg
Paa Lundsmark 3 stk. Kvæg
Paa Nordre Mark 1/3 stk. kvæg
Har for tiden: 8 køer, 6 stude, 11 stk. ungkræ, 6 aarskalve, 7 faar, 5 heste og 4 føl.
Skoven er i god stand.
Ejeren har fra et landbo el i Bjert, hvor der boer 2 (pensions- )folk aarligt 8 rdl. - her er ogsaa en kro.
Landgilde og tjeneste 12 rdl. 44 s k. 3 øre
Contribution 18 rdl. 24 s k.
Magasin Kornpenge 2 rdl. 1 s k.
Restanter privat gæld:
Hans Riis for en tjenestekarl 28 rdl.
Til sin forgænger Jens Christensens mor 300 rdl.
Endnu gives der her aftægt saa længe hun forbliver hos ham. Men maa hun ønske at bo andet sted, skal han paa livstid give hende 24 rdl. aarlig.
Tiende: rug 3 traver, byg 4 traver 12 neg, havre 5 traver 16 neg og boghvede 12 neg.
Præsten og degnen gebyr for 3 otting og endvidere for ½ gaard.
Ovennævnte Jens Christensens mor, Maren Jepsdatter, dør i juli 1712.
Kun 40 aar gammel dør Jacob Lassen i april 1721 og begraves 1.5. I ægteskabet med enken Elsabe Hansdatter fødes ialt 7 børn, hvoraf dog kun de 3 naar vok s en alder:
1. Hans Jacobsen (1711 - 1782), der senere overtager fødegaarden og bliver gift med Elsa
Nisdatter fra Frørup sogn
2. Anna Margreth Jacobsdatter (1715- ? ), hvis skæbne er ukendt
3. Marie Lisbeth Jacobsdatter (1719 - 1753) , der bliver gift med Ancher Rasmussen Taarning paa nabogaarden "Kjellerup"
Som enke for anden gang overtager Elsabe Hansdatter driften af gaarden, men i 1723 bliver hun gift for tredie gang, nu med den 33-aarige Nis Rasmussen Taarning , der var født paa nabogaarden "Kjellerup".
Den 10. ejer af Dalagergaard er Nis Rasmussen Taarning
Nis Rasmussen Taarning var født 1690 paa "Kjellerup" som søn af gaardmand Rasmus Nissen Taarning og hustru, Johanne Jensdatter (fra "Binderupgaard"). 33 aar gammel troloves han 7.10.1723 med den 5 aar ældre enke, Elsabe Hansdatter, paa "Dalagergaard", og 11.11. bliver de viet - sandsynligvis paa betingelse af, at sønnen Hans Jacobsen ved myndighedsalders indtræden kan overtage sin fødegaard.
Af Skyld- og Panteprotokollen for Tyrstrup Herred fremgaar det allerede under 23.7.1722, at der efter ansøgning af herredsfoged Schumacher i henhold til contract paa Nis Rasmussens gaard tillægges hans stifbørn: sønnen Hans Jacobsen 1000 mark og døtrene Anna Margrethe og Maria Elisabeth hver 500 mark. Saa det vider, at inden en lovformelig trolovelse kan iværksættes, er der mange juridiske problemer der lige skal løses og falde paa plads (Den nævnte Marie Elisabeth bliver for øvrigt senere gift med Nis yngre broder).
8.1.1730 udlaaner Nis Rasmussen i Binderup 96 rdl. til Claus Hansen Tinglef i Vonsild mod pant i den Hans Nissen Tinglef tilhørende gaard i Vonsild. Dette bekræftes iøvrigt 12.2.1731.
I 1748 er Nis omtalt i Brøderegisteret, men det er efter han er fratraadt styret af "Dalagergaard": "Nis Rasmussen er ej mødt efter Stevnings Indhold at anføre .... udi den imellem hannem og Hans Hansen senior i Stenderup værende stridige Gældssag", hvor han maa bøde 4 sk.
(Hans Hansen sen. er gift med hans yngre søster, Karen Rasmusdatter Taarning).
Det vides ikke med sikkerhed, hvornaar det egentlige styre af gaarden overgaar til Hans Jacobsen. Det kan være, da dennes moder dør i juni 1731, eller da Hans bliver gift i 1733. Men allerede før 1728 har Nis af sin fader faaet overdraget den gaard i Binderup, som havde tilhørt Balzer Pedersen og derefter dennes svigersøn, Hans Christensen, der ikke kunne klare deres økonomiske forpligtelser, og hvor Rasmus Taarning derefter havde overtaget gaarden.
I ægteskabet med Elsabe fødes et barn:
1. Inger Christine Nisdatter Taarning (1726- ?), der bliver gift med skovfoged Erich Erichsen i "Stangmoseled"
---
Tak for Ole Henrik Toftegaard for ovenstående. Hvis man vil vide mere om ejerne på Dalagergaard henvises til Oles bog 'Gårdene i landsbyen Binderup'.
Ejere af Dalagergaard er jvf. Ole:
1. Eschel Juel nævnt 1513
2. Simon Juel nævnt 1542
3 . Peder Juel nævnt 1564
4. Hans Tøgesen nævnt 1596
5. Hans Sørensen nævnt 161 7
6. Christen Trueisen nævnt 1632
7. Tomas Kielsen nævnt 1669
8. Jens Christensen (1650 - 1 7 05), ejer 16 7 1 - 1 7 05
9. Jacob Lassen (1681-1721), ejer 1 7 0 7 - 1721
10 . Nis Rasmussen Taarning (1690-1762), ejer 1 7 23 - 1733
11. Hans Jacobsen (1711-1782), ejer 1 7 33 - 1781
12. Hans Fallsen (1755 - 1823), ejer 1 7 81 - 1823
13. Hans Hansen Jacobsen (1782-1871), ejer 1823 - 1828
14. Jørgen Pedersen Lollik (1 7 93-1864), ejer 1828 - 1864
15. Gyde Marie Uldall (1803-1871), ejer 1864 - 18 7 1
16. Peter Hansen Petersen (1847-1885), ejer 18 7 1 - 1885
1 7 . Anne Kirstine Rudbeck (1847 - 1919), ejer 1885 - 1919
18. Theodor Høhling (184 7- 1900), ejer 1889 - 1900
19. Johan Peter Ziska (1891-1941), ejer 1920 - 1941
20. Ellen Agerschou Pedersen (1905-197 7 ), ejer 1941 - 1972
21. Peter Andreas Rann (1909-1979), 1943 - 1972
22. Jørgen Erik Ziska (1938 - ), ejer fra 1972 
Taarning, Nis Rasmussen (I5201)
 
91 (Flyttet til kommunen i 1908 - hendes mand flytttede til kommunen i 1907) Poulsen, "Karen" Marie (I2387)
 
92 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1454)
 
93 (Medical):Pastor H. døde brat. Han døde paa sin cykle i Bagsværd, hvor han tog bopæl efter sin afsked, styrtede om af et hjerteslag og var død med det samme. Hansen, Hans (I1211)
 
94 (Medical):Se tilknyttede kilder. Weikop, Georg Charles (I650)
 
95 (Medical):Se tilknyttede kilder. Bentzen, Vilhelm Christian Jørgen (I6184)
 
96 (Medical):Valborg kørte på sin elskede knallert og blev ramt af en bil på Gefionsvej Christiansen, Astrid Valborg (I1440)
 
97 (Research):[KW 16-01-2021]
Er Maria Christina Sivertsen identisk med Marie Kirstine Sigvartsen (I6242)?
DEn anden Maries fars navn er Joen Sigvartsen, hvilket passer det godt at han kan være far da Maria Christina oftest står som Sivertsen, men en enkelt gang står Johnsdatter.

Endvidere er den anden Marie født 11-9-1746, hvilket asser godt med at hun flere steder står til at være født 1745 eller 1747 på Sjælland 
Sivertsen (Johnsdatter), Marie Christina (I533)
 
98 (Research):[KW 16-01-2021]
Tilføjet træet, da han kan være far til Maria Christina Sivertsen (I533), ægtefælle til       Johan Christoph Weikop (I532).
Med hans navn passer det godt at han kan være far da Maria Christina oftest står som Sivertsen, men en enkelt gang står Johnsdatter 
Sigvartsen, Joen (I6240)
 
99 (Research):[KW 16-01-2021]
Tilføjet træet, da hun kan være identisk Maria Christina Sivertsen (I533), ægtefælle til Johan Christoph Weikop (I532).
Med hendes fars navn (Joen Sigvartsen) passer det godt at han kan være far da Maria Christina oftest står som Sivertsen, men en enkelt gang står Johnsdatter 
Sigvartsen, Marie Kirstine (I6242)
 
100 (Research):[KW 2020-12-26]
Ved FT1916 er Maren endnu ikke flytte til Ishøj (matr 50b), se evt. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=70751#70751,12909912 
Hansdatter, Maren Kirstine (I1209)
 
101 (Research):2021-04-01 Søgt efter Birthes død i kirkebøger for Asminderød men ikke fundet.
I perioden 1859-1889 findes der ingen Kontraministerial kirkebøg for sognet. Søgt i hovedministerial kirkebogen men ikke fundet 
Pedersdatter, Birthe Kirstine "Stine" (I593)
 
102 (Research):Angivet som far i pas til Pascual, som er gift med Angela Ida Weikop de Falco, Juan (I6289)
 
103 (Research):Angivet som far i pas til Pascual, som er gift med Angela Ida Weikop Ana (I6290)
 
104 (Research):Anna Johanne er 2. hustru til Nicolai Nicolaisen. Anna Johanne dør efter 6 års ægteskab uden at få børn Olling, Anne Johanne (I4456)
 
105 (Research):Christina er ikke en del af Weikop familien men er medtaget da hun dukker op i forskellige søgninger og det derfor gør at man ikke behøver forske yderligere i hende. Weikop, Christina (I4465)
 
106 (Research):Det er Camil der anmelder sin mors (Julia) død i 1915. Her står han til at være 41 år, dvs. han må være født 1874 de Smet, Camiel (I5706)
 
107 (Research):Dør hun før sin fader, da hun jvf. "historien om en lille gård i Dalby" ikke er nævnt i testamentet Hundevad, Helene Hansdatter (I4798)
 
108 (Research):Forældre usikker ifølge kilden van Lahngau, Udo (I5813)
 
109 (Research):Forældre usikre jvf kilden Billung, Bernhard 1 van Saksen (I5803)
 
110 (Research):Fra [Haderslev Herreds Præstehistorie, 1936]

6. 15 . .— 1564. N. N.
Truet med Afsættelse 1563 fordi han ikke vilde indgive Fortegnelse over sine Indtægter.

7. 1564— 1566. Jacob Schmidt (Jacobus Fabritius).
Mulig f. her. Søn af Nr. 5. Discipel af Luther. imm. Wittenberg 1532. 27/4 1536 Magister Wittenberg. 1540 Prof Fysik Kbh. Univ. afs. 154. inds. paany 1547. 15.. Rentemester Kbh. Univ. Skal have været slemt pengegerrig, Død Øsby 26/11 1566.

~ 1) 15 .. AnnaLauritsdatterBoye.x (Boëthius). F. Vilstrup 15 .. død 15 .. Datter af Sp. Vilstrup Nr. 10 Laurentius Boéthius Agricola.

~ 2) Anna....... Død Øsby . /12 1606. begr. sm. St. 14/12 s. A.
  II Hustru ~ 2) Hans Strømesen, Sp. her, se Eftm.
Børn: 1) Philip Jacobsen Fabricius. F. 15.. Diakon Øsby, se der Nr. 1.
2)— 11) Ukendte 
Fabricius, Jacob (I5141)
 
111 (Research):Fødested er kun udfra FT 1880 Behrens, Carl Theodor Emanuel (I4081)
 
112 (Research):Følgende fundet på siden: https://gw.geneanet.org/rvijver?n=plasschaert&oc=&p=boudewijn
Født omkring 1545 - Eeklo, BEL
Død 5. oktober 1642 - Bassevelde, BEL, omkring 97 år gammel
Borgmester i Craft Bouchaute

kilder: Prof. Dr. CBAJ Puylaert 
Plasschaert, Boudewijn (I5600)
 
113 (Research):Hun er døbt Peternille, men i mange efterfølgende optegnelser i f.eks. kirkebøger står hun angivet som "Peternille"
FT 1834 Pedernille Lovise Jørgensdatter
FT 1840 Nille Jørgensdatter
FT 1845 Pernille Jørgensdatter
FT 1850 Pernille Louise Jørgensdatter
Vielse 1854 Pernille
FT 1901 Peternile Lovise Larsen
[KW 1-05-2021]

Udover navnet er der også tvivl om hendes fødselsdag, da hun fremgår af to kontraministeriale kirkebøger, hvor hun i den ene står til født 8/3 mens hun i den anden står til 9/3. Da hun efterfølgende andre steder står til 9/3 er det den dato som anvendes.
[KW 1-05-2021] 
Jørgensdatter, Pernille "Peternille" Lovise (I86)
 
114 (Research):I følge Marie Naut er hans hustru : Angésile de Pepin van Aarschot, Arnoud I (I5794)
 
115 (Research):Ikke en del af stamtræet. Gift med Christina, som ved vielsen står som Weikop Mimbach, Peter (I4466)
 
116 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I4460)
 
117 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I3316)
 
118 (Research):KW 1/4-2021: Står i kirkebog ved død i 1786 til en alder af 67 år, dvs. han burde være født i 1719. Hvs det istedet for 67 læses som 62, så passer alder, også selvom det r svært at læse som 62 Jensen, Niels (I3488)
 
119 (Research):KW 16-01-2021]
Tilføjet træet, da hun kan være mor til Maria Christina Sivertsen (I533), ægtefælle til       Johan Christoph Weikop (I532).
Hendes ægtesfælles navn passer det godt at han kan være far da Maria Christina oftest står som Sivertsen, men en enkelt gang står Johnsdatter 
Mortensdatter, Marie Kirstine (I6241)
 
120 (Research):Maren er 3. hustru til Nicolai Jespersen, Maren Ohlsen (I4459)
 
121 (Research):Marie bliver kun 9 år. På trodsaf dette, så skriver præsten/kordegnen meget i kirkebogen.

Marie er søster til Nicolai Nicolaisen, som er Alvas 3 * tip oldefar 
Nicolaisen, Marie Kjerstine (I4462)
 
122 (Research):Nicolais er ikke heldig når det gælder levetiden af hans koner, idet han bliver gift mindst 3 gange.

Ved dåb bliver hans navn stavet Nicolay Nicolaysen men efterfølgende bruges i istedet for y. 
Nicolaysen, Nicolay (I4345)
 
123 (Research):Pascual er med i stamtræ, da der er fundet immigrationspapirer på Pouis Roberto de Palco, hvor forældre står til at være Pascual y Angélica Weikop de Falco, Pascual (I6287)
 
124 (Research):Stammer fra Kgl. gaard "Straarup" Pedersdatter, Elisabeth (I4962)
 
125 (Research):Student 1538 Haderslev. Studerede i Wittenberg fra 1538 og blev magister 23 sep 1540.

1540 (samme år) professor i latin ved Københavns Universitet.
15 sep 1544 dekan for det filosofiske fakultet, førte tilsyn med universitetets bygningsarbejder.
1542 professor i latin (en bedre stilling end før).
1545 deltog han i forhandlinger med Rügens biskop om Rügens kirkelige tilhørsforhold til Roskilde Bispestol.
1545 professor i filosofi.
1546 går tilbage til sin gamle stilling som latinprofessor.
10 jan 1548 kalder hertug Hans den Ældre ham til at være faderens efterfølger som sognepræst i Vilstrup og tillige 2. hofpræst i Haderslev (der er kun 5 km afstand). Han boede i Haderslev, og blev også hertugens skriftefader. Hertugen betalte ham 30 daler om året, foruden 10 alen klæde til præstekjole (ca 6 m). Dertil fik han løn for Vilstrup sogn.
20 sep 1552 bliver han tillige hertugens provst over Nordstrand amt efter Vincent Alberti - han overtog også Vincents' enke.
Fra 1560 til sin død i 1569 var han provst over Haderslev amt (foruden Nordstrand) samt 1. hofpræst.
Hertugen var glad for hans administrative evner og flid, og gav ham 1563 en lønforhøjelse på 2 tønder korn årligt.
Han tog initiativ til en registrering 1563 af alle præsteembeders ejendomme og rettigheder i Haderslev provsti. Afskrifter af den er bevaret. Hans dagligsprog var dansk, men han talte også plattysk og højtysk, foruden selvfølgelig latin.

