Hans Jacobsen

Hans Jacobsen[1]

Mand 1711 - 1782  (70 år)

 Set As Default Person    

Udvid alle   |   Fold alle sammen  
Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Hans Jacobsen 
  Født 10 maj 1711  Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Opslag 11, døbt
  Døbt 10 maj 1711  Sønder Bjert kirke, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Hashtag Generation 12 
  Relation i stamtræet Slægt efter Kirsten Munch, hvor Kirsten er generation 3 
  Besidder gården fra 1733 til 1781  Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Fortælling Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Hans Jacobsen og Elsa Nisdatter 
  • Hans Jacobsen blev født paa "Dalagergaard" i november 1711 og døbt den 10. 22 aar gammel blev han 11.6.1733 gift med den jævnaldrende Elsa Nisdatter, der var født 1711 i Frørup i Frørup sogn som datter af gaardmand Nis Lauritzen og hustru Elsabe.

   Han har sandsynligvis overtaget sin fødegaard efter stedfaderen, da han i 1733 bliver gift. For at fejre begivenhederne holder han en stor julestue i 1733, der sker blot det, at han har inviteret lidt for mange gæster, og han faar derfor en bøde paa 4 sk.

   Og det bliver ikke første gang, han faar en bøde:
   - 10.11.1750 er han ikke mødt paa Tyrstrup Herredsting, hvor han skulle sidde og være tingfører sammen med Jens Hansen ("Thors"), Anders Pedersen ("Egelund"), Ancher Rasmussen ("Kjellerup") og Bertel Hansen ("Binderuplund"), "hvorfor Kongel. Brøde imod dennem ere udskrevet a 4 sk."
   - Senere en bøde paa 4 sk. for ikke at have indleveret sin kvitteringsbog paa tinget til conferering med amtstue-registeret.
   - I 1761 har han været lidt for nævenyttig, og det koster et par bøder paa 10 og 3 rdl. i en sag, der er lidt svær at fortolke, men som tilsyneladende gaar ud paa, at der paa hans foranledning er afholdt en ulovlig auktion af herredsfogden paa en søndag eftermiddag over værdier tilhørende Niels Fallesen paa "Binderupgaard", der paa dette tidspunkt var ved at gaa konkurs, og hvor resultatet blev, at eventuelt indgaaede handler blev annullerede.
   Senere faar han en bøde paa 8 sk., fordi han og flere andre Binderup gaardmænd samt mølleren ikke har gidet spilde en hel dag med at tage til Tyrstrup for at svare hr. Bendix Holst af Haderslev "til sin Contraventions- Klage" trods en stævning.