Han er omtalt i en samtidig selvbiografi af Johannes Oldendorph (1524 - 1566), kapellan i Haderslev og søn af borgmesteren.

Hans indtægter af præsteembedet i Sdr Vilstrup, samt embedets jord, pr 1563 er omfattende.

C.F.Bricka: Dansk biografisk lexikon, bd. II, side 472:
Boje, Jørgen, -1 569, Provst, Hofpræst, paa Latin kaldet Georgius Boetius Agricola, var født i Nordslesvig, hvor hans Fader, Lorents B., var den første evangeliske Præst i Vilstrup. 1538 blev han immatrikuleret i Wittenberg, hvor han tog Magistergraden. 1540-48 var han Professor pædagogicus ved Kjøbenhavns Universitet. I det sidst-nævnte Aar kaldte Hertug Hans den ældre paa Haderslevhus ham til Sognepræst i Vilstrup efter hans Fader og samtidig til Hertugens Hofprædikant og Skriftefader, i hvilken Egenskab han fik Bolig i Haderslev; men da Vilstrup ligger ikke meget langt fra denne By, kunde han til Nød nok selv besørge begge Embeder. Sin Herres Yndest lykkedes det ham i høj Grad at vinde, hvorfor efterhaanden flere vigtige kirkelige Hverv bleve ham overdragne; saaledes bleve 1552 Kirkerne paa Nord-strand, hvilken Ø den Gang var af langt større Omfang end nu, underlagte hans Tilsyn. 1555 ledsagede han sin Herre paa en Rejse til denne Landsdel, ved hvilken Lejlighed en særlig Kirkeordning for Nordstrand blev udstedt. Da Ditmarsken 1559 var erobret, udarbejdede B. i Forening med Kong Frederiks og Hertug Adolfs Hof-præster en Kirkeordning for denne Provins. 1560 beskikkedes han, uden derfor at opgive sine tidligere Stillinger, til Provst (Superintendent) i Haderslev Amt, og som saadan udarbejdede han 1564 et Skrift, der indeholder vigtige Oplysninger om Kir-kevæsenets Ordning, om Kirkernes Ejendomme o. dsl. i Haderslev Provsti eller det gamle Barvit Syssel, et Skrift, der afgiver et fordelagtigt Vidnesbyrd om Provstens Forretningsdygtighed og Nøjagtighed. 1566 indviede han Slotskapellet i det af Hertug Hans nyopførte Haderslevhus eller Hansborg. Ved denne som ved mange andre Lejligheder viste Hertugen ved forskjellige Begunstigelser, hvor megen Pris han satte paa ham. Han var den første indfødte Sønderjyde, der betjente nogen højere kirkelig Stilling i Nordslesvig efter Reformatio-nen, hvor man hidtil udeluk-kende havde betjent sig af Tyskere. B. døde 1. Maj 1569. Siden 1553 havde han været gift med Sara, Datter af Provst Johan Meiger i Rensborg og Enke efter Provst Vincents Alberti i Tønder.
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537-1621 I, 580 ff. Kirkehist. Saml. 3. R. I, 693 ff. H.F.Rørdarn.
____
Johannes Oldendorphs selvbiografi (1563) ved A.Andersen, side 139:
Jørgen Boje (Boye, Georg Boëtius, Agricola) var præstesøn fra Vilstrup ved Haderslev, hvor hans fader Laurentius Boje var den første evangeliske sog nepræst. 1538 blev han immatrikuleret ved universitetet i Wittenberg, hvor han fik magister-graden; 1540 blev han docent ved Københavns universitet og 1541 professor pædagogicus; 1548 blev han kaldet til sognepræst i sit hjemsogn Vilstrup med bolig i Haderslev og tillige 2. hofpræst hos hertug Hans d. Æ.; 1553 blev han provst over Nordstrand og var mellem Keysers død i 1553 og Vorstius' tiltrædelse i 1554 viceinspektør for kirkerne under Haderslev; fra 1560 til sin død 1/5/ 1569 var han tillige generalprovst i den haderslevske del og 1. hofpræst. Han var den første søn-derjyde, som efter reformationen beklædte et højere kirkeligt embede i Sønderjylland. Han var gift med Sara, datter af provst Johann Meiger (død 1561) i Rendsborg og enke efter provst Vincent Alberti (død 1552) i Tønder. Hos hertugen var han i stor yndest og havde stor indflydelse på ham, hvorfor han ofte blev genstand for hyldest og henvendelser om hans bevågenhed. "Sligt plejer just ikke at være den bedste skole for karakteren" siger H. Rørdam i Københavns Universitets Historie, men tilføjer, at han fortjener agtelse som en dygtig kirkelig tilsynsmand. Oldendorph giver i den sidste halvdel af sine optegnelser (fra 45,1 af) en lidet smigrende karakteristik af ham. Hvor megen eller liden vægt man så end vil lægge på denne Oldendorphs fremstilling af provstens karakter, så var han i alt fald en forretningsdygtig og i sin embedsførelse omhyggelig mand, som også forstod at varetage sine egne interesser. Noget sandt er der måske deri, (d.v.s. hvad Oldendorph skriver om ham), siger Rørdam (K.S.3.R.I,70).
__________

(Tak til Jonna og John Arnkiel som har fundet al ovenstående information) 
Boysen, Jørgen Lorentzen (I5150)
 
126 (Research):Søn usikker jvf kilde van de Lahngau, Gebhard (I5814)
 
127 (Research):Søn usikker jvf. kilde van Ezzo, Ida (I5815)
 
128 (Research):Usikker på om MArguerite er datter at Camille eller om det er Emilie Maenhout, Marguerite Louise (I4661)
 
129 (Research):Ved dåb af sønnen står hendes fødenavn til Christensen mens det ved hans vielse står til Jensen. Christensen, Marie Margrethe (I4357)
 
130 (Research):Verner Gudmansen har angivet at Petra forældre er Peder Davisen og Caroline, hvilket ikke stemmer med andre kilder Nielsen, Daniel Anders (I2673)
 
131 (Research):Verner Gudmansen har angivet at Petra forældre er Peder Davisen og Caroline, hvilket ikke stemmer med andre kilder Jørgensen, Laura Karolline Birtine Magrete (I2674)
 
132 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1572)
 
133 [Antoinette]
Både Oluf og Anna døde tidligt og deres 3 piger voksede op 3 forskellige steder. 
Familie F622
 
134 [Antoinette]
De fik 7 døtre og en søn, hvor sønnen overtog gården
Vistnok Kirsten som var den yngste 
Familie F2165
 
135 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1934)
 
136 [Antoinette]
Verna har ikke rigtig kendt sin far, da han var ca 5 år da han døde. 
Jensen, Oluf Ankjær (I466)
 
137 [Asbjørn Pilgaard]
Som barn var jeg meget ude ved mine bedsteforældre Pisen og Finne med deres lille landbrug på4,5 tdl på Apholmen.
Da min bedstefar blev kørt ihjel blev vi gift meget kort efter og havde ingen steder at bo og bedstemor boede alene så boede vi hos hende ½ år hvorefter vi købte et lille gl. hus. 
Jensen, Josefine "Finne" Jakobine (I468)
 
138 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1782)
 
139 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1924)
 
140 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F618
 
141 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I951)
 
142 [Dansk præstehistorie]
Har foruden nogle spredte Smaadigte i forsk. Blade skr. enkelte Art. i Dansk Kirketid., en litterær psykologisk Studie „Werther og Gabrielis" i Begtrup's „Den danske Højskole" og en lille bibelsk Novelle „Jeftas Datter" i Wisbech's Almanak (05)

Vier sin søn Gunnar i 1927 
Hansen, Hans (I1211)
 
143 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1357)
 
144 [Egholmbogen, side 207]
Morten dåde på en sørejse fra Aalborg til København, idet skibet forliste med mand og mus.

Den 7/4 1690 stævnede hans Broder PederKjærulf i Vesterhalne Johan Kleinsmed angaaende 8tønder saltet Kød, som Kleinsmed, der var Broger og Handelsmand i Aalborg, havde haft paa sit Skib for13-14aaar siden og solgt i København.
Kødet tilhørte nemlig Peders alige Broder Morten Kjærulf, som paa samme Tid "Blev paa Vandet med det Skiberum, som han var paa og havde sit andet Gods udi".
En Niels Mortensen Kjærulf, Borger i aalborg, som senere kom til Eghol, har vel været hans Søn 
Andersen Kjærulf, Morten (I1362)
 
145 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1356)
 
146 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1370)
 
147 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1376)
 
148 [Egholmbogen, side 210]
De to søstre Dorthe og Bodil arvede i forening Hjemmet 
Madsdatter, Bodil (I1017)
 
149 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1388)
 
150 [Egholmbogen, side 211]
Arvede hjemmet 
Corfitzen Kjærulf, Peder (I1390)
 
151 [Egholmbogen, side 211]
Mads Corfitzen var en meget gemytlig og en saa stor Selskabsmand, at de gamle paa Egnen endnu taler om hans bedrifter. Han havde mange børn, og fra ham stammer en stor Slægt. 
Corfitzen Kjærulf, Mads (I1389)
 
152 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1296)
 
153 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1365)
 
154 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1366)
 
155 [Egholmbogen]
.... Hans Søn Kjeld Sørensen Mørch d. Yngre, o.1580-1608, delte lige før 1600 Gaarden i 2 Parter, hvoraf han afstod Torpsmindes Part til sin ældste Søn Søren Kjeldsen Mørch d. Yngre, 1600-1643, medens han selv beholdt Vejlegaards Part.

[Preben Mørch]
Kjeld Mørch boede fra 1580 i Torpsminde og i år 1600 delte han gården i to dele. Torpsminde-delen overtog sønnen Søren og Kjeld flyttede til Vejlegaarden. Matr. 6a 
Sørensen Mørch (den yngre), Kjeld (I1272)
 
156 [Egholmbogen]
Bodil var søster til Anders Ibsen i Østerhalne Møllegaard.

Efter Bertels død flyttede hun fra Øsen, vist til Vadum, og hun levede endnu 1720 
Ibsdatter, Bodil (I1367)
 
157 [Egholmbogen]
Han blev født på Torpsminde på Egholm.
Hans far døde da han var 3 år.
Han blev senere Gaardejer i Nr. Sundby
Fra Peder Bentsen nedstammer Købmandsslægten Bendtzen i Aalborg 
Bentsen, Peder (I1290)
 
158 [Egholmbogen]
Han havde lært snedkerhaandværke og var tillige en ualmindelig find Violinspiller.
Carl Knudsen var fætter til den kendte Højskoleforstander M. C. Nielsen, Hindholm. Fruerhus-slægten stammer fra Han Herred. 
Knudsen, Carl (I1338)
 
159 [Egholmbogen]
Kjeld Sørensen Mørch d. Yngre, o.1580-1608, delte lige før 1600 Torpsminde i 2 Parter, hvoraf han afstod Torpsmindes Part til sin ældste Søn Søren Kjeldsen Mørch d. Yngre, 1600-1643, medenshan selv beholdt Vejlegaards Part. Søren Kjeldsen efterfulgtes af Peder Sørensen Mørch, 1643-58. 
Kjeldsen Mørch (den yngre), Søren (I1273)
 
160 [Egholmbogen]
Peder Andersen var en anset Mand, der ofte optraadte som Nævning paa Aalborg By ting og Kjær Herreds Ting. 1660 opkrævede han Vadum Kirketiende for Ane Andersdatter i Fogedgaard; hun var Enke efter hans Farbroder, Christen Andersen (Kjær Hds. Tgbg. 16/10
1660). 
Andersen, Christen (I1286)
 
161 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1283)
 
162 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1331)
 
163 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]
Niels Madsen var fæster af en af gaardene i Haugaard, hvilken gaard havde et hartkorn paa 6 tdr. 5 skpr. 3 fjdkr. 2 alb. Af justitsprotokollen fra 1756 fremgaar det, at han da til herskabet paa Birkelse skyldte 10 rdr. i landgilde og 2 rdr. 1 mk. 10 skill. i skat.Den 7. juli 1772 afholdtes skiftet efter Birthe Pedersdatter mellem enkemanden og børnene Anders, 30 aar, Mads (Ane 26), 2... 
Madsen, Niels (I1599)
 
164 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983] :
Jens Jensen er i matriklen fra 1688 sammen med sin svigermor Johanne Jensdatter opført som fæster af den ene af de to Stubdrup-gaarde, hvilken gaard havde et hartkorn paa 6 tdr. 3 skpr. 1 alb. og svarede til Børglum Kloster.

Jens Jensen har saaledes giftet sig ind paa naboaaarden, idet han selv var født paa den anden af de to gaarde i Stubdrup. 
Jensen, Jens (I1611)
 
165 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983] :
Af begravelsesindførslen i kirkebogen fremgaar det, at han da var 61 aar, en maaned, 2 uger og 4 dage gammel, og han skal saaledes være født en af de første dage i oktober 1711. Har dette sin rigtighed, er han født ca. 10 maaneder før forældrenes ægteskab, men daaben er forgæves Søqt i baade Jerslev og Ø. Brønderslev sogne.

Jens Christensen blev gift den 10. januar 1744 i Vraa Kirke med Maren Thomasdatter, der døde i foraaret 1772 paa Østergaard, hvilket fremgaar af det efter hende afholdte skifte, idet kirkebogen intet oplyser herom. I øvrigt er det ikke muligt at sige noget nærmere om hendes herkomst, idet det hverk
en af faddernes navne ved børnenes daab eller af skifteprotokollen oplysninge...

-----
eller født 1721? 
Christensen, Jens (I1603)
 
166 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983] :
Anne Pedersdatterder maa være født ca. 1665 i Stubdrup. Hendes død er imidlertid forgæves søgt i sognets kirkebog frem til 1760. 
Pedersdatter, Anne (I1612)
 
167 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983] :
Christen Nielsen var fæstegaardmand i Aalstrup, Jerslev sogn, hvor han - i lighed med faderen - maa formodes at have siddet paa halvdelen af gaard nr. 3 med et hartkor... 
Jensdatter, Karen (I1610)
 
168 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:

Ane 390 Søren Lauritsen (Kjærulf) er født ca. 1570 paa Egholm, og han døde ca. 1644 samme sted.
Han var gift med Ane 391 Bodil Jensdatterder overlevede ham.

I deres ægteskab fik parret børnene Jens, som boede udenfor Vesterport i Aalborg, Morten, der i 1634 nævnes som værende hjemme paa gaarden, Karen, død 1659, gift med Rasmus Corfitzen i Aalborg, Gjertrud, opholdende sig hjemme i 1634, Bodil, der i 1630erne levede i utugt og løsagtighed med stedsønnen paa nabogaarden Peder Corfitsen, og som medham fik Sønnen Corfits, der blev gift med sin kusine Bodil Madsdatter, en datter af Søren Lauritsen og Bodil iensdatters sidstkendte barn Maren (Ane 195), der først var gift med en Kjeld N.N. og derpaa blev gift omkring 1637 med mads Pedersen (Ane 194).Af C. Klitgaard og Værnfeldts bøger fremgaar, at Søren Lauritsen (Kjærulf) i 1612 var offer for adelsdamen Christenze Kr... 
Jensdatter, Bodil (I1015)
 
169 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:

Peder Andersen boede i Torngaard, Aaby sogn, og maa antages at have været fæster paa denne gaard, der i matriklen 1688 nævnes med et hartkorn paa 13 tdr. 3 skpr. l fjdk.

Gaarden var da beboet af Niels Lauritsen og svarede landgildeafgifter til Birkelse.

I 1664 ses Torngaard at have været beboet af en Jens Nielsen, der i aarlig landgilde svarede 8 tdr. rug, l td. smør, et svin, et lam, engaas, to høns og 3 mk. gæsteri samt pligten til at opstaldeenaf herskabets okser.

I Øvrigt nævnes den 18. juli 1654 en Anders Jespersen i Torngaard, der da optraadte paa Kær Herredsting sammen med Jens Ibsen fra Hals og vidnede, at de 14 d 
Andersen, Peder (I1601)
 
170 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:

Peder Jensen er i matriklen 1664 opført som fæster af den ene af de to Stubdrup-gaarde med et hartkorn paa 6 tdr. 2 skpr. svar
ende til velbyrdige JØrgen Kruse med en aarlig landgilde paa l td. smør, 6 tdr. gæsterihavre og et svin.

Af matriklen 1688 fremgaar det, at enken Johanne iensdatter da sad paa gaarden sammen med datteren og sviaerSønnen. 
Jensen, Peder (I1615)
 
171 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
...Johanne Jensdatter,der endnu levede ved matrikuleringen i 1688, men som herefter forgæves er Søgt død og begravet i sognets kirkebog. 
Jensdatter, Johanne (I1616)
 
172 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
...Maren Thomasdatter, der døde i foraaret 1772 paa Østergaard, hvilket fremgaar af det efter hende afholdte skifte, idet kirkebogen intet oplyser herom. I øvrigt er det ikke muligt at sige noget nærmere om hendes herkomst, idet det hverken af faddernes navne ved børnenes daab eller af skifteprotokollen oplysninge... 
Thomasdatter, Maren (I1604)
 
173 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
Ane 780 Lars Pedersen Sørensener født omkring 1540, utvivlsomt paa Egholm som Søn af Søren Kjeldsen (Mørk). Han maa antages at være død ca. 1610, idet hustruen i 1611 nævnes som enke.

Lars Pedersen Sørensen var gift med Ane 781 Anne Pedersdatter Kjærulf

Hun er født omkring 1545, og hun levede endnu i 1625, men maa være død umiddelbart efter.

Lars Pedersen Sørensen nævnes i jordebøgerne 1600-1608 paa den ene af de 3 Egholm-gaarde. Fra 1611 til 1625 nævnes hustruen her, hvorefter gaarden blev overtaget af Sønnen Anders.Den 20. august 1602 udgik ordrer fra lensmanden paa Aalborghus om, at samtlige bønder paa Egholm skulle forvises fra deres gaarde og skaffes andre gaarde i lenet, idet Egholm skulle overtages af indvandrede hollændere. Sildefiskeriets standsning paa nævnte tid og muligvis den voldsomme pest bevirkede imidlertid, at lensmandens ordrer ikke ble... 
Pedersen Sørensen Mørch, Lars (I1275)
 
174 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
ens Lauritsen er i matriklen 1664 opført som fæster af den ene af Stubdrup-gaardene af hartkorn 6 tdr. 2 skpr. og ejet af Ide Skeel, til hvem den aarlige landgilde paa 1 td. smør, 6 tdr. gæsterihavre og et svin skulle leveres. 
Lauridsen, Jens (I1617)
 
175 [En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
Niels Nielsen er i matriklen 1688 opført som fæster af en af de tre gaarde i Aalstrup sammen med en Christen Larsen. Deres gaard havde matrikel nr. 3 med et hartkorn paa 9 tdr. l skp. l fjdk. 2 alb. og ejedes af Fru Ide Scheel.Det er af kirkebogen lidt vanskeligt at afgøre, hvornaar Niels Nielsen døde. Den 7. september 1699 begravedes Niels Laursen af Aalstrup, 71 aar gammel, og den 12. januar 1715 begravedes Niels Nielsen af Aalstrup, 73 aar gammel. Da Sønnen Christen dels kaldes Nielsen og dels Laursen, er det vanskeligt at afgøre, hvilken af de to begravelsesdatoer der er den rigtige. 
Nielsdatter, Inger (I1620)
 
176 [En slægt Larsen fra Biersted sogn]:
Anders Pedersen var 17 aar gammel, da faderen døde, og han hjalp nu moderen med driften af fødegaarden Bjerget, som var en fæstegaard under Birkelse Gods. Efter moderens død i 1748 overtog han selv fæstet, og i 1763 hedder det i en synsforretning paa Bjerget, at bygningernes tilstand var god, samt at gaarden var vel vedligeholdt. Bjerget havde et nyt hartkorn paa 4 tdr. 6 skpr. l fjdk. l 3/4alb., og om bygningerne hed det i en synsforretning i 1785, at der var 4 længer, alle i god og forsvarlig stand. Stuehuset, som laa øst-vest, var paa 12 fag og havde en lille ud bygning paa den søndre side. Laden, som ligeledes laa øst-vest, var ogsaa paa 12 fag, medens den østre og vestre staldbygning var paa henholdsvis 10 og 7 fag.

Efter Anders Pedersens første hustrus død blev der den 28. december 1771 afholdt skifte i boet, i hvilken anledning bl.a. besætningen registreredes og vurderedes som følger: fire unge sorte hopper paa fra 8 til 4 aar, 57 rdr., to gamle sorte hopper, 11 rdr., en sort 3-aars hesteplag, 8 rdr., en aarings-mærplag, 6 rdr., et mærføl, 4 rdr., fem køer, 27 rdr., en 3-aars kvie, 3 rdr., to stude, la rdr., fire 2-aars studnød, 8 rdr., fire et-aars studnød, 5 rdr. 2 mk., syv styk kalvnød, 4 rdr. 4 mk., ti gamle faar og en vædder, 7 rdr. 2 mk., samt 3 aars galte, 3 rdr.

Den 25. juni 1778 blev der afholdt skifte paa Bjerget efter Anders Pedersen mellem enken Karen Jensdatter og afdødes børn af 2 ægteskaber, nemlig fra første ægteskab børnene Mette, Anne, Maren,Inger Marie og Peder, samt fra andet ægteskab børnene Søren, Jens og Peder. Som lavværge antog enken sin broder Bertel Jensen fra Nr. Vraa, medens Christen Jensen fra Fristrup, som var gift med den ældste datter Mette, var formynder og kurator for børnene af første ægteskab og Christen Sørensen Kneppet for børnene af andet ægteskab.

Paa skiftet opregnedes samtlige boets aktiver, heriblandt besætningen, som nu bestod af en sort 6-aars hoppe, 20 rdr., to hingstplage, 22 rdr., en aarings mærplag, 8 rdr., to sorte hopper paa henholdsvis 11 og 16 aar, 7 rdr., en gammel sortbrun 16-aars hoppe med et brunt hingstføl, 4 rdr., to gamle heste, 7 rdr., seks køer, 34 rdr. 4 mk., to kvier, 5 rdr. 4 mk., fire 3-aars studnød, 21 rdr. 2 mk., fire 2-aars studnød, 12 rdr., seks aarings studnød, 12 rdr., fire spædkalve, 2 rdr. 4 mk., tolv faar med lam, 12 rdr., fire beder, 2 rdr. 4 mk., to væddere, l rd. 4 mk., og en so med seks smaagrise, 3 rdr. 2 mk. Blandt de mere spændende løsøre-effekter nævnes to Sølvskeer, hvori navnene I.A. Bang og E.I. Ursin samt aarstallet 1718 var indgraveret samt ti andre Sølvskeer, som enkenangav tilhørte børnene af afdødes første ægteskab ifølge det i 1771 afholdte skifte efter deres mor. Endvidere nævnes et sølvstob, som tilhørte børnene af første ægteskab, samt to andre s¸lvstob, hvoraf den ene var forgyldt, og den anden bar initialerne I.I.S. og A.P.D. "Enken tilstod at have belovet enhver af sine Stefdøttre nemlig Maren, Anna og Inger Marie 20 Slætte Daler som hun dem til Hjælp til deres Bryllupsfæhr vil udlegge og betale straxen eller naar forlanges og skulle Pengene blive staaende hos hende til den Tiid disse Piige Børns Brøllup skulle indtræffe og hendes Ævne det da nogenlunde vil taale skal disse 20 Slæt Daler blive til lige Summa Rixdaler forbedret, alt i Betragtning af den Kjærlighed jeg saavel som min salig Mands som deres Siide for dem bærer, og da tvende af disse Pigebørn, nemlig Anna og Maren mangler Kiister, som dem ved Skiftebrevet efter deres salig Moder er tilstaaet, indgaaer jeg herved enten at give dem samme eller 4 rdr. i Penge dertil, nemlig til hver, naar forlanges." 
Pedersen, Anders "Bierg" (I992)
 
177 [En slægt Larsen fra Biersted sogn]:
Efter Anders Pedersens død videredrev enken Karen Jensdatter gaarden Bjerget i et par aar, hvorpaa hun giftede sig. Af kirkebogen fremgaar det, at hun blev trolovet den 11. maj 1780 og gift den 20. oktober samme aar i Aaby Kirke med ungkarl Anders Nielsen, der er født ca. 1740 (søn af Ane 44), og som døde 1814 paa Bjerget og blev begravet den 23. januar. I dette ægteskab fødtes i øvrigt kun et barn, nemlig datteren Kirsten.

Anders Nielsen drev nu Bjerget indtil 1803, da fæstet overgik til Anders Pedersen og Karen Jensdatters søn Søren. 
Jensdatter, Karen (I993)
 
178 [En slægt Larsen fra Biersted sogn]:
Efter Anders Pedersens død videredrev enken Karen Jensdatter gaarden Bjerget i et par aar, hvorpaa hun giftede sig. Af kirkebogen fremgaar det, at hun blev trolovet den 11. maj 1780 og gift den 20. oktober samme aar i Aaby Kirke med ungkarl Anders Nielsen, der er født ca. 1740 (søn af Ane 44), og som døde 1814 paa Bjerget og blev begravet den 23. januar. I dette ægteskab fødtes i øvrigt kun et barn, nemlig datteren Kirsten.

Anders Nielsen drev nu Bjerget indtil 1803, da fæstet overgik til Anders Pedersen og Karen Jensdatters søn Søren. 
Nielsen, Anders (I1419)
 
179 [En slægt Larsen fra Biersted sogn]:
Mads Nielsen fik i 1772 fæstebrev paa en gaard i Fristrup, som han dog sandsynligvis har overtaget fæstet paa ved vielsen. Gaarden hørte under Birkelse og er i dette gods' jordebog fra 1788 opført med et hartkorn paa 4 tdr. l skp. l fjdk. l 7/20 alb.

I folketællingen 1787 for Fristrup er Mads Nielsen og hustru opført paa gaarden med børnene Christen, 14 aar, Birthe (Ane 13), 13 aar, Margrete, 9 aar, og Peder, 8 aar gammel. Herudover var to tjenestefolk. I folketællingen 1801 nævnes ægteparret atter paa gaarden, og de hjemmeboende børn var da Birthe, Margrete og Peder, og skønt alle 3 var voksne og vel har hjulpet til med gaardens drift, saa havde man dog stadig 2 tjenestefolk. Den ældste søn Christen nævnes ikke i folketællingen 1801, og da han heller ikke nævnes paa skiftet efter faderen i 1803, maa han være afgaaet ved døden forinden.

Den 21. august 1803 afholdtes skifte efter Mads Nielsen mellem enken og børnene Birthe, der nu var gift med Søren Andersen paa Bjerget, Margrete. 26 aar, og Peder, 24 aar gammel. Som værge for de to ugifte blev antaget ders farbror gaardmand Anders Nielsen paa Bjerget, medens enken som sin lavværge benyttede gaardmand Jens Jensen i Fristrup. Af effekter i boet kan nævnes:

I dagligstuen: et 24-timers stueur i futeral, 3 rdr., en kakkelovn til 7 rdr., en spinderok, en fyrretræskiste, som indeholdt enken s linklæder, og to alkove-sengesteder med tilhørende sengetøj, hvoraf det dyreste styk- ke sengetøj var en rød- og blaastribet olmerdugsoverdyne til 4 rdr. i storstuen: en egetræsdragkiste, som tilhørte datteren Margrete, en grønmalet fyrretræskiste tilhørende sønnen Peder, et fyrretræsskab med laas og nøgle, en brunmalet fyrretræskiste, som indeholdt enkens garderobe, et indmuret skab, som blot indeholdt to tallerkner, nogle trækopper og noget "ragelse", en tabulet, hvori var tre gamle salmebøger, en tinlyse- stage, en flaske, tre glas, en kovse, et krus med tinlaag, to tinsmørbrikker og en lygte, og endelig to sengesteder med tilhørende sengetøj.

I det vestre kammer nævnes en brunmalet fyrretræskiste som tilhørte tjenestekarlen Jens Christensen, et egetræsskrin og en fyrretræsdragkiste tilhørende tjenestepigen Mette Pedersdatter, et opslaaet sengested med tilhørende sengetøj og endelig afdødes fyrretræskiste indeholdende hans garderobe, hvoriblandt kan nævnes en blaa vadmelskjol, en vadmelstrøje med metalknapper, en hvid vadmelskjol, en brun vadmelstrøje med Sølvknap- per, en ulden damasktrøje, to brøstduge, to stribede undertrøjer med metalknapper, et par nye skindbukser, et par blaa vadmelsbukser, en skind- trøje med metalknapper, endnu en skindtrøje med brøstdug og bukser, en graa vadrnelskjol, en blaa trøje, en stribet undertrøje, endnu en brøstdug, en ny sort filthat, en gammel filthat, tre par uldne strømper, to par vanter, fire hørgarnsskjorter, fire blaargarnsskjorter, et brunt silketørklæde, to blaaternede tørklæder, tre hørgarnskraver, to par hørgarnsærmer, to b1aa strikkede luer og ethatteslag samt et par støvler og et par træ- sko, alt i alt en efter den tids forhold temmelig omfattende garderobe.

I gaardens bryggers nævnes bl.a. en stor kobberkedel paa 3 fjerdings rum, vurderet til 12 rdr., og af besætning paa gaarden var der otte heste et føl, fire køer, to kvier, fem stude, en tyr, tre kalve, seks faar med fire lam, en so med fire grise og syv gæs, medens der af redskaber bl.a. nævnes tre vogne, to plove og to harver. Endelig kan oplyses, at der paa gaardens loft fandtes l td. rug, 2 tdr. blandkorn og 6 skpr. malt, medens laden indeholdt et gulv rug, 5 gulve byg, 2½ gulv blandet korn og ½ gulv havre.

Hos gaardmand Lars Jensen paa Røn havde afdøde et tilgodehavende paa 2 rdr., medens tjenestekarl Jens Aabye i Røgild skyldte ham 2 rdr. 4 mk. og gaardmand Anders Gregersens enke 2 rdr.

Boets samlede aktiver androg 256 rdr., og man gik derefter igang med at opregne passiverne. Først fremlagdes afdødes revers-fæstebrev af 28. september 1772, i henhold til hvilket han skulle svare til alt, som var blevet ham overdraget. Der blev derfor nu foretaget et syn over bygningernes tilstand, og vurderingsmændene naaede frem til reparationsomkostninger paa 182 rdr. Hertil kom herskabetskrav paa den besætning og de redskaber, som oprindelig havde været paa gaarden, og som ifølge vurderingsmændenes beregning naaede helt op paa 144 rdr. Herskabets samlede krav i boet var saaledes alene paa 326 rdr., men denne fordring blev efter en udsættelse af skiftet underkendt og i stedet blot sat til 190 rdr., hvorefter de samlede passiver androg 200 rdr. Der blev saaledes 56 rdr. til arv og deling. 
Nielsen, Mads (I1595)
 
180 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1381)
 
181 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1378)
 
182 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I625)
 
183 [Erik Mai]
Bertha Ingeborgs far tog sit eget liv.
Bertha Ingeborg fandt ham efter at han havde skudt sig selv (KW: Blev dog begravet på kirkegården).

Det var et tabu emne i familien. Min mor, Anna Mai, fik det at vide af en af sine søstre.