   At Hans Jacobsen er en initiativrig landmand viser sig ogsaa gennem hans jordanskaffelser, hvorved han ogsaa kan skaffe sig forpligtede kaadnere:
   "Hans Jacobssen at fæste afdøde Lauritz Christensens halve Tofte-Gods, som hannem paa offentlig Auction den 29. Jan. 1766 er bleven tilslagen 16 sk. Givet forhen udi Fæst pro 1765 for 16 sk."
   Men han har straks een, der kan overtage toftegodset:
   "Christen Jørgensen at fæste bemeldte Hans Jacobsens halve Tofte-Gods efter Kiøbe-Contract de Dato 3. Febr. 1766 16 sk."
   Og aaret efter:
   "Hans Jacobsen at fæste Thomas Hansen Skrædders halve Toftegods som hannem den 12. Nov. 1767 paa Auction vorden tilslagen. Givet forhen i Fæste af den anden halve Del pro 1766 16 sk."
   løvrigt maa han have været temmelig velhavende, for han optræder ofte i Skyld- og Panteprotokollen for Tyrstrup Herred som laangiver og kautionist:
   09.04.1737: han paatager sig en kaution for 100 rdl. for et laan, som sognefoged Peder Jacobsen (ikke familie) i Dalby yder til Christian Pedersen i Vonsild
   · 28.07.1738: yder han et laan paa 110 rdl. til Hans Jensen Bundgaard i Skartved mod pant i dennes hele ejendomsgaard
   · 24.10.1744: han paatager sig en kaution for 100 rdl. for et laan til Bertel Hansen i Binderup ("Binderuplund") fra Erich Michelsen i Siølund
   · 23.10.1747: yder han sammen med Ancher Rasmussen paa "Kjellerup" et laan paa 150 rdl. til Nicolaj Hansen Tingleff mod pant i dennes halve gaard i Vonsild og mod kaution af dennes broder, Niels Hansen Tingleff i Vonsild.
   · 28.04.1754: yder han et laan paa 200 rdl. til Simon Lauesen mod pant i dennes 1½ fæstegaard i Grønninghoved.
   Samme faar et nyt laan paa 200 rdl. 21.7.1766
   Samme faar et nyt laan paa 137 rdl. 18.1.1769
   · 05.11.1754: noteres han som medformynder for Claus, Ancher Wyfs søn paa Varmark. (Den 19-aarige drengs farfader var født paa "Binderupgaard")
   · 01.02.1762: yder han et laan paa 100 rdl. til Jørgen Jørgensen mod pant i dennes toftværgested i Binderup.
   Samme faar et yderligere laan paa 52 rdl. 4.2.1762
   · 21.03.1762: yder han et laan paa 53 rdl. til skrædderen Thomas Hansen, der har overtaget ovennævnte Jørgen Jørgensens tofteværgested.
   Det er dette tofteværgested Hans Jacobsen overtager i sin helhed 1766/67.
   · 11.05.1762: noteres han som formynder for Maria, afdøde Ancher Rasmussens udi Binderup ("Kjellerup") efterlevende moderløse datter
   · 02.07.1766: paatager han sig en kaution sammen med Marcus Nissen K. ... paa Saattrup for et laan paa 400 rdl. til Morten Nissen K. i Mølbye til4½% i rente og med ½ aars opsigelse
   · 16.12.1769: overtager han kautionsforpligtelser efter hans afdøde svigersøn (gaardmand og sognefoged) Nis Lauritzen i Bjert, ligesom han bliver datteren Elses formynder for gaarden.
   · 25.04.1770: udsteder han en obligation paa 500 rdl. til datteren Margarethe Hansdatter forfædrene og mødrene arv
   · 28.08.1770: udsteder han en obligation paa 40 rdl. til tingskriver Schultz i Simmersted for Maren Maltzers af Binderup (enke efter Baltzer Clausen)
   · 31.05.1777: udsteder han en obligation paa 400 rdl. til pastor Hansen i Hejls.
   Det er aabenbart ikke alle hans udlaan, der er fundet i Skyld- og Panteprotokollen, for af tingbogen fremgaar 4.4.1755, at han i boet efter afdøde Hans Nissen Dall i Aller har et tilgodehavende paa 100 rdl. i henhold til en obligation af 2.1.1753.
   Af forordningen af 29.7.1773 har man landmaalings- og fordelingsinstrumentet over Binderup Vesterskov og Nørremark udregnet baade i quantitet og i bonitet, hvor tønden er beregnet til 320 kvadratroder og roden til 16 fod Hamburger alen.
   For Hans Jacobsens ejendomsgrund ser opgørelsen saaledes ud:
   Gammelhauge-Skift Qvant. 47613 Taxt 13 Bon. 28691
   Skovskift " 41699 " 14 " 23827
   Bolbraad Nør Ende " 8271 " 11½ " 5735
   Bolbraad Syn. Ende " 7073 " 15 " 7372
   Skuds-Røy Nør Ende " 23407 " 10¼ " 18284
   Skuds-Røy Syn. Ende " 30131 " 11¼ " 21426
   Fosse Krog Nør Ende " 7254 " 12½ " 4643
   Fosse Krog Syn. Ende " 9407 " 15 " 5016
   Havr-Leider " 13112 " 12½ " 8392
   Tørn-Tveed Syn. Ende " 27119 " 10 " 21695
   Tørn-Tveed Nør Ende " 20911 " 11½ " 14546
   Vester Hviidagger Krog " 16921 " 11 " 12307
   Hiortgrav-Agger " 5197 " 14 " 2970
   Block-Stykker " 12815 " 11 " 9319
   Nør Møldam Agger " 32922 " 11 " 23950
   1 stk. af Johan Pedersens Hauge " 2245 " 14 " 1283
   Sin Hommel-Gaard " 39388 " 10 " 31509
   lalt " 237385
   Giver Hans Juhl for grund i Stofholt " 9250
   Til veyene " 2475 " 11725
   Rest " 225660
   Hvilket er 11 rønder 380 alen.
   En gammel hauge Stofholt kaldet, hvoraf han bekommer efter quantite 287546 efter taxt 19 til bonitet 121072, svarende til 5 tønder, 7 skip og 752 alen.
   Alt i alt omfatter denne deling for ham 16 tønder, 7 skip og 1132 alen.
   Men Hans Jacobsen besidder ogsaa kirkejord som omfattes af landmaalingen, nemlig:
   Damsted-Skift " 33242 " 20 " 13296
   Hommel Sieg " 61567 " 24 " 20522
   Skuds-Røy Nør Ende " 7385 " 10¼ " 5678
   Skuds-Røy Syn. Ende " 12647 " 11¼ " 8994
   Fosse-Krog Nør Ende " 7844 " 12½ " 5019
   Fosse-Krog Syn. Ende " 8027 " 15 " 4282
   Liden Stofholt-Krog " 6464 " 10½ " 4925
   Brend-Eng " 8368 " 13 " 5149
   Tørn-Tveed Syn. Ende " 21907 " 10 " 17558
   Østre Hviidagger-Krog " 11081 " 12 " 7388
   Hiortgrav-Agger " 6685 " 14 " 3819
   Nør Møldam-Agger " 9646 " 11 " 7014
   Syn. Møldam- Agger " 14315 " 10¾ " 10652
   Block Stykker " 3815 " 11 " 2274
   2 srk. i Jes Pedersens Hviidagger-Krog " 31218 " 11 "21359
   laIt " 138429
   Fragaar til veyene " 2909
   Rest " 135520
   svarende til 6 tønder, 4 skip og 2400 alen.
   Hertil kommer en gammel hauge Kircke Toft kaldet: pløjejord af bonitet 35033 alen og
   enge bund af bonitet 6422 alen, svarende til 2 tønder og 495 alen.
   Alt ialt omfatter kirkejordsdelingen for ham 8 tønder 5 skip og 335 alen.