Han skød sig selv 3 uger før Bertha Ingeborgs bryllup.
Bertha Ingeborg fik sin søster Laura med i sit ægteskab 
Jensen, Lars Peter (I450)
 
184 [Erik Mai]
Bertha Ingeborgs far tog sit eget liv.
Bertha Ingeborg fandt ham efter at han havde skudt sig selv (KW: Blev dog begravet på kirkegården).

Det var et tabu emner i familien. Min mor, Anna Mai, fik det at vide af en af sine søstre.

Han skød sig selv 3 uger før Bertha Ingeborgs bryllup.
Bertha Ingeborg fik sin søster Laura med i sit ægteskab


Bertha Ingeborg og Holger Oluf havde en have på Hvisdovrevej 388.
Der var først et sommerhus derude på grunden som de købte. Sommerhuset havde de frem til 1931 og på det tidspunkt bygger de en villa. 
Jensen, Bertha "Ingeborg "Margrete (I447)
 
185 [Erik Mai]
Christian og hans hustru blev kaldt Onkel og Tante i Brønsholm, fordi en af deres sønner blev gift med Olga (Berthe Ingeborg's søster) 
Familie F746
 
186 [Erik Mai]
Einer, som var min mormor Ingeborgs ældste bror. var gift med Karen. De fik ingen børn.
De boede på Dybendalsvej, Frederiksberg.
Var ansat hele sit liv hos Københavns sporveje.

Måske ham som er på billede EM-B01-S05-1

De byggede selv huset på Dybendalsvej 4 
Jensen, Einer Peter Valdemar (I2137)
 
187 [Erik Mai]
Erik Sofus udvandrede til USA og fik 6 børn

Han røg i militæret.
Jeg ved at en fætter til min mor (Anna) har været ovre for at besøge hans efterkommere.
Erik Sofus døde samtidig med min mormor. Der var faktisk 4 søskende som døde inden for 4 måneder.
Min mormor var den ældste af dem som var tilbage og da hun døde i december 1971, dør han åbenbart i januar 1972

Jeg ved ikke hvor i USA de holdte til. 
Jensen, Erik "Sophus" (I2138)
 
188 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I2390)
 
189 [Erik Mai]
Holger Oluf var en levemand.
Han havde en kort periode en grønshandler butik på Vesterbro.
Han arbejdede det meste af site liv for Kjøbenhavns Sporveje.
Morfar havde et job på en benzinstation efter han blev pensioneret.

De havde en have på Hvisdovrevej 388.
Der var først et sommerhus derude på grunden som de købte. Sommerhuset havde de frem til 1931 og på det tidspunkt bygger de en villa. 
Weikop, Holger Oluf (I446)
 
190 [Erik Mai]
Olga blev gift med en fætter som hed Heistmann
Olgas far, Lars Peter, har en bror Christian, der får en søn som hedder Peter (KW: Jeg ved ikke hvor Heistmann kommer ind)

Olga var en meget speciel dame, meget mandhaftig. 
Jensen, Olga Amanda (I2139)
 
191 [Erik Mai]
Sophie var gift med Hans. Sammen havde de en gård i Brønsholm (Hørsholm) 
Jensen, Sophie Marie (I2140)
 
192 [Erik Mai] Begår selvmord ved at skyde sig selv Jensen, Lars Peter (I450)
 
193 [Erik Mai] Da flytter de i 1094 til København og Oehlenschlægersgade, hvor de har en grønthandlerforretning. Dengang skulle der ikke så meget til for at slå sig ned som selvstændig. Weikop, Holger Oluf (I446)
 
194 [Erik Mai] Måske februar 1973 istedet Jensen, "Gerda" Kirstine (I2141)
 
195 [Erik Mai] Ugift

[Karsten Weikop (29-5-2021)]
Søgt efter Elly Violas død: Solbjerg sogn, Hvidovre sogn, Rigshospitalet 
Weikop, Elly Viola (I550)
 
196 [Fra kirkebog ved vielse]
Datter af Hmd Laurs Pedersen og hustru Ane Kirstine Jensen af Thorsager mark 
Pedersen, Andrea Severine "Martine" (I121)
 
197 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1945)
 
198 [Hanne Holmquist, hanne.holmquist@private.dk]
Sidse var enke da hun blev viet til Laurs Nielsen. 
Sørensdatter, Sidse Ludzi (I183)
 
199 [Hans Cornelius]
Fundet af gemte og glemte papirer kan vække erindringen om begivenheder, som ligger langt tilbage. Det skete for mig, da jeg i min fars efterladte sager opdagede en regning, han havde fundet det værd at gemme. Regningen (som var betalt og behø- rigt kvitteret) var stilet til: Lejets Fiskere, Tisvilde. I midten af 1940’erne var der stadig en del fiskere på Lejet. Hvorfor regningen netop var endt hos min far, kan man kun gisne om. Måske var min far den første fisker, postbudet kom til på sin rute.
Ud over fiskeriet varetog min far, Erik Cornelius Pedersen (1909-1985), også embedet som strandfoged. I den egenskab havde han spillet en rolle i det forløb, der lå forud for udfærdigelsen af sten- og billedhugger H.C.Nielsens regning. En morgen i vinteren 1945 fik min far melding om, at ’Den gamle Gudmand’ på sin daglige morgenvandring langs Kattegat havde observeret noget usædvanligt.Gudmand var let genkendelig, han var lille af skikkelse og gik med sin høje blankskyggede kasket krumbøjet og kiggede efter rav og andre ilanddrevne ting. Et sted i tangen længere fremme kredsede mågerne ret tæt, og jo nærmere han kom, blev han klar over, at genstanden for mågernes tilstedeværelse var en druknet, som var skyllet iland. Ud over mågerne kunne han nemlig på afstand se en arm stikke op fra tangen.
Det var jo i krigens sidste måneder, og det var ikke første gang, at personer, som var omkommet på havet, var drevet i land på min fars strandfoged-distrikt. Således var der efter et slag på Kattegat, hvor et tysk fartøj var blevet sænket, drevet adskillige omkomne soldater i land på kysten ved Tisvildeleje. Den tyske Værnemagt overtog omgå- ende den sag, og jeg husker endnu synet af en lastbil med mange kister dækket af et stort tysk Hagekors-flag køre op gennem Lejet. Min far havde bestemt ikke noget imod, at tyskerne tog sig af deres egne.
Derimod var det jo under min fars myndighedsområde at bjerge vragresterne fra ’DS Utviken’, et norsk luksusfartøj, som tyskerne havde beslaglagt til deres militære formål og nu var sænket. Fundet af den druknede, som Gudmand havde gjort, interesserede tilsyneladende ikke Værnemagten; formodentlig fordi manden ikke kunne identificeres som tysk soldat. Den omkomne blev bragt op til kapellet i Tibirke Kirke; det befandt sig dengang i kirketårnets stueetage. Embedslægen blev tilkaldt, og en efterlysning sat i Statstidende. Manden var imidlertid ikke til at identificere, og ingen savnede ham.
Dagene gik. Hvad skulle der ske med ham? I begyndelsen af marts døde min ældste farbror, og den 10. skulle han bisættes. Nogle af Lejets fiskere fandt, at det var nærliggende at foretage begravelse af den ukendte sømand ved samme lejlighed. Fra min plads i kirken under begravelsen kunne jeg fornemme en vis parlamenteren med sognepræsten Schaumburg-Müller. Siden forlød det, at pastoren havde udtrykt sin modvilje mod at have en ’strandvasker’ i sin kirke. Imidlertid gennemførte fiskerne deres forehavende og hentede kisten fra kapellet og anbragte den ved siden af min farbrors.
Blomsterne blev fordelt mellem kisterne, og begge fik en kristen begravelse. Hvad præstens holdning bundede i kan man kun gisne om. Han var kendt som stærkt nationalt sindet, og måske har han troet, at de druknedes nationalitet var tysk... Den druknede blev som sagt begravet på Tibirke Kirkegård. Og så er vi tilbage ved den regning, som satte min erindringskæde i gang. Den håndskrevne tekst på denne lyder: >Et Granitmonument med Inskription< For efter begravelsen samlede fiskerne penge ind til et gravmæle over ’Den ukendte sømand’. Imidlertid stoppede deres initiativ ikke her.
De opsøgte digteren Hans Hartvig Seedorff. Han gav beredvilligt - og vederlagsfrit - tilsagn om at skrive nogle korte verslinier, som stenhuggeren mejslede ind i den høje granitsten. For stenen og sit arbejde tog H. C. Nielsen, Hillerød, 100 kr. Jeg mener at vide, at han selv bidrog med restbeløbet. Når fiskerne engagerede sig så stærkt i at give den druknede en anstændig begravelse og sætte ham et smukt minde, kan man nok henføre det til, at de fra deres farefulde færd til havs kendte til den skæbne, der i værste fald kan indtræffe — druknedøden 
Pedersen, Sigfred Marius (I2590)
 
200 [http://listov-saabye.dk/genealogi/legacy_data/22.html]
Anne blev gift med Peder Pedersen Skov, søn af Lars Pedersen Skov og Larsine Petrea Nielsen, den 11 Jun. 1897. (Peder Pedersen Skov blev født den 20 Aug. 1872 i Tranum Enge, døde i 1942 i Hasserisog blev begravet i Svenstrup.)

Ægtefæller/børn:
Peder Pedersen Skov
    Johan Pedersen Skov+
    Andrea Margrethe Skov+
    Laurits Skov
    Anders Vestergaard Skov
    Privat 
Christensen, Ane (I554)
 
201 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1992)
 
202 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1939)
 
203 [http://www.rosekamp.dk/Weilbach_95_96/b.htm]
Han blev Elev af Billedhugger H. V. Bissen og besøgte fra 1847 til 1855 Kunstakademiet, hvis mindre Sølvmedaille han vandt 1854. Bentzen begyndte at udstille 1852 og har som Billedhugger, foruden et Konkursarbejde, Gruppen >Moderkærlighed< (1857), kun udstillet Portræter, dels i Medaillon, dels i Buster, deriblandt Konferensraad Bræstrups Buste (Frdborg. Mus.), Frederik Barfods (smstds.) og Professor Gades Portrætmedaillon.

Han har tillige i Aarene 1861—70 flere Gange udstillet Genremalerier, saaledes 1870 > Billed­hugger Bissen i sit Atelier<.

Som Billedhugger har han arbejdet i Marmor saav-el for den ældre som for den yngre Bissen.

Han har udført Portræter til en Del Gravmæler eller Mindesmærker, saaledes i Buste: Kammer­herre Rønnenkamp og Gemalinde (1870—74 Næsbyholm), Kammer­herre Scavenius (1870, Gjorslev Have), Kammerherre Sehested-Juel og Gemalinde (1883, Ravnholt), Grev Ernst Schimmelmann (1888, Linden-borg), Rustmester Christensen (1884, Garnisons Kirkeg.), i Medaillon: Rasmus Nyerup (Assistens Kirkeg.) ogflere.

Efter Billedhugger Malthes Død blev Bentzen fra den i. Juni 1893 Konservator ved Statens Skulptursamling.

Hans Søn, Vilhelm Christian Jørgen Bentzen født den 29. September 1862 i København, besøgte Kunstakademiets For­beredelses- og Dekorationsklasse 1882—87 og udstillede i 1884 og 1887 >Et Frokostbord< og >Blomsterbillede<. Han døde af Brystsyge den 31. Januar 1888. 
Bentzen, Edward Harald (I1217)
 
204 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1940)
 
205 [Ifgl. Slægtsbog for efterkommere af Ane Carlsen og Winther Marinus
Jensen af Birgit Winther Jensen, 1994:]
Efter Gundes død i 82-84, gifter Johanne sig igen med Jens Poulsen Winther fra Flamsted, granfætter til Gunde.
J.P.W overtager fæstet på gården og køber den i 1789, et år efter stavnsbåndets ophævelse.Jens er søn af Poul Pedersen WInther fra Flamsted som indgår i vor slægt som ane nr. 80. Gården sælges i 1817 i forbindelse med Johannes død. Inden da fæster Jens Gundesen gården. Johanne og Jens får ingen børn. Jens Gundesen kalder sin 2.
fødte søn op efter Jens Poulsen Winther, derved kommer navnet ind i den del af slægten.
Skifte efter Johanne. se bilag 2 
Jensdatter Thuesen, Johanne (I1054)
 
206 [Ifgl. Slægtsbog for efterkommere af Ane Carlsen og Winther Marinus Jensen af Birgit Winther Jensen, 1994]

------
BØRN:,
Barn 1, Mand, Henrik Pedersen, Født Ca. 1651, Volsted Sogn, Aalborg Amt, Død , Begravet 26 nov. 1719, Volsted Sogn, Aalborg Amt,
Partner Kirsten Nielsdatter, F1692, Gift
Barn 2, Kvinde, Johanne Pedersdatter, Født Ca. 1652 , Død Ja, dato ukendt , Begravet
Barn 3, Mand, Søren Pedersen, Født Ca. 1655 , Død Ja, dato ukendt , Begravet
Barn 4, Mand, Peder Pedersen, Født Ca. 1657 , Død Ja, dato ukendt , Begravet
Barn 5, Kvinde, Kirsten Pedersdatter, Født Ca. 1657 , Død Ja, dato ukendt , Begravet
Barn 6, Kvinde, Johanne Pedersdatter, Født 1658 , Død 1756 , Begravet , Partner Laurits Christensen, F2462, Gift
Barn 7, Mand, Niels Pedersen, Født Ca. 1661 , Død Ja, dato ukendt , Begravet
Barn 8, Kvinde, Kierstine Pedersdatter, Født Ca. 1662 , Død Ja, dato ukendt , Begravet
Barn 9, Kvinde, Anne Pedersdatter, Født Ca. 1664 Volsted Sogn, Aalborg Amt F, Død Ja, dato ukendt , Begravet , Partner Gunde Madsen, F1693, Gift
Barn 10, Mand, Knud Pedersen, Født Ca. 1669 Volsted Sogn, Aalborg Amt, Død Ja, dato ukendt , Begravet ,
Partner Ellen Sørensdatter, F1695, Gift Volsted Sogn, Aalborg Amt
Barn 11, Kvinde, Karen Pedersdatter, Født Ca. 1672 , Død dec. 1759 , Begravet 1 jan. 1760 Volsted Kirkegård, Volsted Sogn, Aalborg,
Partner Jens Madsen, (Nørgaard), F978, Gift 4 jun. 1693 Volsted Kirke, Volsted Sogn, Aalborg Amt, d,
Partner Anders Troelsen, F3435, Gift 1723 Volsted Kirke,Volsted Sogn, Aalborg Amt
Barn 12, Mand, Christen Pedersen, (Nørgaard), Født Ca. 1673 , Volsted Sogn, Aalborg Amt, Død Ellidshøj Sogn, Aalborg Amt, Begravet 27 dec. 1748 Ellidshøj Kirkegård, Ellidshøj Sogn, Aalborg Amt

Kilder , 1. [S4] arkivalieronline.dk, Statens Arkiver, (http://www.arkivaleronline.dk),
Blenstrup 1646-1719, opslag 25 (Kvalitet: 3)., Copulerede, Blenstrup, 1651
(Siderne er svære at tyde og noget mangler i venstre side)
-------
25 post Trinit. som indfaldt den 16 Novemb. 1651 Viede Jeg, sammen i Eckteskap Peder Henriksøn og Kirsten Knuds Daatter i ?Horsens?, Bemærk at både Ole Nysom og Arne Eckmann henviser til vielsesdatoen som 28. november. Dette er ikke korrekt, 25. søndag efter trinitatis 1651 var 16. november (julianske kalender). 16. november bekræftes af Hans-Jørgen Hjort. | 
Henrichsen, Peder (I1059)
 
207 [Inger Kirstine Hansen]
Fik en sygdom således at hun blev næsten døv

Boede i det hus som som Jytte Zartov kom til at bo i.Hun boede sammen med sin bror, Hans.

[Karin Weikop]
Hun kom på plejehjem, hvor Karin som meget lille har besøgt hende. Karin var sammen med sin Farmor Bodil og sin mor, Antoinette. 
Jørgensen, Johanne (I1831)
 
208 [Jacob Østergaard / www.jaos.dk]
1870 Fæstningsartillerist (ved 4. Kompani, Nr. 41) København, 34 Aar gl. i Amerika (rejste april 1882 og kom tilbage april 1883, ved Savmølle- og Skovarbejde til Jernbaneanlæg Pennsylvanien, New Sheffield), på Fjellerad Højskole, fra 1886 ejer af Vestergaard i Nørre Halne, nu partikulier i N. Sundby.
[ref.: Anton Kjølby: Slægten Berg]

Fra dansk udvandrerarkiv [Internettet]:
Navn: Madsen, Anders C.
Stilling: Tyende (m/k land)
Alder: 31
Bestemmelsessted: New York
Kontrakt nr.: 1169
Forevisningsdato: 3/21/1882
Fødested: Fødesogn: -
Sidste oph.sogn: Åby
Sidste oph. amt: Aalborg
Sidste oph.sted: Aaby, Aalb. A.
Bestemmelses land: USA
Bestemmelses by: New York City
Bestemmelses stat: New York State
Skibsnavn: Indirekte
IDkode: I8182M0813

Fra Ellis Island Foundation:
Name: Anders Christian Madsen
Ethnicity: Denmark, Scandinavian
Place of residence: Frederica, Denmark
Date of arrival: April 09, 1903 
Madsen, Anders Christian (I957)
 
209 [Jf Egholmbogen, side 206]:
Mørch Slægten
---------------------
Denne Slægt er Øens ældste, og i Tiden o. 1600 hørte alle Egholms Fæstere til den.

Uden Tvivl stammer Slægten vester fra, vist fra Hvetbo Herred; men hvordan Forbindelsen med Hvetbo Mørcherne er, vides ikke, thi Kilderne fra før 1600 er sparsomme.

1562 nævnes i Toftegaard Søren Lauritzen og i Torpsminde Kjeld Sørensen Mørch.

De to Mænd var da ældre og vistnok Svogre eller Fætre; thi deres Børn førte samme Navne og var vel opkaldt efter fælles Bedste- eller Oldeforældre.

Mørch Slægtens sidste Mand paa Øen var Thomas Corfitzen Mørch, der døde 1843; men mange Egholmere stammer fra Døtre af den ældgamle Slægt.

Mørch-Kjærulf i Toftegaard
------------------------------------
Ovennævnte Søren Lauritzens Søn, Lars Pedersen Sørensen (Mørch), død 1609, fik o. 1570 Gaarden i Fæste efter sin Fader. Ved samme Tid ægtede han Ane Pedersdatter, Datter af den ansete Selvejerbonde Peder Andersen Kjærulf i Østerhalne og Karen Bertelsdatter. Lars Mørchs ... 
Lauritzen Mørch, Søren (I1270)
 
210 [Jf,. Egholmbogen af K. Værnefelt, 1938, p. 200]
Overtog hjemmet.
Var først gift med Bertel Mortensen, derefter med Erik Sørensen. 
Christensdatter, Johanne (I1024)
 
211 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1354)
 
212 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1355)
 
213 [jf. Egholmbogen, side 92-93]
Damgaard, 4a, Egholm

Peder Kjeldsen (Mørch), Fæster o. 1540-0. 1580.
Nok Søn af Kjeld Mørch den Ældre i Torpsminde; sammen med hvem han 1543 blev optaget i Guds Legems Lav i Aalborg.
Han nævnes et Par Gange Lavets efterladte Papirer:
”Søndag efter Hellig 3 Konger 1554 ind bar (foreslog) 8 Lavsbrødre, hvoriblandt P. K. - , >at herefter skal Byskriveren have Vederlag for sin Umage og Arbejde (som Sekretær)<- og Fredagen efter Fastelavns Søndag 1561 indbar han med 15 andre Brødre, >at hvilken Gildebroder eller Gildesøster, som udaf Drukkenskab handler sig her udi gildehuset utilherligen - og spier (Note: Kaster op), uden .saa.det sker af Sygdom eller anden Aarsag, da skal den samme derfor bøde 1 Tønde tysk Øl eller 2 gode. Tønder dansk Øl til' Lavet og dertil 8 Skilling i Bøssen<”
Det har vistnok gaaet temmelig gemytligt til ved Lavets Sammenkomster,

1562 nævnes Per Mørch i Lensregnskabet sammen "med sin Gaardfælle Per Sørensen. Han var da en ældre Mand med voksne Børn; thi 1561 tog >Jost Nielsen, som haffer Per Kielsens Datter paa Egholm< Borgerskab i Aalborg" [Jf: Aalborg Borgerskabsprotokol jf. Egholmbogen]. 
Kjeldsen Mørch, Peder (I1267)
 
214 [Jf. Egholmbogen]
Den 18/12 1665 maatte Søren paatage sig Værgemaalet for sin Halvsøster Johannes Søn, den umyndige Christen Bertelsen, >hvis ældste Morbroder og Værge, Peder Simonsen i Sigsgaard, var afgaaet ved Døden< (Kjær Herreds Tingbog). 
Simonsen, Peder (I1247)
 
215 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1261)
 
216 [Jf. Egholmbogen]
O. 1625 døde Kongsbonden Simon Pallesen paa Store Calsensgaard i Jetsmark.
Han var en meget anset Mand og Kronens Delefoged (Fuldmægtig) i Hvetbo Herred.
Hans Hustru hed Else Pedersdatter, og af deres Børn kender vi:
1. Peder Simonsen i Sigsgaard (Jetsmark Sogn)
2. Søren Simonsen paa Egholm
3. Jens Simonsen i Bundgaard (Jetsmark Sogn)
4. Birgitte Simonsdatter, som døde ung
5. Kirsten Simonsdatter. der blev gift med Peder Kjærulf i Nørholm.

Efter Simon Pallesens Død ægtede Else Christen Nielsen, der 1632-46 var Herredsfoged i Hvetbo Herred. Deres Datter, Johanne Christensdatter, f. 1627, d. 1677.~ fik Hjemmet; hun var først gift med Bertel Mortensen, derefter med Erik Sørensen.

Den 12/3 1646 >gav Søffren Simonsen Christen Nielsen fuldt och fast Afkald for Arff efter hans Fader Simon pallisen och efter Hans Sister birget Simonsdatter; och hand takket ham godt for god Betaling och for tvende Arvelodder< (Hvetbo Herreds Tingbog).

Den 18/12 1665 maatte Søren paatage sig Værgemaalet for sin Halvsøster Johannes Søn, den umyndige Christen Bertelsen, >hvis ældste Morbroder og Værge, Peder Simonsen i Sigsgaard, var afgaaet ved Døden< (Kjær Herreds Tingbog).
-------------
-------------
[Jf. En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
Ane 384 Simon Pallesen er født omkring 1580, og han levede endnu 1628, men maa herefter være afgaaet ved døden.

Simon Pallesen, der vist var gift med en Else Pedersdatter, beboede Kalsensgaard i Jetsmark soqn oq var kongelig delefoged i Hvetbo Herred. 
Pallesen, Simon (I1021)
 
217 [Jf. Egholmbogen]
Simon fik Svigerfaderens Gaard i Fæste og var i en Aarrække Kronens Delefoged paa Egnen.

Han var en dygtig Mand, og blandt hans Børns Faddere findes nogle af Herredets mest ansete Mænd, f. Eks. Herredsfoged Knud Christensen i Drustrup og Hvetbo Herreds Tingskriver, Selvejerbonden Anders Sørensen Kjærulf paa Vestrupgaard. Forøvrigt stammede begge disse Mænd ligesom Simon fra Kjær Herred. Herredsfogeden var Søn af Christen Knudsen paa Nordkjær i Biersted.

I Aarene 1670-85 fik Simon 8 Børn døbt i Saltum Kirke. Flere af dem døde unge; men de, som naaede Skelsaar og Alder, blev gift ind i Egnens ansete Bondeslægter. 
Sørensen, Simon (I1256)
 
218 [Jf. Egholmbogen]
Søren Simonsen, f. o. 1610, d. o. 1683, blev o. 1640 gift med Ane Jensdatter. Datter af Jens Pedersen.. Damgaard paa Egholm.
Han overtog straks Halvdelen og 10 Aar senere Resten af Svigerfaderens Gaard. Han synes at have været Egholms betydeligste Mand i de Tider, veloplyst og en stræbsom og energisk Mand, som han var. Men han havde den Fejl, at han ikke var >her fraa Luntj<, og da han kom i Træde med Naboerne, holdt Mørcher og Kjærulfer sammen imod ham i en Strid, der endogsaa fortsattes mellem Børnene.
----

[Jf. En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]
Ane 192 Søren Simonsen er født ca. 1610 i Kalsensgaard i Jetsmark sogn, og han døde antagelig ca. 1683 paa Egholm.

Han blev gift ca. 1640 med Ane 193 Anne Jensdatter. Hun er født omkring 1620 paa Egholm, og hun levede endnu i 1690.

Søren Simonsen nævnes fra 1651 til 1683 som fæster af Damgaard paa Egholm, som han overtog fæstet paa efter Anne Jensdatters far, muligvis allerede i begyndelsen af 1640erne.Damgaard bestod paa det tidspunkt af 2 halvgaarde, hver paa godt 3 1/2 tdr. hartkorn, og den halvgaard som Søren Simonsen beboede bevarede navnet Damgaard, medens den anden halvpartsgaard kaldtes for Rævsgaard, og da beboedes af Mads Pedersen (Ane 194). Efter Søren Simonsens død ses enken Anne Jensdatter at have fortsat fæstet hjulpet af sønnen Lars og dennes hustru, men i begyndelsen af 1690erne flyttede de unge til Aalborg, og paa det tidspunkt er Anne Jensda... 
Simonsen, Søren (I1018)
 
219 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1260)
 
220 [Jf. Egholmbogen]
Ældste kendte Fæster på Torpsminde er Kjeld Sørensen Mørch d. Ældre, o. 1520-62. Efter ham fulgte Sønnen Søren Kjeldsen Mørch d. Ældre, o. 1562-80. 
Kjeldsen Mørch (den ældre), Søren (I1271)
 
221 [Jf. Eholmbogen side 97]
Torsminde, 1 a, (før 1844 nr 5)
Gaarden dannede sammen med 'Vejlegaard en Helgaard.

Ældste kendte Fæster er Kjeld Sørensen Mørch d. Ældre, o. 1520-62. 1543 blev >Per kiellsen og Kiel Sewrenssen af Egholm< optaget i Guds Legems Lav i Aalborg; det er Kjeld og Sønnen Per i Damgaard. 1562 nævnes >Kiell< først paa Listen over Egholm Kronbønder; han maa da have været meget gammel.

Efter ham fulgte Sønnen Søren Kjeldsen Mørch d. Ældre, o. 1562-80. Hans Søn Kjeld Sørensen Mørch d. Yngre, o.1580-1608, delte lige før 1600 Gaarden i 2 Parter, hvoraf han afstod Torpsmindes Part til sin ældste Søn Søren Kjeldsen Mørch d. Yngre, 1600-1643, medens han selv beholdt Vejlegaards Part. Søren Kjeldsen efterfulgtes af Peder Sørensen Mørch, 1643-58. Da Per i 1658 afstod Gaarden til sin Svigersøn, Peder Andersen (Kjærulf'), 1658- o.1680, forbeholdt han sig 1/3 af den som Aftægt, hvilket gav Anledning til stort Spektakel (se Alm. Historie). Peder Andersen var sikkert S¸n af Anders Andersen Kjærulf i Nørhalne, Aalborg Hospitals Delefoged, som igen var Søn af Herredsfoged Anders Kjærulf paa Knæpholt i Vadum.

Han var en anset Mand, der ofte optraadte som Nævning paa Aalborg By ting og Kjær Herreds Ting. 1660 opkrævede han Vadum Kirketiende for Ane Andersdatter i Fogedgaard; hun var Enke efter hans Farbroder, Christen Andersen (Kjær Hds. Tgbg. 16/10
1660). Efter ham Sønnen Anders Pedersen (Kjærulf),.c.1680-1717. Hans Søn Bent Andersen havde 1712-1716 det halve af Torpsminde i Fæste. Han døde 28 Aar gammel og efterlod sig en 3-aarig Søn, Peder Bentsen, der senere blev Gaardejer i Nr. Sundby 
Sørensen Mørch (den ældre), Kjeld (I1268)
 
222 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1269)
 
223 [Jf. Preben Mørch]
Peder Mørch fik Torpsminde og fra 1562 Rævsgaard matr. 3a, hvor han delte fæstet med Per Kiellsen Mørch af Damsgaard 
Sørensen Mørch, Peder "Per" (I1276)
 
224 [Johan Sijnesael]
mijn oma (die ik zelf nooit gekend heb) komt uit ijzendijke.IJzendijke is een stad in de gemeente Sluis, gelegen in het westen van Zeeuws-Vlaanderen in de Nederlandse provincie Zeeland en telt 2186 inwoners (1 januari 2010). Tot april 1970 was IJzendijke een zelfstandige gemeente, waarna het tot 2003 deel uitmaakte van de gemeente Oostburg.Het oorspronkelijke IJzendijke lag aan de oever van de Braakman. Het was in de middeleeuwen - door de bloei van de Vlaamse linnen- en wolhandel - een welvarend handelsplaatsje en havenstadje, dat zelfs rond 1280 behoorde tot de Londense Hanze.

Het plaatsje verkreeg in 1303 stadsrechten en wordt nog steeds een stad genoemd.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd door de Spaanse hertog van Parma aan de noordwestkant van het vroegere stadje een schans met vier bolwerken aangelegd. Maar in 1604 verdreef Prins Maurits de Spanjaarden. De verdedigingswerken werden vervolgens onder leiding van de Nederlandse vestingbouwers Simon Stevin en Menno van Coehoorn uitgebreid tot een vrijwel onneembare vesting van de Staatse troepentegen de Spanjaarden.

Tussen 1841 en 1843 werden de laatste vestingwerken afgebroken, maar in de twintigste eeuw werd een klein gedeelte van de voormalige vesting gerestaureerd. De huidige Veste is hier het bewijs van. 
Maenhout, Alma Louisa (I943)
 
225 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2109)
 
226 [Jvf kirkebog ved vielse]
Søn af avlskarl Niels Peter Petersen og hustru Anna Lausine Nielsen 
Pedersen, Hans Laurits Albert (I2388)
 
227 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1928)
 
228 [Karin]
Det er ham som Mike er opkaldt efter 
Mikaelsen, Clarence G. (I1938)
 
229 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1927)
 
230 [Karstens noter]
Ved Marens død står at hun er 85 år, hvilket betyder at hun må være født ca1731

[En slægt Larsen fra Biersted sogn]:
Maren Christensdatter er født ca. 1743, og hun døde den 5. februar 1816 i Fristrup.
Om hendes herkomst kan intet sikkert siges. Det er muligt, at hun er identisk med Christen Sørensen og Maren Sørensdatter i Abildgaards datter Maren, der døbtes den 18. maj 1744, men hun kan ogsaavære identisk med Christen Jensen og Johanne Nielsdatter fra Røns datter Maren, der døbtes den 27. december 1742. Herudover foreligger i øvrigt en mulighed, at hun slet ikke er født i Aaby sogn. 
Christensdatter, Maren (I1596)
 
231 [Kbh overpræsidium]

[Pia Weikop]
De har en søster Martha der er født mellem 1900 og 1909. Jeg ved Martha har en dreng hvor hvornår ved jeg ikke.

[Ved Agnes vielse står der]
Pige Agnes Martha  Harriet Jørgensenn, Annisse mark, Annisse sogn, Holbo herred, født i København 22/10 1895
Adoptivdatter af afdøde Pare Lars Jørgensen og afdøde hustru Ellen Kirstine Larsdatter, Annisse mark 
Veikop (Jørgensen), Agnes Marta Harriet (I1982)
 
232 [Kilde: Carl Klitgaards Kjærulfske Studier, Aslund linien, s. 175]
Christen Krog var Søn af den tidligere Herredsfoged i Kjær H., Lars Andersen Krog (f. o.1636, begr. V. Hassing 26. Marts 1700, 63 2/3 Aar), der, efter i Aaret 1687 at have maattet fratræde Fogedembedet paa Grund af Sammenlægningen med Hvetbo H., blev Ridefoged til Vraa, og som saadan boede paa Gandrupgaard.