   Efter 43 aars ægteskab dør hustruen, Elsa Nisdatter, 10.5.1776 65 aar gammel, og 29.3.1782 dør Hans Jacobsen 71 aar gammel.
   Det var selvfølgelig meningen, at den eneste overlevende søn, den yngste søn Hans Hansen, skulle overtage gaarden, men 26 aar gammel dør han 12.6.1781. Den tilbageblevne ugifte datter, den 29-aarige Chrestin Hansdatter bliver derefter kun 1 maaned efter hastegift med den 3 aar yngre Hans Fallsen, eneste søn i en stor søskendeflok paa "Binderupgaard" - men hvad bliver der ikke gjort i en pludselig opstaaet nødsituation.
   I ægteskabet fødes 9 børn, hvoraf de 6 naar voksen alder:
   1. Elsa Hansdatter (1733-1769), der bliver gift med sognefogden i Bjert, gaardmand Nis Lauritzen
   2. Niels Hansen (1735-1757), der dør ugift hjemme paa gaarden
   3. Elsbe Hansdatter (1739-1782), der bliver gift i Aller med gaardmanden Claus Mortensen Schrøder
   4. Anna Margrethe Hansdatter (1743-1804), der bliver gift i Agtyrup med gaardmanden Hans Jensen
   5. Chrestin Hansdatter (1752-1825), der bliver gift med Hans Fallsen fra "Binderupgaard", og som overtager hendes fødegaard
   6. Hans Hansen (1755-1781), der dør ugift hjemme paa gaarden
   ---
   På denne måde glider Dalagergaard igen ud af Kirsten Munchs slægt.
   (Tak til Ole Henrik Toftegaard for ovenstående der er taget fra hans bog 'Gårdene i landsbyen Binderup')
  Død 29 mar. 1782  Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Side 163+164.
   Hans Jacobsen, gårdmand i Binderup, ægte søn af fordum Jacob Lassen og fordum Else Peders, født sammesteds 1711 den 10. maj, begav sig i ægteskab 1733 den 11. juni med fordum Elsa, Niels Lauritzens datter fra Frørup, efterlader af samme ægteskab tvende døtre:
   1. Margaretha, gift med Hans Jensen, gårdmand i Agtrup.
   2. Kiestin eller Kierstina, gift med Hans Fallsen, gårdmand i Binderup.
   Efter en datter, Elsa, Nis Lauritzens i Agtrup, 3 døtre 1. Elsa, gift med Paul Hansen, gårdmand i Skibelund i Stenderup Sogn, 2. Elisabeth og 3. Bodild Marie, begge ugift.
   Efter en datter Elsabe, Claus Mortensen sognefogeds hustru i Aller, en søn Hans og en datter Woldborg, begge ugift.
   72 år - 6 uger, begravet i kirken.