Christen Krog boede ogsaa en Del Aar i Gandrupgaard, men i de senere Aar i en Gaard i Gandrup By, og han er Stamfader til en Betydelig efterslægt, se Lengnicks Genealogier, Krog (af Biersted) og Norsk Tidsskr. for Genealogi m.m. I. 329ff. samt William Christensen: -oluf Christensen og Sønner 
Andersen Krogh, Lars (I1184)
 
233 [Kilde: Inge Birgum]
Datter af Joachim Cheristoph Haverland og A. Marie Luben. 
Jochumsdatter, Dorthe Sophie (Haverland) (I866)
 
234 [Kirkebog, vielse 1922]
Søn af gaardejer Jens Christian Pedersen og hustru MarenSofie Marie Møller, Tolne

[Asbjørn Pilgaard]
Som barn var jeg meget ude ved mine bedsteforældre Pisen og Finne med deres lille landbrug på4,5 tdl på Apholmen.
Da min bedstefar blev kørt ihjel blev vi gift meget kort efter og havde ingen steder at bo og bedstemor boede alene så boede vi hos hende ½ år hvorefter vi købte et lille gl. hus. 
Møller Pedersen, Christian (I1478)
 
235 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1444)
 
236 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I953)
 
237 [Knud Rikard Jensen]: Efter signende skulle hun være rødhåret - endda meget rødhåret Thomsen, Inger Kristine (I457)
 
238 [Kunstindeks Danmark]

Biografi

Gunnar Hansens skulpturer er naturalistisk udført, men de er tunge og kraftige og i en stærkt forenklet form. Når flere figurer er sat sammen til en gruppe, er virkningen en kompakt masse. Ofte arbejder han med 3 figurer, som sammensættes med en tilstræbt symmetrisk virkning omkring et midtpunkt. Hans opvækst i højskole- og præstemiljø har præget hans emnevalg og stil, og i alle årene,lige til hans død, medvirkede han ved mange kirkeudsmykninger.
Forfatter: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.)

Stipendier og udmærkelser

Akad. 1927, 1930; Carl Jul. Petersen 1929; Raben-Levetzau 1932; Bielke 1932; Ronge 1941; Carlsons Pr. 1930, 1938; C.C. Halls Pr. 1931; Neuhausens Pr. 1937; Eckersberg Med. 1941; H.P. Lindeburg 1941; Ancker 1941; Carlsons Legat 1942-44; Eibeschütz' Pr. 1944; Hanne Benzons Pr. 1946; Dronn. Alexandra 1957.

Udstillinger

Charl. Forår 1927-33, 1937-44, 1946-50, 1956; KE 1929, 1931; Billedh.sammenslutn. 1933, 1935, 1938; Charl. Eft. 1940, 1946, 1953; Utzon-Frank og hans elever, Charl.borg 1943; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Skulp.udst., Haveselsk. Have 1943; Charl.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Gavnø Slotspark 1967.

Værker

Prof. Elof Risebye (gips, Vejle Kunstmus.); Frede Bojsen (portrætstatue, 1929, Carlsons Pr., i granit, Rødkilde Højsk., Møn); Guldhornene findes (relief, cement, 1931); Stærkodder (cement, 1932); statuette (klæbersten, 1937, Neuhausens Pr.); Moses' bøn (cement, udst. 1940, Eckersberg Med.); Flugten til Egypten (statuette, brændt ler, udst. 1943); Eliezer og Rebekka ved brønden (relief, udst. 1944, Eibeschütz' Pr.); udkast til Genforeningsmonument (relief, 1945, Tyrstrup Sogn); Hjort (relief, brændt ler, udst. 1946, Hanne Benzons Pr.); Kristus og Peter på søen (relief, gips, udst.1948); Sangen (relief, cement, udst. 1949); Tre Piger (cement, udst. 1950); Genforeningsmonument (relief, granit, Haderslev, skitse i brændt ler, 1950, Haderslev Mus.). Kirkeudsmykninger: Døbefont (Carlsons Pr. 1938, model i cement udst. 1940, Faksekalksten, Bethlehems K., Kbh.); krucifiks (Ejby K., Fyn); Korsfæstelsesgruppe (Gyldenbjerg K., Falster); Series pastorum (1938, Præstø K.); Genforeningsminde (relief, klæbersten, o. 1945, Tyrstrup K.); alterudsmykn. (relief, fransk kalksten, o. 1947, Revsinge K.); Kvinderne ved graven (relief, brændt ler, 1950, Olsk., Bornholm); Kristi genkomst (keramik, 1953, Fårup K., Århus Amt); korsfæstelsesrelief (1957, Balle K., Viborg Amt); krucifiks (elfenben, o. 1960, Svenstrup K. ved Ålborg); Bespisningen i ørkenen (træ, 1962, Svenstrup K., Als); glasmosaikrude (o. 1960, Søborg K.); døbefont (o. 1966, Blistrup K.); kordekoration (o. 1967, Haslev K.); rude i apsis og krucifiks (o. 1968, Estruplund K.); krucifiks (o. 1969, Hadsten K.); keramisk relief (o. 1970, Brønshøj K.); krucifiks (o. 1972, Skt. Johs. K., Århus, færdiggjort af Aage Bruun Jespersen 1973).

Litteratur

Trap Danm., 5. udg.; Birgit Jenvold i: Sønderjysk Månedsskr., 1995; Assistens Kgrd., bev.værdige monum., rapport 1987, 218, 226, 230. Breve (Rigsarkivet).

Kirkeudsmykninger
* Kvissel kirke (Horns hr.) granitrelief over indgang 1925,
* Betlehemskirken døbefont 1938,
* Ikast kirke glasmosaikker 1948 i samarbejde med Ingolf Røjbæk,
* Ols kirke relief i brændt ler 1950,
* Fårup kirke (Sabro hr.) alter keramikskulptur 1950,
* Grarup kirke (Haderslev hr.) krucifiks i brændt ler 1951,
* Ejby kirke (Vends hr.) krucifiks 1951,
* Revninge kirke (Bjerge hr.) alteranordning 1951,
* Balle kirke (Hids hr.) relief i gammel altertavle 1957,
* Svenstrup kirke (Hornum hr.) elfenbenskrucifiks på alter 1960,
* Søborg kirke glasmosaikruder 1960,
* Svinninge kirke (Tuse hr.) trærelief på alter 1960,
* Virum kirke krucifiks i keramik 1961, keramikrelief; Peters fiskedræt, i præsteværelset,
* Svenstrup kirke (Als Nørre hr.) altertavle bemalet trærelief 1961,
* Blistrup kirke (Holbo hr.) døbefont 1966,
* Haslev kirke kordekoration 1967,
* Estruplund kirke (Rougsø hr.) glasmosaik i østvindue og krucifiks 1968,
* Hadsten kirke (Sabro hr.) krucifiks 1969,
* Brønshøj kirke keramisk relief 1970,
* Århus Sankt Johannes kirke krucifiks 1972 (færdiggjort af Aage Bruun Jespersen 1973),
* Brylle kirke alterbordspanel (1972),
* Gyldenbjerg kirke korsfæstelsesgruppe, Hareskov kirke keramikrelief,
* Brejning kirke (Holmans hr.) keramikrelieffer,
* Værløse kirke keramikrelieffer i menighedslokalerne skænket af familien. (Kilde: Svinninge Kirkes hjemmeside)
* Fløng kirke
  * Fire glaserede keramikrelieffer i Sognets Hus
  * Keramikkrucifiks (forarbejde) i kapellet
  * Hjortefigur i kunststen ved kirkens sydmur
  * Keramikrelief Peter reddes fra drukning
  * 2 gravsten på kirkegården
  * Gaver fra Gunnar Hansens enke, Anna Hansen. 
Hansen, Gunnar (I1215)
 
239 [KW 16-01-2021] Fødselsår 1725 rent gæt udfra at han får barn 1746 og bliver gift 1747 Sigvartsen, Joen (I6240)
 
240 [KW 16-01-2021] Fødselsår 1725 rent gæt udfra at hun får barn 1746 og bliver gift 1747 Mortensdatter, Marie Kirstine (I6241)
 
241 [KW 4/4 2021] Gæt - valgt samme fødselsår som hustru Jensen, Niels (I6270)
 
242 [KW 4/4 2021] Gæt - valgt samme fødselsår som hustru Jensen, Lars (I6274)
 
243 [KW 4/4 2021] Gæt - valgt samme fødselsår som hustru Jensen, Peder (I6275)
 
244 [KW 4/4 2021] Gæt - valgt samme fødselsår som hustrue Thomasen, Thomas (I6276)
 
245 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1096)
 
246 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1635)
 
247 [Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]

Anne Mortensdatter og Jens Nielsen døde som aftægtsfolk på gården, hun i 1829 og han i 1842. Deres søn Morten Jensen efterfulgte dem som fæster. Han henter sin kone, Ane Jensdatter, i Vester Halne. De var over deres første ungdom, da de giftede sig i 1842, hun var 34 og han 49. I deres tid købte bønderne i Hvorup deres gårde til selveje. Morten og Ane må altså være de første selvejere på stedet.

[Karsten]
Morten bliver gift sent. Han har boet sammen med sin storesøster Mariane hele sit lit, hvilket ses ved FT. 
Jensen, Morten (I1632)
 
248 [Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]

Deres eneste barn, Ane Margrethe, blev gift i 1868 med Anders Christensen. Man kan vist godt gå ud fra, at de to gamle gik på aftægt ved den lejlighed. Han var da 73 og hun 60. Han døde i 1876, hun i 1894. Hun tilbragte således 26 år på gården som aftægtskone.

[Karsten]
De fik 2 sønner som begge dog døde som børn. 
Jensdatter, Ane (I1633)
 
249 [Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]

Mette som vi mødte i 1787, er ikke nævnt. Hun kan være ude at tjene, eller hun kan være død. 
Jensdatter, Mette (I1641)
 
250 [Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]

Niels Ibsen og Maren Jensdatters søn Jens Nielsen Vestergaard bliver den næste fæster. Hans kone hed Anne Mortensdatter og var fra Vadum Mølle. De blev gift i 1784, så det var altså i deres tid, udskiftningen fandt sted.

Ved folketællingen i 1787 står der sådan: Jens Nielsen Vestergaard, husbond, Anne Mortensdatter, husmoder. De har en datter Mette på 2 år, desuden bor husbondens moder Maren Jensdatter pa gården, på aftægt.

Den næste folketælling foregår i 1801. Nu står der: Jens Nielsen Vestergaard, husbonde og gårdbeboer, Anne Mortensdatter, hans kone. De har tre børn: Mariane, Niels og Morten, som er hjemme. Mette som vi mødte i 1787, er ikke nævnt. Hun kan være ude at tjene, eller hun kan være død.

Anne Mortensdatter og Jens Nielsen døde som aftægtsfolk på gården, hun i 1829 og han i 1842. Deres søn Morten Jensen efterfulgte dem som fæster.

[Karsten]
Ved FT1834 er Jens kone Anne død, men har har stadig 2 ugifte børn boede hjemme, nemlig Mariane og Morten, der senere overtager gården. 
Nielsen "Westergaard", Jens (I1638)
 
251 [Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]

Niels Ibsen og Maren Jensdatters søn Jens Nielsen Vestergaard bliver den næste fæster. Hans kone hed Anne Mortensdatter og var fra Vadum Mølle. De blev gift i 1784, så det var altså i deres tid, udskiftningen fandt sted. 
Mortensdatter, Anne (I1637)
 
252 [Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]
Deres eneste barn, Ane Margrethe, var født i 1846. Hun blev gift i 1868 med Anders Christensen fra Nørlang i Vadum sogn. Han kan vist godt gå ud fra, at de to gamle gik på aftægt ved den lejlighed, han var da 73 og hun 60. Han døde i 1876, hun i 1894. Hun tilbragte således 26 år på gården som aftægtskone.

Ane Margrethe var som nævnt enebarn. Hun blev gift som 21-årig, så det er helt utænkeligt, at hun skulle have prøvet at være hjemmefra, før hun blev gift. Hendes døtre har fortalt, at hun "vistnok" var noget forkælet af sine forældre. (Det finder man en yderligere forklaring på, når man læser i kirkebogen, at deres første barn, Jens Mortensen, døde da han var l år.)   (RED, KW: Dette er ikke korrekt, da der ved FT1855 findes endnu en søn Jens Peter)

Ane Margrethe var ung, da hun blev gift, men hun havde jo, som vi har set, sin moder lige ved hånden i mange år. Ane Margrethes døtre huskede også, at der blev sagt om deres bedstemor, at hun varen meget dygtig kone.

Da "An Magret" og "Ajes", som vores bedsteforældre blev kaldt, overtog gården, skal den have været noget forfalden. De sad på gården i mere end 40 år, og i den tid fik de alle 4 længer bygget op på ny. Stuehuset og den østre længe stammer fra deres tid. Sammen med andre Hvorup-boere var de med i plantningssagen. (A/S Hvorup Plantage 1895 - Hedelund Plantage 1899).

I disse ar voksede der granplantninger op vest og nord for gården på den lette jord.

Vi befinder os i gårdmandsstandens storhedstid. Der var fremgang i Ane Margrethes og Anders' tid. De oplever den store udvikling inden for landbruget, som kom hele samfundet til gode. Men de havde også medgang i deres virke. Børnene, 6 piger og l dreng, skikkede sig vel, forstået på den måde, at de gjorde det, man – deres forældre - ventede sig af dem.

De 6 døtre blev hver gift med en gårdmandssøn og blev gårdmandskoner. Sønnen fik en gårdmandsdatter, og de overtog gården i 1911.

Bedstemor havde noget gigt, men ellers var de raske og fik mange år i deres nye tilværelse. Hun døde i 1928 og han i 1931. 
Mortensdatter, Ane Margrethe (I553)
 
253 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I492)
 
254 [Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]
I februar 1731 brænder gården. Det spænder over to dage, 14. og 15. februar. Vi har lov at håbe, at vinden var i øst, ellers var hele byen jo i fare. En katastrofe var det i hvert fald dengang. Og så i februar måned!

På dette tidspunkt hedder fæsteren af Vestergaard Jacob Jensen. Han bliver snart efter enkemand, og i 1738 bliver han gift for anden gang, nu med Maren Jensdatter fra Hvorup. Jacob Jensen dør i 1741, og inden årets udgang blev Maren gift igen, med Niels Ibsen fra Nørhalne, som overtog fæstet. 
Jensen, Jacob (I1665)
 
255 [Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]
I februar 1731 brænder gården. Det spænder over to dage, 14. og 15. februar. Vi har lov at håbe, at vinden var i øst, ellers var hele byen jo i fare. En katastrofe var det i hvert fald dengang. Og så i februar måned!

På dette tidspunkt hedder fæsteren af Vestergaard Jacob Jensen. Han bliver snart efter enkemand, og i 1738 bliver han gift for anden gang, nu med Maren Jensdatter fra Hvorup. Jacob Jensen dør i 1741, og inden årets udgang blev Maren gift igen, med Niels Ibsen fra Nørhalne, som overtog fæstet.

Vil man sætte årstal på, hvornår vores slægt holder sit indtog på Vestergaard, så er det ved denne lejlighed. Fra 1741 sidder den på gården uden afbrydelse.

Niels Ibsen og Maren Jensdatters søn Jens Nielsen Vestergaard bliver den næste fæster. 
Jensdatter, Maren (I1642)
 
256 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1467)
 
257 [Preben Georg Petersen]
Han rendte fra kone og 3 børn for at flytte sammen med enken Ane Marie Larsen.
Der gik rygter om ham: Han var skovarbejder. Han bandt en kammerat til et træ ude i skoven og gik så hjem i seng med vennens kone.
Som Preben sagde: Man ved jo ikke om det var rigtigt, men der skal nok være noget om det.

Han var søn af Indsidder Søren Pedersen og Christiane Frederikke Pedersdatter (se kirkebog ved død) 
Sørensen, Jens (I3016)
 
258 [Preben Georg Petersen]
Ifølge Preben, så er Frederik Georg søn af Mads Petersen og Anna Marie Petersen. 
Petersen, Frederik Georg (I1538)
 
259 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I3037)
 
260 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2090)
 
261 [Preben Georg Petersen]
Laurits var havnearbejder i Købenavn. Han var en stor mand, rent fysisk 
Larsen, Laurits Jørgen (I2420)
 
262 [Preben Gorg Petersen]
Nelly var i Frelsens Hær. Hun var først på et hospital og så blev de Frelser piger.
Nelly og hendes veninde Anna boede sammen i en lejlighed på Frederiksberg 
Sørensen, Nelly Jensine (I3019)
 
263 [Preben Mørch]
Anders antog moderens slægtsnavn Kjærulf. Under Wallensteins besættelse 1627-29 stak Anders af og gemte sig på Mors. Han havde Toftegaarden 1626 - 1665. 
Lauritzen (Mørch) Kjærulf, Anders (I1348)
 
264 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1319)
 
265 [Preben Mørch]
Ane blev gift med Christen Pedersen Mørk fra Bakgaarden , Gjøl. De blev

i 1700 borgere i Aalborg og deres efterkommere blev kendt som ophav til Mørch-slæget på Sct. Thomas.

SE IØVRIGT SLÆGTEN MØRK FRA HELLUM på Preben Mørks Hjemmeside 
Jensdatter Mørch, Ane (I1304)
 
266 [Preben Mørch]
Anne Mørch blev gift (1) Morten Jensen Kjærulf som var en ældre mand.
Gift (2) Lars Sørensen som i 1600 boede i Øster Halne. 
Kjeldsdatter Mørch, Anne (I1298)
 
267 [Preben Mørch]
Anne var datter af ansete selvejerbonde Peder Andersen Kjærulf i Østerhalne og Karen Bertelsdatter af den himmerlandske knabeslægt. Anne kom til Egholm i 1570. 
Pedersdatter Kjærulf, Anne (I1345)
 
268 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1349)
 
269 [Preben Mørch]
Jens antog moderens slægtsnavn Kjærulf. Han bestyrede Toftegaarden imens broderen Anders stak af til Mors 1627-29. (Under den tyske keisers belejring af Jylland u/ gen. Wallenstein) 
Lauritzen (Mørch) Kjærulf, Jens (I1347)
 
270 [Preben Mørch]
Jens Mørch byggede en ny Vejlegaard i 1672.
I Kær Hrd. Tingbog står flg.: " Jens Mørchis Rolling blev opbygt i Aar ". 
Kjeldsen Mørch, Jens (I1297)
 
271 [Preben Mørch]
Mads Mørch boede i Vejlegaarde, Egholm 1808-1823. Han købte den i 1809 for 1700 Rdl. 
Kjeldsen Mørch, Mads (I1322)
 
272 [Preben Mørch]
Peder tog moderens slægtsnavn Kjærulf. Han forlangte deling af Toftegaarden efter faderens død og fik så udstykket Vestergaard i 1610.

[Egholmbogen]
Ved faderens død 1609 ønskede Peder at overtage Toftegaarden:; men dette nægtede hans Moder, som havde flere mindreaarige Børn.
I stedet for blev Gaarden vedSamfrændeskifte delt i 2 parter
Peder fik den ene Part, det senere Vestergaard og ved samme tid synes han at have ægtet Maren Nielsdatter

Ifølge Lensregnskabet af 1609 -10 maatte han betale 16 Daler, "fordi han for tredie gang belaa et Quindfolch". Dette kvindfolk er uden tvivl enken Maren Nielsdatter,som han, se ovenfor, samme aar ægtede-

Vi kender ikke noget Peder Kjærulfs Børm; de synes at være forsvundet fra Øen med Moderen o. 1635 
Lauritzen (Mørch) Kjærulf, Peder (I1346)
 
273 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 21-22]

Skibsted Kirkebog
1792 16/5: „Husholderske Maren Berg fra Randrup" bar Anders Rankes Datter Kirsten til Daaben.
1793 17/6: „Husholderen Jomfrue Berg fra Randrup" holdt Hans Christian Møldorfs Barn Anne over Daaben.

Bælum Kirkebog
1818 23/10 viede i Bælum Kirke:
„Enkemand Severin Mørk, Kjøbmand i Løgstøer, 66 Aar, og Jomfrue Maren Bergh, Huusholderske paa Vorgaard, 56 Aar."
Forlovere: P. M. Lunøe og Chr. Fisker, Kjøbmænd i Løgstøer.

Løgsted Kirkebog.
Gentagne Gange nævnt som Fadder og kaldet Madame Severin Mørch, f. Berg. Saaledes:
1826 16/8 :  Søren Aistrup Breum, 1831 11/9:  Severin Mørch Breum, 1836 7/9 : Niels Peter Baadsgaard. Søsteren som Fadder ligeledes: Madame Breum, f. Berg.

Maj 1838. Blandt: „Bortrejste": Madame Maren Mørch, f. Berg, 72 Aar, Enke efter Kjøbmand Severin Mørch, Løgstør, „flyttede I Maj 1838 til hendes Søstersøn Ole Andreas Breum, Ejer af Quindbjerggaard i Agersborg Sogn".

Maren Berg er 1834 29/4 og 1835 14/8 Fadder i Biørnsholm Kirkebog for Broderdatteren Gunild Marie Sørensdatter Biergs Børn af Kjærgaard.

Maren Andersdatter Bergh begr. 1843 2/4 i Aggersborg. 
Andersen, Maren (I1428)
 
274 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 21]

Noget absolut Bevis for, at Anne Andersdatter fra Bjerget i aaby Sogn er identisk med den Anne Bierg i Aalborg, har jeg (Anton Kjølby) ikke, men det er aldeles utvivlsomt. alt stemmer.

Som døde uden Livsarvinger før Broderen Peder Soubak nævnes hverken hun eller Søsteren Maren Mørch i Løgstør i Listen over dennes Intestatarvinger, gengivet foan. Heri indirekte bevis for Annes Vedkommende. Maren vil af det følgende ses at være sikker nok.

Slægtsnavnet har hos Anne følgende Former: Bierg, Biærger og Bjerget. 
Christensen Høgsted, Lauritz (I1425)
 
275 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 36]
Anne Pedersdatter, rimeligvis Datter af den Peder Lauridsen paa Bjerget, der ifølge Landstingsstævning 1698 9/11 maa have været Laurs Christensens Forgænger som Fæster af Bjerget.

Anne Pedersdatter nævnes som Enke Aar 1700 i Kjær Herreds Tingbog, men maa omkring 1701 være bleven gift igen, atter med en Laurs Christensen,omkring 1711. En Søn af delte Ægteskab er utvivlsomtden ,,Peder Larsen paa Bjerget", der begraves 1751 Sexag. – 14/2 - , 49 Aar gl.

[Ref: En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]
Sandsynligvis datter af den Peder Lauridsen på Bjerget, der ifgl. Landstingsstævning 1698 9/11 må have været Laurs Christensens forgænger som fæster på Bjerget. 
Pedersdatter, Anne (I1005)
 
276 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 36]
Anne Pedersdatter, rimeligvis Datter af den Peder Lauridsen paa Bjerget, der ifølge Landstingsstævning 1698 9/11 maa have været Laurs Christensens Forgænger som Fæster af Bjerget. Anne Pedersdatter nævnes som Enke Aar 1700 i Kjær Herreds Tingbog, men maa omkring 1701 være bleven gift igen, atter med en Laurs Christensen,omkring 1711. En Søn af delte Ægteskab er utvivlsomt den ,,PederLarsen paa Bjerget", der begraves 1751 Sexag. – 14/2 - , 49 Aar gl.

[Ref: Skagen]
Den 26. juli 1666 blev derafholdt skifte efter Mette Lauritsdatters søn fra første ægteskab Søren Pedersen Wadum, borger og skipper i Aalorg, der i sit ægteskab med en Maren Knudsdatter havde efterladt sig børnene Kirsten 20 aar, Mette 14 aar og Bertel 11 aar. Blandt de efterladtre effekter kan nævnes en sølvske og tyve sølvknapper og boets samlede aktiver androg 309 rdr. Iøvrigt oplyses det, at Søren Pedersens Wadums halvbror Søren Christensen i V. Halne havde 22 rdr. tilgode i boet, mens Peder Christensen i Vestergaard i Tylstrup havde 8 rdr. tilgode. Den 11. december samme år ses sidstnævnte i øvrigt på sin afdøde halvbrors Søren Pedersen Wadums vegne at have stævnet en lang række skyldnere. I den forbindelse oplyses, at afdødes bo skyldte stedfaderen Anders Jensenpå Østergaard 5½ mk. og halvbroderen Laurits Christensen 10 mk.Den 28. januar 1673 mødtes Anders Jensen, her kaldet Anders Eeg, på Kær Herredsting med stedsønnerne Peder og Laurits, af hvilke Peder medbragte en fuldmagt fra sin bror Niels, "som er i Norge", dateret den 15. juni 1663. På herredstinget tog Anders Jensen og de to stedsønner hinanden i hånden og stedsønnerne gav deres stedfar arveafkald på al videre arv efter deres afdøde far Christen Nielsen, som boede og døde i Østergaard.Samme år (1673) modtog Lars Christensen afkald på arv af Mads Sørensen i Ultved, der var søn af Søren Madsen på bjerget.Ifølge flere kilder, skal Laurs Christensen være død ca. 1699, da hans 2. hustru Anne Pedersdatter nævnes som fæster af Bjerget i 1700. Det passer bare ikke med skiftet efter Anne Pedersdatter i1702, hvor alle børnene nævnes som hendes og Laurs Christensens.

Laurids Christensen, født 1635 i Vadum, Vester halne, Østergaard, død 1699 i Åby Sogn, Bjerget. Han blev gift med (1) Gunna Christensdatter, gift 1673 i Vadum, død 1679 i Vadum. Han blev gift med (2) Anna Pedersdatter, gift 1680 i Åby kirke, født 1655 i Vadum, død 1702 i Åby Sogn. 
Christensen, Laurs (I1409)
 
277 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 36]
Anne Pedersdatter, rimeligvis Datter af den Peder Lauridsen paa Bjerget, der ifølge Landstingsstævning 1698 9/11 maa have været Laurs Christensens Forgænger som Fæster af Bjerget. Anne Pedersdatter nævnes som Enke Aar 1700 i Kjær Herreds Tingbog, men maa omkring 1701 være bleven gift igen, atter med en Laurs Christensen,omkring 1711. En Søn af delte Ægteskab er utvivlsomt den ,,PederLarsen paa Bjerget", der begraves 1751 Sexag. – 14/2 - , 49 Aar gl. 
Larsen, Peder (I1410)
 
278 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 36]
Gunne Sorensdatter var Datter af Gaardmand til Vester Hoven i Aaby Sogn Søren Jensen, f. ca. 1690, begr. 1762 27/8, 72 Aar, og Hustru Inger Jensdatter, f. ca. 1693, begr. 1766 1/1Q, 73 Aar.

Faddertilførslerne for deres Børn gør det overvejende sandsynligt, at Inger Jensdatter er fra Mellem Hoven, Datter af Jens Lauridsen fra Hoven, begr. 1725, 8,3 Aar gl., og Margrethe Michelsdatter fra Hoven, begr. 1725 14/b, 72 Aar gl. 
Jensdatter, Inger (I1232)
 
279 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 36]
Gunne Sorensdatter var Datter af Gaardmand til Vester Hoven i Aaby Sogn Søren Jensen, f. ca. 1690, begr. 1762 27/8, 72 Aar, og Hustru Inger Jensdatter, f. ca. 1693, begr. 1766 1/1Q, 73 Aar.

Faddertilførslerne for deres Børn gør det overvejende sandsynligt, at Inger Jensdatter er fra Mellem Hoven, Datter af Jens Lauridsen fra Hoven, begr. 1725, 8,3 Aar gl., og Margrethe Michelsdatter fra Hoven, begr. 1725 14/b, 72 Aar gl. 
Lauridsen, Jens (I1417)
 
280 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 36]
Gunne Sorensdatter var Datter af Gaardmand til Vester Hoven i Aaby Sogn Søren Jensen, f. ca. 1690, begr. 1762 27/8, 72 Aar, og Hustru Inger Jensdatter, f. ca. 1693, begr. 1766 1/1Q, 73 Aar.

Faddertilførslerne for deres Børn gør det overvejende sandsynligt, at Inger Jensdatter er fra Mellem Hoven, Datter af Jens Lauridsen fra Hoven, begr. 1725, 8,3 Aar gl., og Margrethe Michelsdatter fra Hoven, begr. 1725 14/b, 72 Aar gl. 
Michelsdatter, Margrethe (I1418)
 
281 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 36]
Gunne Sorensdatter var Datter af Gaardmand til Vester Hoven i Aaby Sogn Søren Jensen, f. ca. 1690, begr. 1762 27/8, 72 Aar, og Hustru Inger Jensdatter, f. ca. 1693, begr. 1766 1/1Q, 73 Aar.

Faddertilførslerne for deres Børn gør det overvejende sandsynligt, at Søren Jensen er fra Vester Hoven, Søn af Jens Nielsen der, begr. 1726, 82 Aar gi., og Maren Sørensdatter fra Hoven, begr. 1743 Plmsd., 78 Aar gl., og at Inger Jensdatter er fra Mellem Hoven, Datter af Jens Lauridsen fra Hoven, begr. 1725, 8,3 Aar gl., og Margrethe Michelsdatter fra Hoven, begr. 1725 14/b, 72 Aar gl. 
Jensen, Søren (I1231)
 
282 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 36]
Gunne Sorensdatter var Datter af Gaardmand til Vester Hoven i Aaby Sogn Søren Jensen, f. ca. 1690, begr. 1762 27/8, 72 Aar, og Hustru Inger Jensdatter, f. ca. 1693, begr. 1766 1/1Q, 73 Aar.

Faddertilførslerne for deres Børn gør det overvejende sandsynligt, at Søren Jensen er fra Vester Hoven, Søn af Jens Nielsen der, begr. 1726, 82 Aar gi., og Maren Sørensdatter fra Hoven, begr. 1743 Plmsd., 78 Aar gl., og at Inger Jensdatter er fra Mellem Hoven, Datter af Jens Lauridsen fra Hoven, begr. 1725, 8,3 Aar gl., og Margrethe Michelsdatter fra Hoven, begr. 1725 14/b, 72 Aar gl. 
Sørensdatter, Maren (I1416)
 
283 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1411)
 
284 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 37]
Forlovere:
Seigr. Bredendahl, forpaget paa Oxholm
Thomas Christensen fra "Westeraae"

Vielsen fandt sted uden forudgaaende trolovelse og efter kongebrev 
Familie F321
 
285 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 37]
Han 1. gang gift medsin 2. Hustru Mette Biergs Moster KarenSørendatter fra Vester Hoven 
Jensen, Christen (I1235)
 
286 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 37]
Hendes død må være før 1772, da hendes ægtemand i 1772 bliver gift med Karens søsterdatter Mette 
Sørensdatter, Karen (I1422)
 
287 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 37]
Ingen børn, hverken med Christen Jacobsen eller Lauritz Christensen Høgsted 
Andersdatter, Anne (I1423)
 
288 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side36]
Gift Aaby 1748 26/6 Gunne Sorensdatter, f. ca. 1723, begr. 1771 1/9, 48 Aar gl. Hun var Datter af Gaardmand til Vester Hoven i Aaby Sogn Søren Jensen, f. ca. 1690, begr. 1762 27/8, 72 Aar, og Hustru Inger Jensdatter, f. ca. 1693, begr. 1766 1/1Q, 73 Aar. 
Sørensdatter, Gunne (I1230)
 
289 [ref: Anton Kjølby: Slægten Berg]
Laurs Christensen paa Bjerget — sikkert kaldet: Laust Bierg † ca. 1699. — Opført som Bruger af „Bjerget" i forskellige Mandtal 1672-96, i Matriklen 1688, i Jordebogen 1698 og i Kjær HerredsTingbog og ved Synsforretning 1699.