   (Tak til Aage og Birthe Clausen for transskriptionen)
  Begravet 5 apr. 1782  Sønder Bjert kirke, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Gårdmand på Dalagergård i Binderup, Sønder Bjert Sogn, efter faderen.
   Kirkeværge til Bjert Kirke.
  Person-ID I4812  weikop
  Sidst ændret 30 jul. 2020 

  Far Jacob Lassen,   f. 1681, Haderslev, Haderslev amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. apr. 1721, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 40 år) 
  Far Elsabe Hansdatter,   f. ca. 1685,   d. 1731, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 46 år) 
  Trolovet 24 feb. 1707 
  Gift 7 jun. 1707  Sønder Bjert kirke, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  • Kun 40 aar gammel dør Jacob Lassen i april 1721. I ægteskabet med enken Elsabe Hansdatter fødes ialt 7 børn, hvoraf dog kun de 3 naar vok s en alder
  Børn 7 børn 
  Familie-ID F1543  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Elsa Nielsdatter,   f. 1711, Frørup sogn, Haderslev amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 maj 1776, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 65 år) 
  Gift 11 jun. 1733  Sønder Bjert kirke, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  • Side 56 i kirkebog
  Børn 
   1. Elsa Hansdatter Jacobsen,   f. 26 sep. 1733, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 dec. 1769, Agtrup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 36 år)
   2. Niels Hansen,   f. 13 jul. 1735, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. maj 1757, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 21 år)
   3. Jacob Jacobsen,   f. 20 jun. 1737, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 21 nov. 1742, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 5 år)
   4. Elsbe Hansdatter,   f. 9 okt. 1739, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 11 jan. 1782, Aller sogn, Haderslev amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 42 år)
   5. Hans Hansen,   f. 7 feb. 1742, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 dec. 1742, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   6. Anna Margaretha Hansdatter,   f. 15 dec. 1743, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 feb. 1804, Carlsgård, Agtrup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 60 år)
   7. Jacob Hansen,   f. 14 aug. 1746, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. jul. 1755, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 8 år)
   8. Anna Christine Hansdatter,   f. dec. 1752, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. feb. 1825, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 72 år)
   9. Hans Hansen,   f. maj 1755, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 jun. 1781, Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 26 år)
  Sidst ændret 3 jul. 2020 
  Familie-ID F1548  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 10 maj 1711 - Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsBesidder gården - fra 1733 til 1781 - Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsFortælling - Hans Jacobsen og Elsa Nisdatter - - Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 29 mar. 1782 - Dalagergård, Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle amt Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S778] Aage og Birthe Clausen (ABCbellevue.dk), Aage og Birthe Clausen, https://abcbellevue.dk/ABClausen/5389.html
   De henviser til Sønder Bjert Sogn, V. Uldall Juhl (Konrad Jørgensens Bogtrykkeri A/S, Kolding, 1968) (Troværdighed: 3), 3 jul. 2020.

  2. [S813] Gårdene i landsbyen Binderup, Sdr. Bjert sogn, Ole Henrik Toftegaard, B0016., Side 81 - 95, hvor alle ejere af Dalagergaard beskrives (Troværdighed: 3), 24 jul. 2020.