Gift Anne Pedersdatter, rimeligvis Datter af den Peder Lauridsen. paa Bjerget, der ifølge Landstingsstævning 1698 9/11 maa have været Laurs Christensens Forgænger som Fæster af Bjerget. Anne Pedersdatter nævnes som Enke Aar 1700 i Kjær Herreds Tingbog, men maa omkring 1701 være bleven gift igen, atter med en Laurs Christensen,omkring 1711. En Søn af delte Ægteskab er utvivlsomt den ,,Peder Larsen paa Bjerget", der begraves 1751 Sexag. – 14/2 - , 49 Aar gl.

[ref: En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
Ane 98 Laurits Christensen er født omkring 1635 paa Østergaard i V. Halne, Vadum sogn, og han døde ca. 1699 paa Bjerget i Aaby sogn.
Han blev gift første gang først paa aaret 1673 med Gunne Christensdatter, der da var enke efter Christen Andersen paa Bjerget. Hun døde imidlertid ca. 1680, hvorefter Laurits Christensen indgik nyt ægteskab med Ane 99 Anne Pedersdatterder fødtes omkring 1660.Gunne Christensdatter var gift første gang med Søren Madsen, fæster af Bjerget i Aaby sogn. Han døde 1663, oghun indgik nu nyt ægteskab med Christen Andersen, som overtog fæstet paa Bjerget. Han døde imidlertid i 1669, og Gunne Christensdatter var nu enke indtil 1673, da hun giftede sig med... 
Christensen, Laurs "Bierg" (I1004)
 
290 [ref: Anton Kjølby: Slægten Berg]
Mette Larsdatter, f. ca. 1685, begr. 1748 Cantate  - 12/5, 63 Aar gl.
1) Gift ca. 1711 Anders Nielsen, rimeligvis kaldet Anders Bierg og antagelig død omkring 1720. — Børn: Anne (opkaldt efter Mormoderen) og Maren, der begge blev gifte 1736, henholdsvis med Peder Povelsen og Knud Hansen. Se S. 11.
2) Gift ca. 1720 Peder Christensen, kaldet Peder Bierg (S. 11: 1728 og 1736), muligvis fra en af Aastrup-gaardene i Aaby Sogn, f. ca. 1689, begr. 1741, 22 Tr. — 29/10  - Gaardmand paa Bjerget. — Synsforretning 1736 nævner kun een Søn af dette Ægtepar og flere Børn heller ikke fundet i Kirkebogen.

[En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]

[Egholmbogen af K. Værnefelt, 1938, p. 168.] 
Larsdatter, Mette (I1003)
 
291 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg]
Mette Larsdatter, f. ca. 1685, begr. 1748 Cantate  - 12/5, 63 Aar gl.
2) Gift ca. 1720 Peder Christensen, kaldet Peder Bierg, muligvis fra en af Aastrup-gaardene i Aaby Sogn, f. ca. 1689, begr. 1741, 22 Tr. — 29/10  - Gaardmand paa Bjerget. — Synsforretning 1736 nævner kun een Søn af dette Ægtepar og flere Børn heller ikke fundet i Kirkebogen.


[En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
Ane 48 Peder Christensen Bierger født ca. 1689 paa Vestergaard paa Egholm, og han døde 1741 paa Bjerget i Aaby sogn og blev begravet den 29. oktober.
Han blev gift ca. 1720 med Ane 49 Mette Lauritsdatter
Vielsesdatoen kendes ikke, idet kirkebogen først eksisterer fra 1725.

Mette Lauritsdatter er født ca. 1685 paa Bjerget, og hun døde 1748 samme sted og blev begravet den 12. maj.
Hun var ved ægteskabets indgaaelse enke, iden hun blev gift første gang ca. 1711 med Anders Nielsen, der døde ca. 1720, og som nævnes 1713 paa Bjerget i en restanceliste.Ved ægteskabet med MetteLauritsdatter overtog Anders Nielsen fæstet paa hendes fødegaard Bjerget, som han drev indtil sin død. Fæstet overgik derefter til Mette Lauritsdatters nye mand Peder Christensen Bierg, som drevgaarden indtil sin død, hvorefter Mette Lauritsdatter v... 
Christensen, Peder "Bierg" (I1002)
 
292 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1006)
 
293 [Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg]
Se side 150 ff hvor der er en lang beskrivelse af Jens og historier om ham 
Andersen, Jens "Den stærke Jens Bierg" (I995)
 
294 [Ref: En slægt Larsen fra Biersted sogn (Kær herred) Nordisk Slægtsforskning ApS, Skringstrup, Skals, 1983]:
Sørens Andersen er født 1773 på Bjerget, Aaby sogn, og han døde den 15. juli 1828 samme sted. Han blev døbt den 25. juli 1773, og faddere var Hans Knudsen, Mette Andersdatter, Christen Ibsen og Anne Andersdatter. Søren Andersen blev gift første gang den 24. august 1802 i Aaby kirke med Berte Madsdatter der ogsaa kaldes henholdsvis Birthe og Birgitte. Hun er født 1773 i Fristrup, Aaby sogn, og hun døde 1810 paa Bjerget og blev begravet den 25. februar. Hun blev døbt den 15. august 1773, og faddere var Anders Nielsen, Jørgen Larsen paa Røn, Bodil Nielsdatter og Karen Nielsdatter.

Efter Berte Madsdatters død indgik Søren Andersen nyt ægteskab den 23. november 1811 i Aaby Kirke med Margrethe Madsdatter, der var en søster til hans første hustru. Hun er født 1775 i Fristrup(døbt den 3. december), og hun døde den 20. december 1852 paa Bjerget.

Af lægdsrullen for Aaby sogn fra 1795 fremgaar det, at Søren Andersen var 68½ tomme høj. Han opholdt sig da paa Rævkjærgaard, hvor han maa have tjent, og betegnes som landsoldat i 4. eskadron, nr. 56.

Søren Andersen ses den 4. august 1803 af herskabet paa Birkelse Gods at have faaet fæste paa fødegaarden, som stedfaderen Anders Nielsen da afstod fæstet paa. Gaarden kaldtes Bjerget og havde et hartkorn paa 4 tdr. 6 skpr. l fjdk. l 3/4 alb.

Den 16. marts 1810 ses Peder Madsen i Fristrup til skifteretten at have anmeldt, at hans søster Berte Madsdatter, gift med Søren Andersen paa Bjerget, var afgaaet ved døden, og 30 dage efter, nemlig den 15. april, blev der derpaa af Stamhuset Birkelse iværksat en skifteforretning i boet efter hende mellem enkemanden og fællesbørnene Anders, 7 aar, Mads, 6 aar, Karen, 5 aar, Gunder Marie, 3 aar, og Mette, 8 uger gammel, for hvilke umyndige børn deres morbroder optraadte som tilsynsværge. Af løsøre-effekter kan fra boets registrering og vurdering nævnes: et stueur i blaamalet futteral og en jernkakkelovn, vurderet til 26 rdr., et malet fyrretræsklædeskab med laas og nøgle, 6 rdr., et bord med to "fløje" og paa aaben fod og to sengesteder med tilhørende sengetøj bestaaende af olmerdugsoverdyner og bolstersunderdyner samt hovedpuder og hørgarnslagner. Herudover kan bl.a. nævnes en kobberkedel paa ½ td.' s rum, vurderet til 20 rdr., et par kister, som tilhørte enkemandens søster Kirsten samt hans stedfader Anders Nielsen, og endelig i staldkammeret to halve sengesteder med tilhørende sengetøj, vurderet til 40 rdr. Af redskaber nævnes bl.a. fire vogne, to plove og to harver og af besætning ikke mindre end syv heste, otte køer, otte stude, en tyr, fem kvier, fire kalve, otte faar med seks lam, en vædder, en so, fire grise, to gæs og en gammel gase. Boets samlede aktiver androg ialt 850 rdr., en temmelig høj vurdering som utvivlsomt hang sammen med den nært forestaaende statsbankerot i 1813. Af gældsposter nævnes imidlertid 100 rdr., som tjenestepigen Margrete Madsdatter, søster til afdøde (Søren Andersens anden hustru), havde laant Søren Andersen, 60 rdr. som Søren Andersens svigerfar Anders Nielsen fordrede og 50 rdr., som hans broder Peder Andersen, ladefoged paa Birkelse, havde tilgode. Herskabets krav til istandsættelse af bygningerne var paa 98 rdr. 12 skill., til besætning 150 rdr. og til sæde og sædekorn 4 tdr. rug til 34 rdr. og 16 tdr. byg til 106 rdr. Hertil kom 30 rdr. til afdødes begravelse samt et tilsvarende beløb, der hensattes til enkemandens begravelse, naar den tid kom, samt endelig skiftets omkostninger. Efter fradrag i aktiverne blev der et overskud paa 213 rdr., som fordeltes med halvdelen til enkemanden, godt 30 rdr. til hver søn og godt 15 rdr. til hver datter.

Den 16. juli 1828 ses gaardmand Peder Andersen fra Sovbak at have anmeldt, at hans broder gaardmand Søren Andersen paa Bjerget var afgaaet ved døden, og dagen efter iværksatte Stamhuset Birkelse en registrering af boet med henblik paa en deling mellem enken Margrethe Madsdatter med lavværge gaardmand Peder Madsen fra Fristrup samt børnene af afdødes første ægteskab med Berte Madsdatter: Anders, 26 aar, hjemmeværende, Karen, 23 aar, Gunder Marie, 20 aar, og Mette, 18 aar gammel, og fra andet ægteskab med enken Mads, 12 aar, og Birthe, 9 aar gammel. For de umyndige børn blev som værge antaget deres farbror Peder Andersen fra Sovbak, og af effekter nævnes nu to indmurede kobberkedler til 20 rdr. samt en mølle med tilbehør til 26 rdr. (antagelig en vejrmølle). Hele boets tilstand var imidlertid blevet ganske betydelig ringere i de aar, der var gaaet siden 1810, muligvis paa grund af statsbankerottens efterveer. Af besætning nævnes saaledes nu seks heste, to køer, en studnød, en kvie, fem kalve, ti faar med ni lam, en galtgris, fire gæs med ti gæslinger, to ænder og fire høns. Boets samlede aktiver androg 200 rdr., medens gælden var paa blot 46 rdr. og bl.a. omfattede 18 rdr. til afdødes begravelse og et tilsvarende beløb til enkens begravelse, naar den tid kom. Der blev saaledes 154 rdr. til deling, hvoraf enken fik halvdelen, hver søn godt 19 rdr. og hver datter godt 9 rdr.

Selve gaarden Bjerget blev efter Søren Andersens død videredrevet af enken Margrethe Madsdatter, indtil hendes og Søren Andersens søn Mads [2*Tip oldefar], født 1817, var stor nok til at overtage fæstet. Han ses i øvrigt senere at købt gaarden fri af Birkelse Gods.

I sin bog om slægten Berg fortæller Anton Kjølby om gaarden Bjerget, at den ligger paa en lille banke, omgivet af sine jorder, der stiger jævnt op mod bygningerne. Paa gaarden findes et gammelt, rigt udskaaret skab, som er indmuret i væggen, og som bærer nogle initialer samt aarstallet 1654, hvorfor man mener, at gaarden, der er en af de ældste i sognet, stammer fra den tid. Fra i hvert fald 1672 har gaarden været behoet af samme slægt.

Som ovenfor nævnt blev fæstet paa Bjerget i 1803 overtaget af Anders Pedersens søn Søren Andersen. Efter hans død i 1828 fortsattes fæstet af enken Margrethe Madsdatter indtil 1843, da sønnen Mads Sørensen blev fæster. Han købte Bjerget til selveje i 1887 og afstod derpaa gaarden til datteren Margrethe og dennes mand Christen Nielsen Bjerg, der i 1914 frasolgte 36 tdr. land til sønnen Mads Kristian Nielsen Bjerg, som opførte gaarden Ny Bjerget, samt i 1921 28 tdr. land til sønnen Niels Christian Bjerg, der her opførte gaarden Kjærgaard. Bjergets jordtilliggende var dermed halveret til 65 rdr. land.

[Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 38]
Søren Biergs Hustruer var Søstre.

[Ref: Anton Kjølby: Slægten Berg]
Lægdsrullen Aaby Sogn 1795: Søren Andersen (gl. og nyt Løbe Nr. 17 og 15). Fødested: Bjerget, 21 Aar gl., 68 1/2 Tm. høj. Opholdssted: Rævkjærgaard. landdragon 1795, 4. Escadron, Nr. 56.
Fæstebrev på sin fødegård, dat. Birkelse 4/8 1803. 
Andersen, Søren (I990)
 
295 [Ref.: Anton Kjølby: Slægten Berg, side 141]
Ejer af Bustedgaard pr. Støvring 4-5 år. Forældre begge født i Gjøttrup, Hanherred, og har boet i Brønderslev.

[Spørgsmål]
Hvorfor er Anders ikke med i Folketællingen 1890, sammen med sin mor og far?

[Jørgen Vestergaard, mail og tlf 23/11 2018]
Anders var hestehandler.
I mange år kom han ikke på vesterhaven, men fra midt i 1950'erne, da jeg var omkring 10 år, så begyndte han at komem igen.

Efter han flyttede fra Mølgaard kom kan til Aalborg, hvor han blandt andet boede på Sommervej. Han flyttede vel en 3-4 gange.

Bedstefar døde i 1968 og blev begravet påskelørdag fra Brønderslev kirke, hvor der dengang var et familie gravsted. De fleste af familien var samlet dengan. Efter begravelsen var alle samlet hos Søster som boede i Brønderslev. 
Andersen, Anders Christian (I487)
 
296 [ref.: Anton Kjølby: Slægten Berg]
Bjerget blev frikøbt af Mads Sørensen fra Birkelse.

[ref: En slægt Larsen fra Biersted sogn]
Selve gaarden Bjerget blevet efter Sørens Andersens død videredrevet af enken Margrethe Madsdatter, indtil hendes og Sørens Andersens søn Mads, født 1817, var blevet stor nok til at overtage fæstet. Han ses i øvrigt senere at have købt gården fra af Birkelse Gods 
Sørensen, Mads (I959)
 
297 [Samtale med Anders Vestergaard ved Kristine Vestergaards 100 års fødselsdag den 29/6 2012]
Anders ved med i krigen 1864 og modtog Dannebrogs ordenen.
Da han skulle begraves, blev hans dannebrogsmedalje taget væk og hans søn blev sur.

[Noget om Vestergaard i Hvorup og dens beboere]
Ligesom sine forgængere fik den nye mand i gården, "Vestergaard" hæftet på sit navn. Anders Christensen blev kaldt Anders Vestergaard, og i 1905 fik han tilladelse til at bære dette efternavn. Han var født i 1840 og havde deltaget i krigen 1864 som infanterist ved 7. regiment. Han var med på tilbagetoget fra Dannevirke og kom til Dybbøl. Han deltog i flere træfninger med fjenden, men før den 18. april blev hans afdeling sendt over Fyn til Fredericia. I august blev han hjemsendt. Ligesom andre veteraner fik han tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn i 1925. I en årrække var han medlem af Sundby-Hvorup sogneråd. (1875-79 og 1885-91).

Bedstefar var vant til at få sin vilje. I familien fortæller man følgende: Da Christen (sønnen) skulle have gården, blev døtre og svigersønner kaldt hjem. Mændene gik ind i en stue for sig, og nu fremlagde den gamle de tanker, han havde gjort sig angående de betingelser, Christen skulle overtage gården på - aftægt m.m. Han sluttede: "No wæ a så intj, hwa I tøges. Men de æ fajen pinnemæ åsse li møj, få sån ska æ wæ." 
Christensen Westergaard, Anders (I552)
 
298 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I2502)
 
299 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1539)
 
300 [Soderup, noter om Roskildebispens gårde og fæstere i Soderup by]
Anders Hansen overtog gården 1895.Han opførte den nye gård uden for byen på den nuværende beliggenhed. 
Hansen, Anders (I122)
 

      1 2 3 4 5 ... 19» Næste»